Modificació de permisos arran de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2021, que modifica els articles 48, 49 i 50 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic

Aquesta reforma afecta als permisos següents i a les opcions per compensar econòmicament el no gaudiment de les vacances:

PERMÍS PER MORT, ACCIDENT O MALALTIA GREU DE FAMILIARS DE 1r O 2n GRAU

El permís per mort, accident o malaltia greu de familiars de 1r o 2n grau ha ampliat les situacions per poder sol·licitar-lo.

Des de l’1 gener de 2021:

s’inclouen les hospitalitzacions o les intervencions quirúrgiques sense hospitalització que precisen repòs domiciliari tant en el cas dels familiars de 1r grau com en els de 2n.

Els dies de gaudiment d’aquests permisos no han variat.

LACTÀNCIA DE FILL O FILLA MENOR DE 12 MESOS

En cas de la compactació d’aquest permís la modificació suprimeix el següent incís:

“…o una vegada que, des del naixement del menor, hagi transcorregut un temps equivalent al que comprenen els citats permisos.”

Aquesta modificació millora la redacció anterior.

PERMÍS PER ADOPCIÓ, PER GUARDA AMB FINS D’ADOPCIÓ, O ACOLLIMENT

El Permís per adopció, per guarda amb fins d’adopció, o acolliment ha especificat molt més els períodes de gaudiment en el cas que els dos progenitors treballin.

Des de l’1 de gener de 2021:

es pot gaudir de manera interrompuda des de la finalització del descans obligatori posterior al fet causant dins dels 12 mesos a comptar des del naixement, o des de la resolució judicial d’adopció, o bé des de la declaració administrativa de guarda amb fins d’adopció o d’acolliment.

La modificació afecta als permisos regulats a les lletres b) i c) de l’article 49 del TREBEP.

VACANCES DELS FUNCIONARIS PÚBLICS

La reforma de l’article 50 del TREBEP restringeix les possibilitats per optar per la retribució de les vacances en lloc del seu gaudiment.

Des de l’1 de gener de 2021:

sols es permet l’abonament d’una compensació econòmica per les vacances meritades i no gaudides quan sigui per causes alienes a la voluntat del funcionari/a. Serà en tot cas causes justificades l’accés a la jubilació per incapacitat permanent, i en cas de mort.

Per poder accedir a la compensació econòmica caldrà sol·licitar-la dins del termini màxim de 18 mesos.