Nomenaments telemàtics (30 i 31 d’agost)

Informació per al curs 2018-2019 (23 d’agost de 2018)

Nomenaments telemàtics per adjudicar vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent

Els dies 30 i 31 d’agost de 2018 els serveis territorials del Departament d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona faran actes de nomenaments telemàtics per cobrir les vacants de plantilla a jornada sencera i a mitja jornada i les places que hagin estat compactades a proposta de les direccions dels centres, sempre que es tracti de la compactació de dues mitges vacants o d’una mitja vacant i una substitució a jornada parcial. També es cobriran les substitucions de jornada sencera.

Què cal fer?

 • La informació detallada del procediment es troba al web dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona sol·licitat com a preferent.
 • El 30 i 31 d’agost, abans de les 10 hores, es publicarà el número d’ordre del personal convocat als actes de nomenament a l’apartat Personal convocat a les adjudicacions.
 • Per conèixer el resultat de l’adjudicació cal accedir a l’apartat Consulta global de resultats (darrera adjudicació). Per entrar a l’aplicació, cal identificar-se amb el codi d’usuari de la XTEC o, si no se’n té, amb el codi del registre d’usuari temporal que facilita el mateix sistema.
 • Complementàriament, les persones a les quals s’assigna una vacant o una substitució reben un missatge de text (SMS) i un missatge de correu electrònic amb aquesta indicació.
 • Dins de la franja horària de connexió que s’estableix a l’apartat Dies d’adjudicació franja horària de connexió, la persona substituta ha d’acceptar o refusar l’adjudicació proposada a l’apartat Acceptació/finalització de l’adjudicació. Per accedir a l’aplicació, cal identificar-se amb el codi d’usuari de la XTEC o, si no se’n té, amb el codi del registre d’usuari temporal que facilita el mateix sistema. S’aconsella que prèviament es vegi el vídeo tutorial sobre el funcionament de l’aplicació.

Hi ha una franja horària de connexió per acceptar des del web la plaça assignada:

Les franges horàries de connexió són les següents:

30 d’agost de les 10 a les 11.30 hores

 • Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental
 • Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Girona
 • Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Barcelona Comarques
 • Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Vallès Occidental
 • Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre

31 d’agost de les 10 a les 11.30 hores

 • Consorci d’Educació de Barcelona
 • Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Baix Llobregat
 • Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Tarragona
 • Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Lleida
 • Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a la Catalunya Central

Continuarem informant de les dates dels següents nomenaments telemàtics.

Nomenaments per adjudicar vacants i substitucions de llocs de treball específics (d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació d’adults)

El 24 d’agost els serveis territorials del Departament d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona publicaran a la seva pàgina web (Personal docent / Nomenaments telemàtics / Adjudicacions de difícil cobertura) les vacants a cobrir de llocs de treball específics (d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes) i obriran un termini de 48 hores perquè les persones interessades es posin en contacte amb el personal de la secció de Gestió de personal docent del servei territorial o Consorci d’Educació de Barcelona.

Funcionament de l’adjudicació de places

Tota la informació sobre el funcionament de l’adjudicació de places es troba a les pàgines web dels serveis territorials (ST) i del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) sol·licitats com a preferents.

Criteris d’adjudicació de vacants i substitucions

De manera resumida, les fases del procediment i els apartats de les pàgines web on es es descriuen són les següents:

 1. Consulta dels dies d’adjudicació i franja horària de connexió.
 2. El dia de l’adjudicació, generalment abans de les 11 h, es pot consultar la llista de personal convocat a les adjudicacions (per especialitat i per número d’ordre i priorització de les especialitats).
 3. Les persones a les quals s’assigna una vacant o una substitució, durant la franja horària indicada, l’han d’acceptar en línia a l’aplicació de l’apartat Acceptació/finalització de l’adjudicació i han d’imprimir la credencial (PDF) que aquesta genera.
  A més a més, aquestes persones reben un SMS i un missatge de correu electrònic.
 4. El primer dia lectiu després de l’adjudicació o el dia d’inici de la substitució (si és posterior a l’adjudicació), cal presentar-se al centre docent adjudicat i lliurar la credencial a la direcció del centre.

Si no s’accepta la proposta d’adjudicació, cal indicar-ho a l’apartat Acceptació / finalització de l’adjudicació. Llevat que s’al·legui un motiu justificat (i acreditat amb documentació als ST corresponents o al CEB) el rebuig de la proposta comporta l’exclusió de la borsa de treball.

A l’apartat Consulta global de resultats (darrera adjudicació) es pot saber el resultat de les adjudicacions.

Les persones que no disposin de connexió a Internet poden fer aquestes gestions a la seu dels serveis territorials que els correspongui; també poden acudir a la seu central del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona), als seus serveis educatius o a les biblioteques públiques de la Generalitat de Catalunya.

