Criteris d’adjudicació de vacants i substitucions

Ordenació de col·lectius per a l’adjudicació
A partir del curs escolar 2015-16, el personal de la borsa de treball docent s’ordena en col·lectius per a les especialitats de primària i de secundària i, dins de cada col·lectiu, pel número d’ordre, de menor a major:

Col·lectius per a les especialitats de primària

  1. Cos de mestres i amb serveis prestats a la borsa
  2. Cos de mestres i sense serveis prestats a la borsa
  3. Cos de secundària, amb disponibilitat per treballar a primària i amb serveis prestats a la borsa de primària
  4. Cos de secundària, amb disponibilitat per a treballar a primària i sense serveis prestats a la borsa de primària

Col·lectius per a les especialitats de secundària

  1. Cos de secundària i amb serveis prestats a la borsa
  2. Cos de secundària i sense serveis prestats a la borsa

Tipus de jornada dels llocs de treball

A partir de l’1 de gener de 2015, els tipus de jornada són els següents:

Jornada 1
Jornada 0,83
Jornada 0,66
Jornada 0,50
Jornada 0,33

Ordre d’adjudicació dels llocs de treball
Els llocs de treball s’adjudiquen en l’ordre següent:

Especialitat (seguint l’ordre de priorització que estableix cada àrea territorial).
Jornada dels llocs de treball (i dins de la mateixa jornada, de més a menys durada).
Tipus de centre (primer els llocs específics, després els centres ordinaris i finalment els llocs o centres especials).

Exemple:

El procés d’adjudicació comença per la primera especialitat prioritzada per l’àrea territorial i l’assignació es fa seguint aquest ordre:

a) Els llocs de jornada 1 de totes les especialitats dels llocs específics (segons l’ordre de priorització de l’àrea territorial).
b) Els llocs de jornada 1 de totes les especialitats dels llocs ordinaris (es repeteix el procés de l’apartat a).
c) Els llocs de jornada 1 de totes les especialitats dels llocs o centres especials (es repeteix el procés de l’apartat a).

Una vegada s’han adjudicat els llocs de treball de jornada 1, es repeteix el procediment per adjudicar la resta de jornades amb els mateixos criteris de la jornada 1, fins a finalitzar l’adjudicació de vacants i substitucions.