Mesures urgents en l’àmbit la formació professional inicial i els ensenyaments de règim especial

​​S’ha publicat la Resolució per la qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit dels ensenyaments de formació professional inicial i dels ensenyaments de règim especial per al curs acadèmic 2020-2021.

comunicat__resolucio-mesures-urgents_oct2020_1_.pdf[COMUNICAT CGT] UN MES DESPRÉS DE L’INICI DE CURS JA PATIM LA RE-REFORMA DE L’FP Els centres hauran d’assumir ara la sobrecàrrega a cost zero

Exigim la seva retirada immediata. #CessamentEspinós

L’objectiu d’aquesta Resolució és establir un marc que permeti el desenvolupament de l’acció educativa al llarg de tot el curs 2020-2021. Aquest marc ha de tenir prou certesa i flexibilitat perquè cada centre educatiu o establiment pugui adaptar la seva resposta davant de tots els escenaris que es puguin produir en aquest nou curs, per tal de garantir el dret a una educació de qualitat.

En el document es recullen, en primer lloc, les mesures comunes per als diversos ensenyaments, amb els punts següents:

  • Adaptació del currículum i de les programacions didàctiques
  • Acció tutorial
  • Prioritat en les modalitats d’impartició
  • Informació a l’alumnat
  • Mesures individuals per a l’alumnat

En sego​n lloc, es fa referència Formació en Centres de Treball (FCT), amb especificacions segons el tipus d’ensenyament.

mesures-urgents-fip-regim-especial.pdfResolució per la qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit dels ensenyaments de formació professional inicial i dels ensenyaments de règim especial per al curs acadèmic 2020-2021.

La irrupció de la pandèmia mundial derivada de la COVID-19 en el sistema educatiu va fer necessari establir diverses mesures per adaptar el desenvolupament del darrer trimestre del curs acadèmic 2019-2020.

Cal esmentar la Resolució, de 30 de març de 2020, de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial referida a l’alumnat que no podia realitzar el total d’hores d’estada a l’empresa i les Instruccions, de 20 d’abril de 2020, per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació de l’alumnat dels ensenyaments de Formació Professional Inicial i de Règim Especial davant la prolongació del període de confinament per la Covid19.

I també, les Instruccions, de 30 de juny de 2020, de la Secretaria de Polítiques Educatives, en què s’estableixen els criteris per facilitar la tasca organitzativa i pedagògica dels centres educatius i orientar a la presa de decisions en la preparació del nou curs escolar 2020-2021, amb un annex específic per a la Formació Professional.

La persistència de la pandèmia i la incògnita sobre la seva eradicació fa necessari l’establiment d’un marc que permeti el desenvolupament de l’acció educativa al llarg de tot el curs 2020-2021. Aquest ha de tenir prou certesa i la suficient flexibilitat perquè cada centre educatiu o establiment pugui adaptar la seva resposta davant de tots els escenaris que es puguin donar en aquest nou curs, per tal de garantir el dret a una educació de qualitat.

Recentment, s’ha publicat el Reial Decret-Llei 31/2020, de 29 de setembre, pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit de l’educació no universitària. Aquest Reial Decret-Llei atorga un ampli marge d’actuació a les administracions educatives.

Així, l’article 4 regula, per a tots els ensenyaments del sistema educatiu no universitari, l’adaptació del currículum i de les programacions didàctiques i estableix que els estàndards d’aprenentatges avaluables, als què es refereixen els articules 6 i 6 bis de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, tinguin caràcter orientatiu per als centres.

En aquest mateix Reial Decret-Llei es detallen les mesures que poden establir les administracions educatives per als diversos ensenyaments i assenyala la presencialitat de l’alumnat i l’acció tutorial com elements essencials per garantir l’equitat educativa. També fa menció de les accions educatives que es duen a terme fora del centre, de la formació en centres de treball i la formació en alternança.
Via Augusta, 202-226 08021 Barcelona Tel. 934 006 900 educacio.gencat.cat

Les estratègies desenvolupades pels centres en el darrer trimestre del curs acadèmic 2019-2020 han suposat un més que notable esforç del professorat i dels equips directius per a suplir la manca de presencialitat. En l’àmbit dels recursos, cal destacar la digitalització dels aprenentatge i la formació en línia. I en l’àmbit de les activitats d’ensenyament-aprenentatge, l’adaptació del currículum i de l’avaluació.

L’acció dels centres educatius ha de tendir a la compleció del desenvolupament de les programacions, adaptant-les, en la mesura que calgui, a les circumstàncies que puguin afectar l’alumnat. En aquest sentit, cal considerar l’alumnat com un conjunt
en un centre educatiu, en uns ensenyaments, en un grup-classe o, fins i tot, amb caràcter individualitzat.

Resolució

mesures-urgents-fip-regim-especial.pdf