Nomenaments del mes de juliol (2024)

A les persones que formen part de la borsa sense nomenament al juliol i a l’agost se’ls formalitza un nomenament al juliol si es troben en la situació següent: 

  • haver treballat sis o més mesos com a substituts fins al 30 de juny de 2024 i
  • haver treballat com a mínim 1 dia durant els mesos d’abril, maig o juny de 2024.

El nomenament comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats del Pla de Formació Permanent del Departament d’Educació o en altres activitats reconegudes, tret que es participi en una convocatòria d’oposicions per ingressar als cossos docents.

  • Els cursos de formació han de tenir una durada mínima de 10 hores i, en total, cal acreditar 30 hores de formació.
  • Els períodes d’inscripció a les activitats de formació d’estiu del Departament d’Educació es poden consultar a cadascuna de les activitats.

La formació s’acredita amb la presentació, fins al 31 d’octubre, del document acreditatiu de la realització de la formació. En el cas que la formació consti a ATRI, no és necessari acreditar-la.

Les persones que hagin participat de forma efectiva en processos selectius per accedir a cossos docents de Catalunya no han d’acreditar res.

Les persones que hagin participat en processos selectius d’altres comunitats autònomes han d’acreditar documentalment la participació efectiva abans del 31 d’octubre de 2024.

En ambdós casos s’entén per participació efectiva el fet d’haver-se presentat, com a mínim, a una de les proves del procés selectiu.

Observacions

Les persones que l’1 de juliol estiguin en situació de maternitat, paternitat, adopció o acolliment i les que estiguin percebent el subsidi directe de la incapacitat temporal per l’Institut Nacional de la Seguretat Social no podran ser nomenades.

Les persones de col·lectius específics (com poden ser les que ocupen llocs a serveis educatius), que tenen nomenament fins al 15 de juliol i que reuneixen els requisits, seran nomenades des del 16 fins al 31 de juliol.

Les persones que finalitzin aquesta situació abans del 31 de juliol han de sol·licitar ser nomenades des de la data d’alta i pels dies que resten del mes de juliol. Les persones que comencin aquesta situació durant el mes de juliol ho han de posar en coneixement dels serveis territorials o del CEB, a l’efecte de suspendre el nomenament pels dies del mes de juliol que estiguin de baixa.