Mesures preventives per a la incorporació del personal als centres per a la preinscripció

D’acord amb allò que estableix la Llei 31/95 de 8 de novembre i les instruccions i guies de les autoritats sanitàries i laborals en relació al COVID-19, el personal sanitari del Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) ha de determinar, abans de la reincorporació presencial al lloc de treball, les persones que cal considerar vulnerables als efectes de COVID-19 d’acord amb les indicacions de l’autoritat sanitària, així com aquelles persones que siguin casos confirmats/possibles/probables o que hagin tingut contacte estret (definit per l’autoritat sanitària).

El personal sanitari del SPRL del Departament d’Educació farà la valoració mitjançant declaració responsable que hauran d’emplenar les persones designades.

Mesures prèvies a la reincorporació presencial

​Les direccions dels centres hauran de designar el nombre de persones que hagin de participar en el procés de preinscripció en funció del possible nombre de sol·licituds a rebre. Aquesta designació ha de contemplar el mínim possible de persones, amb la major polivalència possible per la tasca de la preinscripció.

Aquesta selecció es farà tenint en compte, si es coneix aquesta circumstància, la no inclusió de persones considerades vulnerables, segons la relació següent:

 • Diabetis
 • Malaltia cardiovascular (inclosa hipertensió)
 • Malaltia hepàtica crònica
 • Malaltia pulmonar crònica
 • Malaltia renal crònica
 • Immunodeficiència
 • Càncer en fase tractament actiu
 • Embaràs
 • Persones més grans de 60 anys

Tampoc podran participar del procés presencial de preinscripció les persones considerades casos (confirmat/possible/probable), els contactes estrets o les persones que presenten símptomes.

La selecció inicial haurà de contenir un nombre addicional de persones a les estrictament necessàries davant la possibilitat que hi hagi alguna persona de les proposades que no pugui participar presencialment del procés de preinscripció en trobar-se en algun dels supòsits anteriors.

​Declaració responsable del personal

Així mateix, les hi haureu d’indicar que hauran d’emplenar la declaració responsable (en format enquesta) habilitada a aquests efectes, amb la màxima antelació possible a l’inici del procés presencial de preinscripció.

​Les persones que tinguin permisos a GUAC (direccions dels centres i/o d’altres) faran constar la relació de persones que, de forma inicial, previsiblement haurien de participar del procés de preinscripció presencialment al centre, incloent-s’hi, si és el cas, també ells mateixos i/o d’altres membres de l’equip directiu, mitjançant el GUAC​.

Un cop allà caldrà anar a gestió de persones, seleccionar la persona que anirà al centre, entrar a la pestanya autoritzacions i marcar la casella de verificació que hi surt al costat de PRESENCIA COVID 19.

​Tot el personal proposat per participar presencialment en el procés de preinscripció, inclosos els membres de l’equip ​directiu, emplenarà la declaració responsable (usuari GICAR).

El personal sanitari del SPRL, mitjançant l’anàlisi de la informació continguda en aquest qüestionari podrà establir si no es pot autoritzar l’assistència d’alguna d’aquestes persones per motius de salut (personal que es troba en algun dels supòsits anteriorment indicats).

En el moment que la persona hagi donat resposta a les preguntes presents a la declaració responsable, serà informat sobre si pot assistir al centre de treball o, si pel contrari, no podrà assistir-hi; davant la resposta afirmativa a qualsevol d’aquestes preguntes, l’aplicació indica que s’haurà de posar en coneixement d’aquesta circumstància a la persona responsable de la vostra unitat o centre de treball atès que fins a noves indicacions no la persona no podrà assistir al lloc habitual de feina en modalitat presencial. Així mateix, la direcció del centre rebrà notificació informant, sobre la procedència o no de l’assistència presencial al centre, de les persones que, fins aquell moment, hagin emplenat la declaració responsable.

