Més i pitxor sobre les hores extres

Encara amb més raons: no a les hores extres!

El dimecres 11 de febrer, el Departament va presentar a la Mesa un document per a l’aplicació de l’anomenada major dedicació lectiva” del professorat.

Del document, de les explicacions i de les respostes a certes preguntes se’n desprèn:

Qui pot fer hores extres? Funcionaris de carrera amb destinació definitiva, professorat (definitiu o provisional) que ocupi un lloc de treball singular (LEC) amb un pla d’autonomia de centre i funcionaris amb destinació provisional amb nomenament per càrrec directiu.
Poden fer hores extres els/les membres dels equips directius i no el professorat que tingui càrrec de coordinació amb responsabilitats addicionals.

Qui no pot? Interins, provisionals que no estiguin en les condicions anteriors o professorat funcionari amb destinació al centre que tingui reducció de jornada (1/3, 1/2 o 2 hores per majors de 55) a no ser que renunciï a la reducció.

Què passa amb les substitucions del professorat que faci hores extres? Se li proposarà i si accepta haurà de fer les 21 o 27 hores lectives i cobrarà el complement corresponent.

De quin horari parlem? La persona que li concedeixin “major dedicació lectiva” farà 27 hores lectives a primària o 21 a secundària i totes les hores de reunió, coordinació, atenció a les famílies… programades pel centre, departament, cicle… Per tant, aquestes persones faran més de 30 i de 24 hores de permanència al centre. Però a més, crearan un absolut desgavell horari i organitzatiu per a la resta.

Qui o com es fan les propostes? Es dóna un temps perquè la gent s’hi apunti, en funció de una sèrie de criteris (?) les direccions escolleixen i fan proposta raonada al Departament, però sempre en un número múltiple de 3. En aquest apartat és on més es veu el llautó: 3 mestres/professors són una 1/2 jornada lectiva, 6 una jornada, 9 una i ½ jornada…

Quan de temps? Les persones que vulguin fer hores extres ho hauran de fer durant un mínim de dos anys o mentre duri el mandat de la direcció.

Com i quan pagaran? Serà un component del complement específic (LEC) i la seva quantia d’uns 330 euros bruts en les 14 pagues a secundària i entre 280 i 300 a primària El càlcul està fet en funció del sou actual dividit per les hores de feina.

En fi, tot el que ens imaginaven o encara pitjor. Després de donar suposades raons pedagògiques han reconegut que darrera hi havia un estalvi econòmic. Dit d’una o altra manera: reconversió o expedient de regulació d’ocupació camuflat.

Aquesta mesura suposarà una clara reducció de plantilles perquè pot fer minvar les cues horàries a secundària, amaga el desgavell de la 6a hora a primària (al conseller ara no li surten els comptes dels mestres per a la sisena hora que va implantar per guanyar vots i acontentar el Pacte Nacional per l’Educació i la concertada) i pressionarà als centres per cobrir amb hores extres la reduccions de jornada o la necessitat de més professorat en funció de l’augment d’alumnat.

Significarà un nou entrebanc a la qualitat del treball docent atès que dificultarà encara més les coordinacions, preparacions de classes, atencions als i a les alumnes i a les seves famílies.

Empitjorà les condicions laborals i econòmiques d’interins/es i substituts que cada vegada tindran més dificultats per trobar vacants i substitucions. I explica la dràstica reducció de places a les properes oposicions.

Atenta contra les condicions laborals que tant ens ha costat aconseguir i les vulnera tractant d’individualitzar-les.

El Departament pretén estalviar diners públics a la xarxa pública i ficar les necessitats i insuficiències de professorat sota la catifa de les hores extres.

I té un clar lligam amb el projecte de LEC presentat pel Departament al Parlament: complements de productivitat (lligats a la major dedicació al centre), direccions i professorat vinculats a plans d’autonomia de centre com a destinataris de les hores extres, també professorat amb destinació definitiva i provisional obtinguda per concurs de mèrits específic, possible pressió des de les direccions a l’hora d’avaluar el professorat de cara a l’obtenció de graus…

Si el conseller pren aquestes mesures sense la LEC aprovada, què no farà quan ho sigui?

– No a les hores extres!
– Retirada de la sisena hora i destinació del professorat de la sisena per reduir les ràtios i millorar l’atenció als i a les alumnes i a les famílies!
– Augment de les plantilles de professorat en funció de les noves necessitats educatives i democràcia i participació als centres. No a la jerarquització!
– Facilitar la consolidació de llocs de treball de professorat interí via concurs de mèrits.
– Redefinició de les veritables necessitats de l’ensenyament públic.
– Els diners públics per a l’ensenyament públic!
– Continuem les mobilitzacions per a la retirada de la LEC!