Nomenaments telemàtics d’inici de curs: propers dies, 9 i 10 de setembre

Els dies 9 i 10 de setembre de 2015, els serveis territorials del Departament d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona faran actes de nomenaments telemàtics per cobrir les vacants i substitucions que encara estiguin pendents d’adjudicar, de qualsevol jornada.

Font: Web del departament

Què cal fer?

Podeu consultar les dades de la borsa de treball de personal interí i substitut docent al web del Departament d’Ensenyament.
Cal identificar-se amb el codi d’usuari o usuària de la XTEC o, si no se’n té, amb el codi del registre d’usuari temporal que facilita el sistema.

A fi de tenir informació precisa sobre el procediment i de seguir-ne tots els passos, cal accedir a les pàgines web dels serveis territorials (o del Consorci d’Educació de Barcelona) que heu sol·licitat com a preferents.

Els dies 9 i 10 de setembre, es publicarà a les pàgines web dels serveis territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona el número d’ordre del personal convocat als actes de nomenament.

Per conèixer el resultat de l’adjudicació cal consultar la llista general del resultat de l’adjudicació a les pàgines web dels serveis territorials (o del Consorci d’Educació de Barcelona) que es tenen com a preferents. Complementàriament, les persones a les quals s’assigna una vacant o una substitució reben un missatge de text (SMS) i un missatge de correu electrònic amb aquesta indicació. Per accedir a l’aplicació, cal identificar-se amb el codi d’usuari de la XTEC o, si no se’n té, amb el codi del registre d’usuari temporal que facilita el sistema.

La persona substituta ha d’acceptar o refusar l’adjudicació proposada dins de la franja horària de connexió que s’estableix. Us aconsellem que prèviament mireu el vídeo tutorial sobre el funcionament de “l’Accés al resultat individual de l’adjudicació”.

Les franges horàries de connexió són les següents:

9 de setembre de 14 a 16 h

Serveis Territorials a la Catalunya Central
Serveis Territorials a Barcelona Comarques

10 de setembre de 8.30 a 11.30 h

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental
Serveis Territorials a Girona
Serveis Territorials a Lleida
Consorci d’Educació de Barcelona

10 de setembre de 12 a 15 h

Serveis Territorials a Tarragona
Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre
Serveis Territorials al Vallès Occidental
Serveis Territorials al Baix Llobregat

Funcionament general del procés d’adjudicació telemàtica

Per obtenir informació sobre el procediment dels actes de nomenaments telemàtics i seguir-ne tots els passos, cal accedir a les pàgines web dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona sol·licitats com a preferents.

Una vegada ha començat el curs, els serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona publicaran a la pàgina web el calendari mensual d’actes de nomenaments telemàtics per cobrir vacants i substitucions.

Durant el curs, el dia de l’adjudicació, normalment, abans de les 11 del matí, es pot consultar, a les pàgines web dels serveis territorials o al web del Consorci d’Educació de Barcelona, el número d’ordre de les persones convocades per a cada especialitat.

Per saber el resultat de l’adjudicació, cal consultar la llista general del resultat de l’adjudicació a les pàgines web dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona sol·licitats com a preferents. Complementàriament, les persones a les quals s’assigna una vacant o una substitució reben un avís per mitjà d’un SMS i un missatge de correu electrònic.

Les franges horàries en què cal connectar-se per veure el resultat de l’adjudicació i acceptar-la o refusar-la es publiquen a l’apartat Franja horària de connexió de les pàgines web de cadascun dels serveis territorials i al web del Consorci d’Educació de Barcelona. Us aconsellem que prèviament veieu el Vídeo sobre el funcionament de l’apartat Accés al resultat individual de l’adjudicació de l’aplicació.

Les persones a les quals s’assigna una vacant o substitució l’han d’acceptar des de l’aplicació que hi ha a l’apartat Accés al resultat individual de l’adjudicació d’aquest web durant la franja horària indicada. Per fer-ho, cal seguir els passos següents:

1. acceptar telemàticament aquesta proposta i
2. imprimir la credencial (en format PDF).

El primer dia lectiu després de l’adjudicació o el dia d’inici de la substitució (si és posterior a l’adjudicació), cal presentar-se al centre docent adjudicat i lliurar la credencial a la direcció del centre.

Si no es vol acceptar la proposta d’adjudicació, cal indicar-ho a l’apartat Accés al resultat individual de l’adjudicació de l’aplicació. S’ha de tenir en compte que el rebuig d’aquesta proposta comporta l’exclusió de la borsa de treball de personal docent, llevat que s’al·legui un motiu justificat. En aquest cas, s’ha de fer arribar un document acreditatiu a la seu del servei territorial corresponent.