Coordinació d’Activitats Empresarials: formulari d’acreditació del compliment de la normativa

S’ha de tenir en compte que qualsevol altre treballador que pugui intervenir en el procés (com ara el personal subaltern dels ajuntaments, empreses contractades, etc) necessita que el servei de PRL de la seva organització hagi fet actuacions i comunicat el res​ultat.

a813.pdfAmb aquesta finalitat s’ha elaborat el document Formulari justificatiu de la recepció de documentació i d’acreditació del compliment de la normativa vigent sobre coordinació d’activitats empresarials relacionada amb la pandèmia per Coronavirus: SARS-CoV-2 que haurà de ser gestionat de forma prèvia a l’accés als centres. Aquest document el podreu trobar a Coordinació d’Activitats Empresarials.

Distància i neteja dels espais del centre

S’ha de determinar l’espai a utilitzar per tal que sigui el mínim imprescindible. Si el centre disposa d’un espai que permeti mantenir els 2 metres de distància de seguretat amb elements físics protectors, com ara mampara, la preinscripció s’hauria de realitzar ubicant el personal treballador en aquest espai. En els casos que no es disposi d’aquesta element constructiu el Departament facilitarà mampares separadores.

Garantir una neteja exhaustiva amb els productes habituals dels espais i els serveis higiènics a utilitzar, i preveure una neteja amb la major freqüència possible

Facilitar la realització de les actuacions de manteniment prèvies necessàries (tractament de legionel·la –atès que els centres porten tancats un temps que fa necessària aquesta actuació–, tractament de plagues, manteniment/revisió dels sistemes de lluita contra incendis, etc). Per aquestes funcions caldrà facilitar l’accés del personal corresponent (propi, personal de l’ajuntament, d’empreses de serveis contractades, etc).

Mesures preventives generals durant la preinscripció

Cal proporcionar al personal treballador que hagi de romandre en el centre el material que es detalla a continuació durant els dies que es realitzi la preinscripció escolar:

 • Mascareta quirúrgica
 • Guants de nitril
 • De cara a les situacions en què no es pugui garantir el distanciament social de 2 metres (no existència d’elements separadors físics o mampara) caldrà mascareta de protecció respiratòria tipus FFP2 i pantalla facial.

Els centres on es realitzi la preinscripció escolar hauran de disposar del material i les condicions que es detallen a continuació:

 • ​​Gel hidroalcohòlic viricida suficient per al personal que hagi de romandre en el centre durant els dies de la preinscripció escolar.
 • Paperera amb tapa d’accionament amb pedal que garanteixi l’estanquitat.
 • Mampara protectora que eviti la possible projecció de partícules i permeti el pas dels documents per la seva part inferior.
 • Sabó de mans suficient en els lavabos per garantir un assidu rentat de mans.
 • Paper suficient per eixugar les mans després de cada rentada.
 • Ventilació natural o forçada dels espais de treball.

Durant el procés de preinscripció escolar en els centres, cal tenir en consideració les següents mesures preventives organitzatives:

 • ​Garantir una distància mínima entre les persones de 2 metres.
 • Informar a les famílies que no s’atendrà a més d’una persona alhora

Organització dels espais que permeti la utilització del menor nombre possible d’espais dels centres, assegurant, però, el manteniment de la distància de 2 m necessària entre les persones en totes les situacions (mentre s’esperen per ser ateses, durant la cita, a la sortida), amb senyalitzacions que facilitin el moviment sense concentracions.

 • ​L’accés del públic al centre es limitarà als espais estrictament necessaris per a la presentació de les sol·licituds.
 • Es considera adequat que a l’interior dels centres estiguin únicament les persones que estan sent ateses i que la resta esperi el seu torn a l’exterior. Valorar la possibilitat de senyalitzar a terra les distàncies de 2 metres.
 • Difondre a la porta principal les normes d’higiene necessàries.
 • Preveure que els espais de treball del personal puguin ser d’utilització individual, en la mesura del possible.
 • Evitar compartir material (bolígrafs, grapadores etc.)
 • Difusió a tot el personal de les instruccions sobre les mesures preventives a prendre (distanciament, higiene de mans, etc).
 • En els casos que sigui possible, establir vies separades d’entrada i de sortida per evitar fluxos creuats de persones.
 • Abans de l’entrada al centre, es dispensarà gel hidroalcòholic viricida a la persona que ha d’entrar per tal que realitzi una higienització de mans.​