Llista de centres educatius qualificats de màxima complexitat

La llista de centres educatius de complexitat màxima s’ha confeccionat a partir d’una nova actualització de les dades referides als alumnes que cursen ensenyaments obligatoris corresponents i en funció dels indicadors de context següents: baix nivell d’instrucció de pares o tutors; ocupació de llocs de treball de baixa qualificació professional de pares o tutors; nombre significatiu de pares o tutors d’alumnes perceptors de la renda mínima d’inserció; percentatge elevat de pares o tutors en situació d’atur; alt percentatge d’alumnes amb necessitats educatives específiques, i percentatge alt d’alumnes nouvinguts. Aquesta actualització comporta una revisió dels centres educatius considerats de màxima complexitat que es va fer mitjançant les resolucions emeses pel director general de Professorat i Personal de Centres Públics el 14 i 21 de maig de 2014 i que, d’acord amb les corresponents resolucions d’aprovació de les plantilles docents de cada curs escolar, van ser vigents fins al curs 2016-2017.

Resolució de 12 de maig de 2017, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es fa pública amb caràcter provisional la llista de centres educatius qualificats de màxima complexitat.

image_pdfimage_print