La persona que obté una vacant o substitució per primera vegada ha de portar a la Secció de Gestió de Personal del servei territorial la documentació següent:

 • una fotocòpia del DNI,
 • una fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social,
 • un certificat mèdic original que indiqui que no té cap malaltia ni cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i lloc de treball que s’ha d’ocupar (les persones que han entrat a la borsa en la darrera convocatòria no han de tornar a presentar el certificat mèdic),
 • l’imprès que fa referència a les dades bancàries,
 • l’imprès corresponent a la retenció del rendiment del treball personal (IRPF),
 • la declaració jurada o promesa de no estar afectat o afectada pel règim d’incompatibilitat i
 • la sol·licitud de compatibilitat.

La direcció del centre docent ha de comunicar a la persona interina o substituta l’acabament de la vacant o substitució per incorporació de la persona titular del lloc de treball. En aquest cas, no més tard de les 10 hores del primer dia lectiu posterior a la data de cessament, la persona interina o substituta ha d’accedir a l’aplicació que hi ha a l’apartat Comunicació de la finalització de l’adjudicació del web per comunicar la data d’acabament i quedar disponible per participar en posteriors actes de nomenaments (vegeu el Vídeo sobre el funcionament de l’apartat Comunicació de la finalització de l’adjudicació de l’aplicació).

Si la incorporació de la persona titular es produeix dimecres, per exemple, i no se’n té constància fins aquest mateix dia, la persona substituta ho ha de comunicar el mateix dimecres, si és que vol prendre part en el procés d’adjudicació d’aquell dia. En tot cas, també cal presentar la credencial signada per la direcció del centre a la Secció de Gestió de Personal Docent del servei territorial o enviar-la escanejada per correu electrònic.

Si no es disposa d’ordinador amb connexió a Internet, es pot anar:

 • a la seu dels serveis territorials,
 • a la seu central del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona),
 • als serveis educatius del Departament d’Ensenyament o
 • a qualsevol biblioteca pública de la Generalitat de Catalunya.

Si heu de resoldre dubtes de tipus informàtic, contacteu amb el Servei d’Atenció Unificada al telèfon 900 828 282 (premeu la tecla 4, que fa referència al Departament d’Ensenyament) o envieu un missatge de correu electrònic a sau.ensenyament@gencat.cat.

Si heu de resoldre dubtes de tipus administratiu, contacteu amb els serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona.

Adreces electròniques per a la gestió dels nomenaments

 • Barcelona Comarques
  Mestres d’educació infantil i primària: substituts_prim_com.ensenyament@gencat.cat
  Professorat de secundària i de règim especial: substituts_sec_com.ensenyament@gencat.cat
 • Baix Llobregat
  Mestres d’educació infantil i primària: substitucionspribaix.ensenyament@gencat.cat
  Professorat de secundària i de règim especial: substitucionssecbaix.ensenyament@gencat.cat
 • Vallès Occidental
  Mestres d’educació infantil i primària: subs_primvocc.ensenyament@gencat.cat
  Professorat de secundària i de règim especial: subs_secvocc.ensenyament@gencat.cat
 • Maresme – Vallès Oriental
  Mestres d’educació infantil i primària: substituts_pri_mvo.ensenyament@gencat.cat
  Professorat de secundària i de règim especial: substituts_sec_mvo.ensenyament@gencat.cat
 • Catalunya Central
  Mestres d’educació infantil i primària i professorat de secundària i de règim especial / Professorat de secundària i de règim especial: substitucions_ccentral.ensenyament@gencat.cat
 • Girona
  Mestres d’educació infantil i primària: docentpri_gir.ensenyament@gencat.cat
  Professorat de secundària i de règim especial: docentsec_gir.ensenyament@gencat.cat
 • Tarragona
  Mestres d’educació infantil i primària: substitucionspritarragona.ensenyament@gencat.cat
  Professorat de secundària i de règim especial: substitucionssectarragona.ensenyament@gencat.cat
 • Lleida
  Mestres d’educació infantil i primària: substitucionsprilleida.ensenyament@gencat.cat
  Professorat de secundària i de règim especial: substitucionsseclleida.ensenyament@gencat.cat
 • Terres de l’Ebre
  Mestres d’educació infantil i primària: substitucionspriteb.ensenyament@gencat.cat
  Professorat de secundària i de règim especial: substitucionssecteb.ensenyament@gencat.cat
 • Consorci d’Educació de Barcelona
  Mestres d’educació infantil i primària: primaria.ceb@gencat.cat
  Professorat de secundària i de règim especial: secundaria.ceb@gencat.cat