Mesures complementàries al Pla d’actuació i canvis en el Protocol de gestió de casos

El Procicat ha aprovat l’actualització de les darreres mesures sanitàries anunciades en l’àmbit educatiu, de cara a l’inici del curs escolar el proper dilluns 14 de setembre. Aquestes mesures donen resposta a les previsions de l’estat de la pandèmia en les properes setmanes a tot el territori català.

Algunes de les mesures aprovades fan referencia, per exemple, a la realització de reunions entre el centre i les famílies –que no poden ser presencials- o les reunions dels claustres d’escoles i instituts – telemàtiques i només presencials de forma excepcional, en grups inferiors a 10 persones-. També s’ha aprovat el cribratge poblacional utilitzant les escoles i instituts des de la tercera setmana de setembre segons indicacions de vigilància epidemiològica i prioritzant les escoles on hi hagi casos. El document aprovat també estableix que, igual que en qualsevol entorn comunitari, l’ús de mascareta en els centres educatius sigui obligatori per a persones adultes. Per als docents del primer i segon cicle d’educació infantil, la mascareta no serà exigible quan el seu ús, per raó de l’activitat docent, pugui interferir greument en l’objectiu pedagògic.

En paral·lel al Procicat, per acord entre el Departament d’Educació i el Departament de Salut i a patir de les recomanacions sanitàries, s’ha establert que el primer dia de curs, 14 de setembre, tots els infants a partir dels 6 anys hauran de dur mascareta en tots els centres d’arreu del territori. Com a norma general, la mascareta és obligatòria a escoles i instituts a partir dels 12 anys, i a partir dels 6 anys en els territoris on es requereixi segons l’estat de la pandèmia.

Atès que es tracta del començament de curs i l’alumnat encara no prové d’un grup estable, l’obligació de mascareta s’allargarà durant les dues primeres setmanes de curs, per indicació de l’Agència de Salut Pública. Passat aquest període, es revisarà l’obligatorietat a partir dels 6 anys, i es determinarà en funció del territori i estat de la pandèmia. Tots els dimecres es comunicarà a cada escola si el dilluns següent continua l’obligatorietat de dur o no mascareta, en funció de les condicions de la pandèmia.

Finalment, en consens amb la comunitat pediàtrica, Educació i Salut també han actualitzat la simptomatologia de Covid-19 entre els infants. El llistat de símptomes és:

  • Febre o febrícula (per sobre de 37.5ºC)
  • Tos
  • Dificultat per a respirar
  • Mal de coll*
  • Refredat nasal*
  • Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
  • Mal de panxa amb vòmits o diarrea
  • Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)

Atès que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, només s’haurien de considerar símptomes potencials de Covid-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista de símptomes.

Protocol de casos Covid-19 als centres educatius​

adaptacio_mesures_pla_actuacio.pdf

Mesures complementàries a les previstes al Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia

El Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia (en endavant, Pla d’actuació), que va aprovar el PROCICAT el 3 de juliol, estableix pel que fa a la seva vigència que “totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb la realitat dels centres educatius del seu entorn. El marc que es proposa ha de ser fàcilment adaptable si es canvia el context epidemiològic.”

En aquest sentit, d’acord amb les previsions de l’estat de la pandèmia en les properes setmanes a tot el territori català, es proposa que s’adaptin les següents mesures previstes en el Pla d’actuació de la manera següent:

– En relació a l’ús de mascareta, es proposa que a secundària, batxillerat, formació
professional i centres de formació d’adults, l’ús de mascareta sigui obligatori també quan s’està amb el grup de convivència dins de l’aula.
L’ús de la mascareta serà obligatòria a primària −a partir de 6 anys− quan les
circumstàncies de la pandèmia en aquell territori així ho indiquin.
– En relació amb el control de símptomes, es recomana que els centres educatius facin un control diari de la temperatura dels alumnes.
– S’introdueix una nova mesura: es farà un cribratge poblacional utilitzant les escoles i instituts des de la tercera setmana de setembre segons les indicacions de vigilància epidemiològica i prioritzant les escoles on hi hagi casos.
Reunions amb famílies i persones de fora del centre educatiu: aquestes reunions han de ser telemàtiques, a excepció d’aquelles que siguin com màxim de 10 persones i imprescindibles de fer presencialment, i en les quals sempre cal aplicar totes les mesures de prevenció (mascareta, distància, rentat de mans, neteja, desinfecció i ventilació de l’espai, etc.). En els casos en què les reunions no puguin ser telemàtiques pel perfil de les persones convocades, s’habilitaran des del centre educatiu altres mecanismes de comunicació a través del telèfon mòbil.
Reunions entre professionals del centre educatiu: aquestes reunions han de ser
telemàtiques, a excepció d’aquelles que siguin com màxim de 10 persones i imprescindibles de fer presencialment, i en les quals sempre cal aplicar totes les mesures de prevenció (mascareta, distància, rentat de mans, neteja, desinfecció i ventilació de l’espai, etc.). Durant tot l’horari escolar, cal mantenir la distància i usar la mascareta entre els i les professionals, també fora del recinte educatiu, i en les entrades i sortides dels centres.
Priorització d’activitats a l’aire lliure: es prioritzarà la realització d’activitats a l’aire lliure respectant les distàncies físiques entre grups i les altres mesures recomanades al Pla d’actuació.

