Publicada la llista de resultats de la valoració provisional de mèrits de l’Ajuntament de Bcn

Avui s’ha publicat a la seu electrònica la llista de resultats de la valoració provisional de mèrits de l’Ajuntament de Bcn: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/oferta-publica-docupacio/estabilitzacio-per-concurs-de-merits

Segons el que indica l’apartat 10.1 de les bases, s’ha procedit a comprovar els mèrits al·legats
d’un nombre de persones aspirants equivalent al 120% de places convocades,
d’acord amb la puntuació derivada de l’autobaremació presentada. Han estat valorats igualment els mèrits de les persones aspirants en cas d’empat en la darrera posició del percentatge de places esmentat.
Es disposarà d’un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà d’aquesta
publicació, entre els dies 20 de juliol i 2 d’agost de 2023
, ambdós inclosos, per presentar les
al·legacions que les persones aspirants considerin convenients, procedint d’acord amb les
següents instruccions i l’annex 2.4 de les bases
:
1) Accedir a la sol·licitud telemàtica i clicar en l’espai “Presentació documentació complementària”
2) Annexar en el camp “AL·LEGACIONS MÈRITS PROVISIONALS” un únic arxiu en format PDF amb les al·legacions a presentar. En aquest document caldrà afegir el nom i cognoms de la persona aspirant.
3) Annexar en el camp “DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA CV” un únic arxiu en format PDF la documentació que acrediti els mèrits al·legats.
En ambdós casos, els arxius no podran superar els 5 MB de capacitat

Hem confeccionat un excel on es pot buscar per filtres, categoria i especilitat:

VEGEU EXCEL LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS