Modificació de convocatòries de proves d’accés i d’obtenció de títols

RESOLUCIÓ EDU/975/2020, de 8 de maig, de modificació de les diverses resolucions de convocatòria de proves d’accés i d’obtenció de títols per als cursos 2019-2020 i 2020-2021.

Proves d’accés – web del Departament

Modificacions

S’acorda prosseguir amb la tramitació dels procediments corresponents a diverses resolucions de convocatòria de proves d’accés i d’obtenció de títols adequant-los a les mesures de prevenció que s’han establert per al control de la infecció per la COVID-19.

 • Títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l’obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, 2020.
 • Títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial, 2019.
 • Certificats de nivell intermedi B1 i B2 i de nivell avançat C1 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes.
 • Accés als cicles formatius de formació professional i als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, 2020.
 • Suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments per al curs 2019-2020.
 • Accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats i es convoquen les proves específiques d’accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats corresponents al curs 2019-2020.
 • Accés als ensenyaments professionals de música i dansa per al curs 2020-2021.
 • Accés als ensenyaments artístic superiors adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior, corresponents al curs 2020-2021.
 • Accés al cicle formatiu de grau mitjà del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica d’animació en circ i al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en arts del circ, corresponent al curs 2020-2021.
 • Accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d’actuació teatral, curs 2020-2021.
 • Accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l’obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a esportiu/iva i tècnic/a superior esportiu/iva i les formacions esportives de nivells 1 i 3, any 2020, d’Era Val d’Aran.
 • Accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats al Centre Públic de Tècnics Esportius d’Era Val d’Aran i de convocatòria de proves per a l’any 2019.

Presentació de documents

Tota presentació de la documentació relacionada amb les proves caldrà fer-la preferentment mitjançant correu electrònic, d’acord amb el detall següent:

 • Presentació de la documentació als centres (inclosa la inscripció en cas que no sigui telemàtica): al correu electrònic del centre escollit per realitzar la prova d’acord amb els models establerts a tal efecte. S’actuarà de la mateixa manera per a la presentació de reclamacions contra les qualificacions obtingudes.
 • Presentació de la documentació a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa: al correu electrònic corporatiu gestioproves.educacio@gencat.cat
 • Presentació de la documentació a la Direcció General de Currículum i Personalització: al correu electrònic corporatiu dgcurriculum.educació@gencat.cat
 • Presentació de la documentació a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial: al correu electrònic corporatiu dgfpiere.educació@gencat.cat

Publicacions en el tauler

Les publicacions en el tauler d’anuncis se substitueixen per publicacions a la pàgina web dels referits centres.

Calendaris

Els nous calendaris d’actuació (inclosos els períodes de presentació de reclamacions) es faran públics a la pàgina web del Departament d’Educació (www.gencat.cat/ensenyament) i en els webs dels centres implicats en cada tipus de prova.

Supressions

 • Convocatòria extraordinària de les proves específiques als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d’arts plàstiques i disseny de l’Annex 2 de la Resolució EDU/165/2020, de 27 de gener, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional i als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2020 (publicada en el DOGC número 8054 de 31.1.2020).

 • Convocatòria ordinària de les proves lliures per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi B1 i B2 i de nivell avançat C1 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes, de l’apartat segon de la part dispositiva i de l’Annex 2, de la Resolució EDU/2389/2019, de 13 de setembre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2019-2020, per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi B1 i B2 i de nivell avançat C1 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes (publicada en el DOGC núm.7967 de 25.9.2019).

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el conseller d’Educació, en el termini d’un mes a comptar del dia hàbil següent a la finalització de la declaració de l’estat d’alarma o, si escau, les seves pròrrogues.


Relació de resolucions de convocatòria de proves d’accés i d’obtenció de títols per als cursos 2019-2020 i 2020-2021

1. Resolució EDU/3341/2019, de 21 de novembre, per la qual es convoquen les proves lliures per a l’obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l’obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l’any 2020 (publicada en el DOGC núm. 8020, de 10.12.2019).

2. Resolució EDU/2031/2019, de 18 de juliol, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial, corresponents a l’any 2019 (publicada en el DOGC núm. 7925, de 25.7.2019).

3. Resolució EDU/2389/2019, de 13 de setembre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2019-2020, per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi B1 i B2 i de nivell avançat C1 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes (publicada en el DOGC núm. 7967, de 25.9.2019).

4. Resolució EDU/165/2020, de 27 de gener, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional i als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2020 (publicada en el DOGC núm. 8054, de 31.1.2020).

5. Resolució EDU/2586/2019, de 8 d’octubre, per la qual es convoquen proves lliures adreçades als alumnes dels centres seleccionats per formar part del programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments per al curs 2019-2020 (publicada en el DOGC núm. 7980, de 14.10.2019).

6. Resolució EDU/2411/2019, de 13 de setembre, per la qual es modifica la Resolució ENS/2360/2018, de 9 d’octubre, de règim de les proves específiques d’accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats i es convoquen les proves específiques d’accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats corresponents al curs 2019-2020 (publicada en el DOGC núm. 7969, de 27.9.2019).

7. Resolució EDU/356/2020, de 10 de febrer, de convocatòria de les proves específiques d’accés als ensenyaments professionals de música i dansa per al curs 2020-2021 (publicada en el DOGC núm. 8067, de 19.2.2020).

8. Resolució EDU/571/2020, de 27 de febrer, per la qual es convoquen les proves d’accés als ensenyaments artístic superiors adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior, corresponents al curs 2020-2021 (publicada en el DOGC núm. 8078, de 5.3.2020).

9. Resolució EDU/651/2020, de 6 de març, per la qual es convoca la prova específica d’accés al cicle formatiu de grau mitjà del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica d’animació en circ i al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en arts del circ, corresponent al curs 2020-2021 (publicada en el DOGC núm. 8084, de 13.3.2020).

10. Resolució EDU/652/2020, de 6 de març, per la qual es convoca la prova específica d’accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d’actuació teatral, corresponent al curs 2020-2021 (publicada en el DOGC núm. 8084, de 13.3.2020).

11. Resolució EDU/484/2020, de 24 de febrer, per la qual es convoquen les proves d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l’obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a esportiu/iva i tècnic/a superior esportiu/iva i les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l’any 2020, d’Era Val d’Aran (publicada en el DOGC núm. 8074, de 28.2.2020).

12. Resolució EDU/3447/2019, de 10 de desembre, del règim de les proves específiques d’accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats al Centre Públic de Tècnics Esportius d’Era Val d’Aran i de convocatòria de proves per a l’any 2019 (publicada en el DOGC núm. 8024, de 16.12.2019).