Mesa tècnica de l’educació d’adults

El Departament vol renovar les lleis que regulen l’educació al llarg de la vida

El darrer dia 8 de novembre es va celebrar la mesa tècnica d’adults convocada pel Departament i al què vam assistir totes les organitzacions sindicals amb representació a la mesa. Per part del Departament van assistir els caps visibles del Servei de l’Educació al Llarg de la Vida, la Secretaria de Transformació Educativa, la Subdirecció General de Personal Docent i la Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines.

La mesa es va desenvolupar seguint l’ordre del dia:

 1. Normativa, Llei d’adults del 1991 i acord amb el Departament de Justícia per als CFA en seu penitenciària. 

El departament ens ha informat de la creació d’uns grups de treball amb representació de les direccions de CFA per la modificació de les dues normatives. 

La CGT exigim la inclusió de representants de la resta de la comunitat educativa d’adults en aquests grups de treball (docents, sindicats i mesa d’adults). 

 1. Especialitats / perfils dels docents (Competic).

El departament informa que al llarg d’aquest curs catalogaran totes les places amb perfil Competic per poder oferir-les a les adjudicacions del pròxim estiu. Se’ns diu que farà el mateix amb totes les especialitats de CFA (àmbits de secundària).

La CGT estem d’acord amb aquesta mesura i la seva integració a les adjudicacions d’estiu. 

Mostrem la nostra preocupació pel baix nombre de places ocupades de manera definitiva als CFA (el percentatge més baix entre tots els nivells educatius). Aquesta problemàtica ha provocat claustres gens democràtics, en els que el poder recau totalment en la figura de la direcció. Unes direccions que s’han acostumat a dotar els centres a base d’entrevistes poc objectives i nomenaments gens transparents. Per això, la CGT exigeix al departament un concurs de trasllats on surtin totes les places disponibles als CFA i adjudicacions d’aquestes amb criteris objectius on es tingui present l’experiència i formació en el sector. 

Aprofitem per preguntar el perquè no s’està complint la Resolució ENS/771/2018, de 16 d’abril, per la qual es determinen els requisits que ha de tenir el professorat per impartir els ensenyaments de Competic en CFA, que marca que a partir del curs 21-22 s’han de complir uns requisits per impartir les classes de Competic. A la resposta que no hi ha suficients docents amb els requisits, la CGT proposa al departament que convoqui un concurs específic de mèrits per proveir aquestes places Competic, com l’anterior Concurs que es va convocar el 2018 per proveir llocs amb perfil professional de competència digital docent de manera definitiva

 1. L’orientació a l’educació d’adults.

Ens informen de la creació d’un servei d’orientació escolar per als CFA, però no determinen quan, només ens contesten que en un futur. S’està dissenyant un decret d’orientació en què hi participa el servei d’educació al llarg de la vida. Des del Servei de l’Educació al Llarg de la Vida s’ha demanat la figura de l’orientació educativa a les plantilles dels CFA, però s’està negociant amb les direccions generals afectades.

Demanem al departament psicopedagogs, educadors socials, baixar les ràtios, una oferta formativa flexible que s’adapti a l’alumnat, integrar els CFA als itineraris educatius, accés als serveis de l’EAP, i ampliar les plantilles per poder cobrir les necessitats del nou perfil d’alumnat que està arribant als CFA.

 1. Nou currículum del GESO i instrumental.

El departament informa que el currículum de FI ja està implementant-se a tots els CFA i que el de GESO està en procés de disseny. També s’està programant la realització de formacions sobre la implementació del currículum de GESO. 

La CGT mostrem la necessitat d’augmentar les dotacions de personal i un major acompanyament per poder implementar correctament tots aquests canvis.

En el torn obert de paraula demanat per la CGT, fem aquestes demandes:

 • Convocar més meses per poder negociar tots els punts que s’han exposat avui.
 • Potenciar els estudis a distància als CFA en seu penitenciària, ja que han passat a ser una sortida important per la reinserció. 
 • Insistim en l’estabilització de les plantilles mitjançant un concurs de trasllats amb totes les places disponibles convocades.
 • Urgència per convocar un concurs de trasllats/mèrits propi als CFA en seu penitenciària per poder estabilitzar unes plantilles en les quals pràcticament només hi ha com a definitius els directors. 
 • Transparència en el sistema d’adjudicació de substitucions i vacants.
 • Demanem una explicació per la supressió del servei tècnic preventiu als CFA. Aprofitem per recordar les condicions deplorables de les coordinacions digitals als centres i exigim millores.
  • Ens contesten que ja han passat la queixa, però que no depèn d’ells. 
 • Parlem de la necessitat de noves coordinacions pedagògiques (la d’estudis a distància a presons), i l’augment de la borsa d’hores de les coordinacions. 
 • Millora de la gestió de les matrícules. Millor al setembre i amb un aplicatiu adient. 
 • Formació adaptada i específica per als docents integrada en els Plans de Formació. 
 • Programes de promoció i difusió de la tasca dels CFA, entre la ciutadania i en els Plans d’Orientació institucionals, al llarg de tot l’any.