Primera vacant o substitució

Quan s’obté una vacant o una substitució per primera vegada cal presentar, a la Secció de Gestió de Personal dels serveis territorials, la documentació que s’especifica a continuació:

 1. Una còpia del DNI;
 2. Una còpia del document d’afiliació a la Seguretat Social (número de la Seguretat Social -si no s’ha treballat abans- o número d’afiliació -si s’ha estat treballant anteriorment-). Aquest codi és de 12 xifres numèriques:
  1. Si no heu treballat abans i no el teniu, cal que demaneu el número de la Seguretat Social a la Tresoreria de la Seguretat Social i presentar el document.
  2. Si heu treballat abans, qualsevol, document relacionat on consti el número d’afiliació (nòmina, vida laboral etc.).
 3. Un certificat mèdic original que indiqui que no es té cap malaltia ni cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i lloc de treball que s’ha d’ocupar. No cal que sigui l’imprès oficial (les persones que han entrat a la borsa en la darrera convocatòria no han de tornar a presentar el certificat mèdic);
 4. L’imprès que fa referència a les dades bancàries;
 5. L’imprès corresponent a la retenció del rendiment del treball personal (IRPF);
 6. Una còpia del llibre de família (si escau)
 7. La declaració jurada o promesa de no estar afectat pel règim d’incompatibilitat;
 8. La sol·licitud de compatibilitat (si escau).
 9. La declaració jurada o promesa de no estar inhabilitat per treballar a l’Administració.
 10. Si encara no s’ha presentat als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, la declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual, amb l’autorització expressa a l’Administració per comprovar la veracitat de la declaració.

Aquests documents s’han de presentar en el termini màxim de 10 dies naturals.

Finalització de la vacant o substitució

La direcció del centre docent ha de comunicar a la persona interina o substituta la finalització de la vacant o substitució per incorporació del titular del lloc de treball.

El primer dia lectiu posterior a la data de cessament (abans de les 10 h) la persona interina o substituta ha d’accedir de nou a l’aplicació de l’apartat Acceptació / finalització de l’adjudicació per quedar disponible de nou.

A més a més, ha de presentar la credencial signada per la direcció del centre a la Secció de Gestió de Personal Docent dels serveis territorials corresponents o enviar-la escanejada per correu electrònic.

Si la incorporació del titular es produeix dimecres, per exemple, i no se’n té constància fins aquest mateix dia, la persona substituta ho ha de comunicar el mateix dimecres, si és que vol prendre part en el procés d’adjudicació d’aquell dia.

Resolució de dubtes

Per resoldre qualsevol dubte no dubteu en contactar amb nosaltres.

Per dubtes informàtics, podeu contactar amb el Servei d’Atenció Unificada (900 828 282 + tecla 4) o enviar un missatge a sau.tic@gencat.cat

Per resoldre dubtes de tipus administratiu es pot enviar un missatge de correu electrònic als serveis territorials que correspongui o el CEB.

Baix Llobregat

– infantil i primària: substitucionspribaix.ensenyament@gencat.cat
– secundària i règim especial: substitucionssecbaix.ensenyament@gencat.cat

Barcelona Comarques

– infantil i primària: substituts_prim_com.ensenyament@gencat.cat
– secundària i règim especial: substituts_sec_com.ensenyament@gencat.cat

Catalunya Central

– infantil, primària, secundària i règim especial substitucions_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Consorci d’Educació de Barcelona

– infantil i primària: primaria.ceb@gencat.cat
– secundària i règim especial: secundaria.ceb@gencat.cat

Girona

– infantil i primària: docentpri_gir.ensenyament@gencat.cat
– secundària i règim especial: docentsec_gir.ensenyament@gencat.cat

Lleida

– infantil i primària: substitucionsprilleida.ensenyament@gencat.cat
– secundària i règim especial: substitucionsseclleida.ensenyament@gencat.cat

Maresme- Vallès Oriental

– infantil i primària: substituts_pri_mvo.ensenyament@gencat.cat
– secundària i règim especial: substituts_sec_mvo.ensenyament@gencat.cat

Tarragona

– infantil i primària: substitucionspritarragona.ensenyament@gencat.cat
– secundària i règim especial: substitucionssectarragona.ensenyament@gencat.cat

Terres de l’Ebre

– infantil i primària: substitucionspriteb.ensenyament@gencat.cat
– secundària i règim especial: substitucionssecteb.ensenyament@gencat.cat

Vallès Occidental

– infantil i primària: subs_primvocc.ensenyament@gencat.cat
– secundària i règim especial: subs_secvocc.ensenyament@gencat.cat