Mesures de l’etapa de represa (personal administració pública)

Amb motiu de la finalització de la fase III del Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia generada per la COVID-19, han quedat sense efecte a Catalunya les mesures extraordinàries derivades de la declaració de l’estat d’alarma i s’inicia l’etapa de la represa al territori de Catalunya.

Aquesta Instrucció és aplicable al personal d’administració i tècnic i al personal laboral subjecte al VI Conveni col·lectiu únic que presta serveis a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i als seus organismes autònoms.

Amb l’objectiu d’establir les mesures organitzatives, de prevenció i seguretat d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a l’etapa de la represa en el marc de la crisi sanitària provocada pel coronavirus SARS-CoV-2, la Secretaria d’Administració i Funció Pública ha publicat la Instrucció 6/2020, de 30 de juny, sobre mesures organitzatives, de prevenció i seguretat aplicables en l’etapa de la represa al personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2​

​​La Instrucció està publicada a l’ATRI, dins l’apartat Notícies destacades

instruccio_6_2020_mesures_etapa_de_la_represa.pdfInstrucció 6/2020, de 30 de juny, sobre mesures organitzatives, de prevenció i seguretat aplicables en l’etapa de la represa al personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2

Per a l’etapa de la represa, s’adopta aquesta Instrucció, mitjançant la qual es desenvolupen les mesures aprovades pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT el 27 de juny de 2020, i s’hi estableixen en un únic text les mesures organitzatives, de prevenció i seguretat d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a l’etapa de la represa en el marc de la crisi sanitària provocada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Els departaments de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms han d’adaptar els seus plans de contingència i reincorporació progressiva a aquestes noves previsions, especialment, s’ha d’incorporar la necessitat de respectar la distància física interpersonal de seguretat d’1,5 metres, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 metres quadrats per persona.

Pel que fa a les mascaretes, s’han d’emprar sempre que no sigui possible mantenir una distància física interpersonal de seguretat d’1,5 metres entre persones que no mantenen una relació i un contacte proper de manera molt habitual. No es podrà assolir una distància inferior a 1 metre en espais tancats entre persones que no mantenen una relació i un contacte proper de manera molt habitual.

Cal assenyalar, com a novetat dels plans, l’obligatorietat d’identificar, per a cada centre de treball, la persona o persones responsables de l’aplicació de les mesures organitzatives necessàries per garantir el manteniment de les mesures de protecció individual, que seran les interlocutores amb l’autoritat sanitària en cas que es requereixi en el marc del control d’un eventual brot epidèmic.

Teletreball

En aquesta etapa de la represa, es reincorporarà la totalitat de la plantilla amb aplicació d’un règim de prestació de serveis per torns, combinant la modalitat de prestació de serveis presencial i el règim de teletreball. La prestació de serveis en règim de teletreball es potencia, si bé deixa de ser preferent, de manera que es podrà autoritzar fins a un màxim de tres jornades diàries setmanals. S’autoritzarà fins a un màxim de cinc jornades diàries setmanals a empleats públics amb persones a càrrec en les condicions establertes en aquesta Instrucció i per als que pertanyin a grups vulnerables d’acord amb el criteri de les autoritats sanitàries i segons les indicacions dels serveis de prevenció.

S’autoritzarà la prestació de serveis en règim de teletreball fins a un màxim de cinc jornades diàries setmanals, en els supòsits següents:

a) Empleats públics que estiguin a càrrec de menors de 14 anys, persones dependents o amb discapacitat, fins al funcionament ordinari dels centres educatius, de gent gran o persones amb discapacitat.
b) Empleats públics inclosos en els grups vulnerables d’acord amb el criteri de les autoritats sanitàries i segons les indicacions dels serveis de prevenció.
Aquests col·lectius, quan hagin de prestar serveis presencials, gaudiran de preferència en l’aplicació dels sistemes de flexibilitat horària, teletreball parcial, règim de torns i fixació d’horaris especials.

Es poden aplicar altres mesures de reorganització interna i flexibilització horària per minimitzar riscos.

Per necessitats del servei, qualsevol empleat públic pot ser requerit per a l’exercici de funcions diferents a les pròpies del seu lloc de treball sempre que aquestes funcions tinguin relació directa amb la reorganització dels serveis amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

Per poder prestar serveis en la modalitat de teletreball durant el temps de vigència d’aquesta Instrucció, cal que la persona sol·licitant disposi d’un equip informàtic i de sistemes de comunicació i connectivitat a internet suficients i segurs, amb les característiques que defineixi, per a cada perfil professional, el departament d’adscripció o l’organisme autònom corresponent.

S’habilita, igualment, la possibilitat d’adscriure temporalment personal a altres òrgans o unitats necessitades de reforç. Aquestes mesures organitzatives es formalitzaran mitjançant una atribució temporal de funcions o mobilitat funcional, en conseqüència, les funcions atribuïdes han ser adequades al cos, escala o categoria, i en cap cas poden comportar una minva en les retribucions.

La sol·licitud per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball s’ha de comunicar per qualsevol mitjà disponible (correu electrònic preferentment) i l’ha d’autoritzar el cap de la unitat orgànica, el qual designarà la persona que n’exerceix la supervisió.

Amb caràcter general les reunions de treball es realitzaran amb les eines i solucions digitals corporatives de la Generalitat de Catalunya.

Mesures de seguretat i prevenció

Pel que fa a les mesures de seguretat i prevenció, cal destacar, com a novetats, la modificació de la distància de seguretat interpersonal i els límits d’aforament. Es recullen les previsions relatives a la prevenció i seguretat d’aplicació en l’etapa de represa relatives a la funció de l’avaluació de riscos, la garantia de la distància interpersonal de seguretat, la disposició d’equips de protecció individual, pautes d’higiene i rentat de mans, protocols de neteja i desinfecció, mesures de reorganització d’espais de treball i mesures aplicables a zones comunes i instal·lacions. Igualment, com a novetat, s’estableixen les mesures relatives a les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19, estiguin en aïllament domiciliari a causa d’un diagnòstic per COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb COVID-19, les quals no han d’acudir al seu centre de treball, i es determinen les actuacions que cal realitzar en cas que alguna persona que es trobi al centre de treball presenti símptomes compatibles amb la COVID-19.

Els serveis de prevenció dels departaments i organismes han de disposar de les avaluacions de riscos incorporant el risc d’una possible exposició al SARS-CoV-2.