Ús de mascaretes per a professionals adults dels centres educatius (docents,
administratius i personal subaltern i de suport)
: al Pla d’actuació s’especifica que l’ús de mascaretes en persones adultes és recomanable en el marc dels grups estables i obligatòria fora d’aquests grups. En aquest moment es proposa que, de la mateixa manera que en qualsevol entorn comunitari, l’ús de mascareta en els centres educatius sigui obligatori per a persones adultes. Per als docents del primer i segon cicle d’educació infantil, la mascareta no serà exigible quan el seu ús, per raó de l’activitat docent, pugui interferir greument en l’objectiu pedagògic. Aquesta indicació es podria revisar segons les dades de l’evolució de la pandèmia i/o dels contagis en els centres educatius per a aquestes edats.

Tipus de mascareta: al Pla d’actuació es proposa l’ús de mascareta higiènica amb
compliment de norma UNE. En aquest moment, i vistes les darreres recomanacions, es considera que és suficient que sigui una mascareta higiènica (malgrat que si és possible, es recomana que compleixi les normes UNE).
Espais per menjar: amb l’objectiu de maximitzar la distància física es poden habilitar dins del centre educatiu altres espais per menjar diferents del menjador, que compleixin les característiques especificades al Pla d’actuació i d’acord amb els recursos de personal autoritzats pels serveis territorials.
Màquines expenedores d’aliments i begudes: cal aplicar-hi les mateixes mesures de neteja i desinfecció previstes al Pla d’actuació que per a les botoneres dels ascensors.
Ús de dutxes/vestidors: es permet la utilització de dutxes i vestidors aplicant les
mesures de neteja, desinfecció i ventilació recollides al Pla d’actuació. Tal com es posa al Pla d’actuació, els vestuaris només els poden utilitzar de manera simultània els infants i adolescents d’un mateix grup de convivència estable. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries cal mantenir la distància de seguretat i, per tant, el nombre de persones que els utilitzin simultàniament ha de garantir-ho.
Educació compartida: aquells infants que comparteixen escolarització en dos centres educatius, mentre sigui possible i la situació epidemiològica ho permeti, mantenen aquesta modalitat. En el cas de que la situació epidemiològica ho requereixi, caldrà prioritzar en quin dels dos centres és més convenient que continuï l’alumne o l’alumna mentre la situació ho requereixi.
Extraescolars: a les activitats extraescolars d’un centre hi poden participar infants i adolescents de diferents edats i grups estables. És recomanable que, en el marc de l’extraescolar, la composició del grup de participants sigui el més constant possible per facilitar la traçabilitat, de manera que es constitueixin en un segon grup estable sense canvis. L’ús de mascareta és obligatori (a excepció que hi hagi una contraindicació o es faci una pràctica esportiva) a partir dels 6 anys d’edat. Es recomana que, en la mesura del possible, es mantingui la distància física recomanada.
Transport escolar: L’ús de la mascareta és obligatori a partir dels 6 anys i recomanable a partir dels 3 anys (si no hi ha contraindicacions). Durant els trajectes no és permès menjar ni beure. S’assignaran seients fixos per a tot el curs escolar per a cadascun dels usuaris del servei de transport escolar. Poden viatjar alumnes de diferents grups estables en el mateix servei de transport escolar, i es recomana que estiguin junts els del mateix grup estable.

Aquestes mesures s’adaptaran en funció de l’evolució i nova informació de la malaltia de què es disposi.

Barcelona, 9 de setembre de 2020

image_pdfimage_print