L’aFFaC i la CGT denunciem que les noves orientacions curriculars de l’FP són il·legals

Per indicació de la Conselleria, molts centres de Cicles Formatius estan aplicant una distribució horària des de l’inici del curs actual 2020-2021, sobre la base d’un reglament il·legal. 

La Federació d’Ensenyament de CGT Catalunya i l’AFFAC entren una reclamació al Departament d’Educació per exigir a la Conselleria que elimini d’ofici les ““Orientacions als centres educatius per a garantir els cicles formatiu per a les promocions 2020-2021 i posteriors (en endavant Orientacions)

Des de CGT i aFFaC s’exigeix la derogació per diversos motius. D’una banda,  la seva aplicació no ha seguit l’ordre legal establert  i d’altra banda, les implicacions de la seva execució són negatives tant per a l’alumnat com per al professorat.

El Departament d’Educació està aplicant durant el curs 2020-2021, mitjantçant una instrucció interna, una disposició normativa que encara no ha estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tal com exigeix l’art. 131 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. D’acord amb aquest article les normes amb rang de llei, els reglaments i les disposicions administratives s’han de publicar en el diari oficial corresponent per a que entrin en vigor i produeixin efectes jurídics.

El contingut d’aquestes Orientacions avança el de la Disposició General en forma d’Ordre, que està elaborant el Departament d’ Educació de la Generalitat de Catalunya, amb Josep Bargalló al capdavant, i que té previst tenir enllestit per al curs vinent amb la finalitat d’establir el currículum dels títols de formació professional, modificant diversos decrets i ordres vigents fins a dia d’avui. A efectes pràctics, la conselleria s’ha basat en aquestes orientacions per exigir que molts centres d’FP apliquin la nova ordenació horària i curricular durant el curs actual, sense que s’hagi seguit el procediment legal establert. 

Una altra de les irregularitats i que justifica la denúncia per part de CGT i AFFAC, és el fet que s’hagi omès el tràmit de consulta pública i participació ciutadana, situant els col·lectius de la comunitat educativa, alumnat, professorat i famílies en una situació d’indefensió ja que no han pogut fer les oportunes al·legacions, a fi i efecte de no iniciar la interposició d’un recurs contenciós administratiu contra una disposició reglamentària il·legal.

La realitat de tot això és que d’acord del Projecte d’Ordre EDU/XX/202X, de X, de modificació de diversos decrets i ordres pels quals s’estableix el currículum dels cicles formatius de formació professional inicial se’n desprèn un canvi significatiu en la quantitat d’hores lectives dels diferents mòduls professionals que componen l’ensenyament, que afecten de diferent manera en alumnat que atén una mateixa aula. 

Com a conseqüència, l’estructura de tot el currículum queda supeditada al desplegament de la DUAL que, paradoxalment, és un model minoritari al qual només hi té accés una petita part de l’alumnat. El desenvolupament de les sessions lectives de la gran majoria d’alumnat queda malmès per la implantació d’un nou model, no justificat i arbitrari, que ha de conviure en una mateixa aula, amb un altre que difereix tant pel que fa al contingut com a la metodologia.

Un altre dels greuges per part del Departament d’Educació és el procediment que ha seguit per elaborar les orientacions i la modificació de la distribució horària, sense obrir cap mena de diàleg amb els col·lectius directament afectats, que són alumnat i professorat. Igualment sospitosa la pressa amb què el Departament ha actuat per accelerar l’aplicació d’una ordenació curricular, rebutjada per la comunitat educativa i els sindicats durant els darrers cursos,  que va en detriment de l’educació i està pensada per afavorir mà d’obra barata a les empreses, alhora que la precarització i acomiadaments del professorat. 

Cada dia hi ha més exemples de com la manca de transparència per part del Departament esdevé sistemàtica, fins al punt d’iniciar processos il·legals, com el que avui es denuncia.

Els motius més rellevants pels que demanem que el Departament es faci enrere en les intencions d’executar aquesta ordre són les conseqüències que afecten directament l’alumnat i els centres, tenint en compte que a més a més, no s’ha contemplat dotació pressupostària que necessita tota mesura si realment la intenció és aplicar canvis efectius i no només sobre paper.

Pel que fa a l’alumnat, l’afectació directa és la qualitat de la seva formació, ja que pateix una reducció d’hores lectives de certs mòduls professionals. Aquest fet ha implicat que ja aquest curs s’han hagut de treballar les mateixes competències i capacitats clau dels cicles en menys temps, amb l’afectació que això comporta envers l’atenció a la diversitat.

A més a més aquesta reforma precaritza el seu futur professional, pel fet d’haver rebut menys formació acadèmica en general i en particular sobre els seus drets laborals, com a conseqüència de la retallada d’hores de FOL (formació i orientació laboral)

Pel que fa a l’afectació als centres educatius, l’aplicació d’aquesta reforma ha agreujat notablement el sobreesforç a nivell organitzatiu que ha comportat la situació actual per a atendre la realitat educativa als centres dins de cada família professional.

No només ha calgut organitzar la recuperació dels continguts no impartits durant els mesos de confinament, considerant la pèrdua d’hores lectives presencials i la manca de recursos que ha patit part de l’alumnat, sinó que s’ha hagut de fer una doble adaptació de les programacions didàctiques.

En el context actual moltes empreses també han hagut de centrar-se en sobreviure i no s’han pogut centrar en la formació pràctica de l’alumnat. A més a més, l’increment de les hores d’FCT ha dificultat la tasca del tutors de pràctiques al centres educatius.

No s’ha donat llibertat real per aplicar un model o un altre en funció de les necessitats de cada família professional, ni tampoc es contemplen garanties de reversió en el cas de demostrar-se que el model Dual no funciona.

Finalment, un altre dels greuges, és que no s’ha produït cap increment de recursos materials o humans per afrontar aquest canvi de model, ni s’ha previst la inversió educativa necessària (ja per sota del 6% previst per la LEC). Tampoc hi ha hagut cap augment de les beques de formació per l’alumnat o un reforç de plantilla del professorat.

Per tots aquests motius, cal aturar l’ordre i començar de nou, necessitem unes polítiques educatives que creguin en l’FP, i actualitzar-la a les necessitats actuals, i això només es podrà fer si en el seu disseny hi intervenen tots els agents educatius implicats. 

Volem alumnes professionals, i no ma d’obra barata destinada a augmentar els beneficis empresarials en detriment del coneixement i la vida de les nostres joves. 

CGT Ensenyament, 2 de juny del 2021

Per forçar la dual low-cost el departament obliga a incomplir el currículum amb les noves orientacions d’fp

  • No s’ha seguit l’ordre legal es promouen canvis obviant el procediment art. 131 llei 39/2015, d’1 d’octubre sense tràmit de consulta pública
  • No s’ha volgut comptar amb la comunitat educativa
  • Menys hores de classe
  • Aplicant la reforma minva la formació tot al servei de l’empresa sense regulació adequada en un escenari de crisi i precarització i desprotecció laboral

Per què aquesta pressa?

Que no ens la colin

No apliquem el currículum retallat

Apliquem la llei vigent

#DefensemLaFP #stopReformaFP #noFPlowcost #EmergènciaFP

image_pdfimage_print