Normativa (personal pública)

Personal d’administració i serveis i Personal laboral​​​​

Al web del Departament Departament de Governació i Relacions Institucionals està recopilada la normativa consolidada en matèria de funció pública de la Generalitat de Catalunya.​

Professorat​

Accés i mobilitat

Resolució EDU/2182/2021​, de 9 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.​

Reial decret 1964/2008, de 28 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 2112/1998, de 2 d’octubre, que regula els concursos de trasllats d’àmbit nacional per a la provisió de places corresponents als cossos docents. (BOE núm. 288, de 29.11.1998).

Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i regula el règim transitori d’ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei esmentada. (BOE núm. 53, de 2.3.2007).

Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents (DOGC núm. 6591, de 27.3.2014).

Decret 172/2005, de 23 d’agost, de modificació del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent (DOGC núm. 4455, de 25.8.2005).

Decret 200/2000, de 13 de juny, sobre mobilitat del professorat de formació professional. (DOGC núm. 3166, de 22.6.2000).

Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent. (DOGC núm. 3401, d’1.6.2001).

Ordre ENS/7/2016, de 21 de gener, de modificació de l’Ordre EDU/321/2009, de 16 de juny, per la qual es crea la borsa de treball de professors especialistes per als ensenyaments de formació professional en instituts d’ensenyaments secundaris dependents del Departament d’Educació i es convoca el procediment per accedir-hi. (DOGC núm. 7047, de 28.1.2016).

Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre, per la qual s’actualitza la taula de titulacions que capaciten per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l’especialitat, als efectes de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i s’autoritza la publicació al web del Departament d’Ensenyament. (DOGC núm. 6511, de 28.11.2013).

Ordre EDU/321/2009, de 16 de juny, per la qual es crea la borsa de treball de professors especialistes per als ensenyaments de formació professional en instituts d’ensenyaments secundaris dependents del Departament d’Educació i es convoca el procediment per accedir-hi. (DOGC núm. 5410, de data 30/06/2009).

Ordre EDU/334/2006, de 27 de juny, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les convocatòries referents a la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, regulada pel Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d’agost (DOGC núm. 4670, de 6.7.2006).

Resolució EDU/202/2021, de 28 de gener, per la qual es modifica la Resolució EDU/2637/2020, de 23 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent (DOGC núm. 8334, de 5.2.2021).

Resolució ENS/1764/2017, de 17 de juliol, per la qual es dona publicitat dels elements bàsics de la formació del professorat que capacita per acreditar els perfils professionals dels llocs de treball específics dels centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 7419, de 25.7.2017).

Resolució ENS/1386/2016, de 27 de maig, de modificació de la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los (DOGC núm. 7134, de 3.6.2016).

Resolució ENS/1215/2016, de 9 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2016 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics (DOGC núm. 7121, de 17.5.2016).

Resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los (DOGC núm. 7114, de 5.5.2016).

Resolució ENS/190/2016, de 21 de gener, de modificació de la Resolució ENS/1446/2014, de 19 de juny, d’aprovació de les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d’Ensenyament. (DOGC núm. 7047, de 28.1.2016).

Resolució ENS/3050/2015, de 22 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Educació a partir del curs 2010/2011 (DOGC núm. 7032, de 7.1.2016).

Resolució ENS/425/2015, de 9 de març, per la qual s’aprova el barem de valoració de mèrits en la selecció de personal interí docent per cobrir vacants i substitucions durant el curs escolar (DOGC núm. 6830, de 13.3.2015).

Resolució ENS/1703/2014, de 16 de juliol, per la qual s’aproven les instruccions sobre el període de prova inicial del personal interí o substitut docent (DOGC núm. 6669, de 22.7.2014).

Resolució ENS/1446/2014, de 19 de juny, d’aprovació de les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 6650, de 25.6.2014).

Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Educació a partir del curs 2010/2011. (DOGC Núm. 5656,  23.6.2010).

Resolució EDU/3219/2007, de 25 d’octubre, per la qual es dicten instruccions per regular el curs d’iniciació del personal interí que preveu el Decret 172/2005, de 23 d’agost, que modifica el Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball del personal interí docent. (DOGC núm. 4998, 30.10.2007).

Resolució EDU/3969/2007, de 21 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/3219/2007, de 25 d’octubre, per la qual es dicten instruccions per regular el curs d’iniciació del personal interí que preveu el Decret 172/2005, de 23 d’agost, que modifica el Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball del personal interí docent. (DOGC núm. 5046, 11.1.2008).

Resolució EDU/2273/2006, de 27 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Educació i Universitats a partir del curs 2006-2007 (DOGC núm. 4672, de 10.7.2006).

Direcció dels centres

Decret 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent (DOGC núm. 6824, de 5.3.2015).

Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent (DOGC núm. 5753, de 11.11.2010). ​

Resolució EDU/3017/2019​, de 13 de novembre, per la qual es regulen els programes de formació inicial i d’actualització per a l’exercici de la funció directiva i el lideratge pedagògic.​ (DOGC núm. 8006, de 20.11.2019)

Especialitats

Reial decret 665/2015, de 17 de juliol, pel qual es despleguen determinades disposicions relatives a l’exercici de la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial, a la formació inicial dels professors i a les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari (BOE núm. 8043, de 18.7.2015)

Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual s’estableixen les especialitats docents del cos de mestres que desenvolupen les seves funcions en les etapes d’educació infantil i d’educació primària regulades a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE núm. 270, de 9.11.2011)

Reial decret 1284/2002, de 5 de desembre, pel qual s’estableixen les especialitats dels cossos de professors d’arts plàstiques i disseny i mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, s’hi adscriuen els professors dels esmentats cossos i es determinen els mòduls, assignatures i matèries que hauran d’impartir (BOE núm. 304, de 20.12.2002)

Reial decret 1635/1995, de 6 de octubre, pel qual s’adscriu el professorat dels cossos de professors d’ensenyament secundari i professors tècnics de formació professional a les especialitats pròpies de la formació professional específica (BOE núm. 242, de 10.10.1995).

Decret 67/1996, de 20 de febrer, pel qual es regula l’adscripció dels mestres al primer cicle de l’educació secundària obligatòria i la readscripció en els centres d’educació infantil i primària, la normativa transitòria dels desplaçaments per modificacions de les plantilles docents, el desenvolupament dels requisits d’especialització, i el pla de formació i capacitació per a la recol·locació del professorat. (Correcció d’errada en el DOGC núm. 2191, pàg. 3364, de 3.4.1996). (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996).

Resolució ENS/771/2018, de 16 d’abril, per la qual es determinen els requisits que ha de tenir el professorat per impartir els ensenyaments COMPETIC en els centres de formació de persones adultes del Departament d’Ensenyament i s’estableix el període i el procediment d’acreditació d’aquest professorat en el cas que no tingui les titulacions requerides.

Ordre EDU/543/2008, de 3 de desembre, per la qual s’estableixen els criteris que permeten al professorat especialista impartir les assignatures optatives en els ensenyaments de grau professional de dansa i música. (DOGC núm. 5280, de 17.12.2008).​

Jubilació

Resolució ENS/1108/2017, de 16 de maig, de determinació de la data límit per desistir de les sol·licituds de jubilació i de la data d’efectes de la jubilació voluntària dels funcionaris de cossos docents (DOGC núm. 7376, de 24.5.2017)

Resolució ENS/1387/2016, de 26 de maig, de determinació de la data límit per desistir de les sol·licituds de jubilació voluntària dels funcionaris de cossos docents (DOGC núm. 7134, de 3.6.2016)

Resolució ENS/1479/2014, de 18 de juny, dels criteris per a la col·laboració del professorat jubilat i dels inspectors d’educació jubilats amb els centres públics i serveis educatius (DOGC núm. 66253, de 30.06.2014)​

Mesures excepcionals

Acord GOV/60/2012, de 26 de juny, pel qual es modifiquen l’Acord GOV/71/2011, de 10 de maig, i l’Acord GOV/29/2012, de 27 de març, pels quals s’adopten mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015 (DOGC núm. 6158, de 27.6.2012)

Acord GOV/29/2012, de 27 de març, d’aplicació de mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015 (DOGC núm. 6099, de 30.3.2012).

Acord GOV/71/2011, de 10 de maig, pel qual s’adopten mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2011-2015 (DOGC núm. 5877, de 12.5.2011).​

Procediment disciplinari

Ordre EDU/521/2010, de 2 de novembre, d’adaptació del procediment disciplinari sumari a les característiques específiques dels centres educatius públics. (DOGC núm. 5756, de 16.11.2010).​

Promoció docent

Ordre ENS/211/2016, de 27 de juliol, de modificació de l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis (DOGC núm. 7176, de 03.08.2016).

Ordre ENS/16/2016, de 3 de febrer, de modificació de l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, de procediment de promoció docent per estadis (DOGC núm. 7056, de 10.2.2016).

Ordre ENS/382/2015, de 22 de desembre, de modificació de l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis (DOGC núm. 7032, de 7.1.2016).

Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis (DOGC núm. 6749, de 13.11.2014).​

Reduccions horàries

Decret 223/2002, de 23 de juliol, pel qual es regula la reducció de jornada per interès particular del personal docent d’ensenyament públic no universitari de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 3715, de 6.9.2002)

Resolució ENS/559/2016, d’1 de març, de modificació de la Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent (DOGC núm. 7075, de 9.3.2016).

Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014). 

Titulacions i formació

Reial decret 860/2010, de 2 de juliol, pel qual es regulen les condicions de formació inicial del professorat dels centres privats per exercir la docència en els ensenyaments d’educació secundària obligatòria o de batxillerat (BOE núm. 173, de 17 de julio de 2010).

Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari (BOE núm. 287, de 28.11.2008).

Reial decret 798/2005, d’1 de juliol, pel qual s’estableixen els requisits per obtenir l’equivalència, als efectes de docència, entre els estudis complets de dansa anteriors a la Llei orgànica 1/1990, de 3 de octubre (LOGSE) i els estudis superiors de dansa que regula aquesta Llei (BOE núm. 172, de 20.7.2005).

Reial decret 363/2004, de 5 de març, pel qual es declara l’equivalència de determinades titulacions, a efectes de docència, a las exigides amb caràcter general per a l’ingrés i adquisició d’especialitats dels cossos de professors i mestres de taller d’arts plàstiques i disseny (BOE núm. 71, de 23.3.2004).

Ordre ECD/1058/2013, de 7 de juny, per la qual es modifica l’Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, per la qual s’estableix la formació eqivalent a la formació pedagógica i didáctica exigida per a les persones que estant en possessió d’una titulació declarada equivalent als efectes de docència no poden realizar els estudis de màster. (BOE núm. 140, de 12/06/2013).

Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, per la qual s’estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per a les persones que estant en possessió d’una titulació declarada equivalent als efectes de docència no poden realizar els estudis de màster. (BOE núm. 240, de 5 d’octubre de 2011).

Ordre de 5 de juliol de 2001, per la qual es regula el procediment de reconeixement de la qualificació adequada per impartir el primer cicle de l’educació infantil (DOGC núm. 3430, de 13.7.2001).

Ordre de 23 de febrer de 1998, per la qual es regulen les titulacions mínimes i condicions que han de posseir els professors per impartir formació professional específica en els centres privats i en determinats centres de titularitat pública (BOE núm. 50, de 27.2.1998).

Ordre de 28 de maig de 1997, per la qual es regulen les titulacions mínimes que ha de tenir el professorat dels centres docents privats d’ESO i batxillerat per impartir les àrees i matèries relacionades amb la llengua catalana i la literatura, i els crèdits variables de l’ESO (DOGC núm. 2407, de 6.6.1997).

Resolució EDU/2637/2020, de 23 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí d​ocent (DOGC, núm. 8258, de 29.10.2020)​​

Resolució ENS/1356/2016, de 23 de maig, per la qual es dóna publicitat a la definició de la Competència digital docent (DOGC núm. 7133, de 2.6.2016).

Resolució ENS/1068/2013, de 14 de maig, per la qual es determinen les institucions educatives que poden oferir la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de màster (DOGC nú,. 6381, de 23/05/2013).

Triennis

Resolució EDU/1667/2007, de 5 de juny, per la qual s’estableix el procediment per al reconeixement de triennis al personal interí docent. (DOGC núm. 4900, 8.6.2007)​

Altres

Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics. (DOGC núm. 6094, de 23.3.2012).

Acord GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 7133, de 2.6.2016).

Acord GOV/232/2006, de 27 de desembre, en relació amb les condicions laborals del professorat d’educació de persones adultes acordades a la Mesa Sectorial de negociació del personal docent no universitari de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4806, de 24.1.2007).

Resolució TRI/874/2006, de 7 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la mesa sectorial de personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (codi de conveni núm. 7902420) (DOGC núm. 4608, de 5.4.2006).

Acord GOV/232/2006, de 27 de desembre, en relació amb les condicions laborals del professorat d’educació de persones adultes acordades a la Mesa Sectorial de negociació del personal docent no universitari de la Generalitat de Catalunya.

Resolució de 14 de desembre de 2006 del secretari general del Departament d’Educació per la qual es determinen les mesures a fi que el professorat del​s IES pugui impartir, dins el seu horari lectiu, matèries específiques corresponents a la preparació de les proves d’accés a cicles formatius de grau superior que duen a terme els centres docents i les aules públiques de formació de persones adultes dependents del Departament d’Educació (FDAADE núm. 1121, de desembre de 2006, pàg. 3430).

Inspecció

Decret 12/2021, de 2 de març, de la Inspecció d’Educació.​ (DOGC núm. 8355, de 04.03.2021)

Ordre ENS/289/2002, de 31 de juliol, per la qual es desplega l’organització i el funcionament de la Inspecció d’Ensenyament a Catalunya (DOGC núm. 3697, d​e 12.8.2002).
Text actual​itzat (Ordre ENS/289/2002)

Ordre ENS/385/2002, de 13 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre ENS/289/2002, de 31 de juliol, per la qual es desplega l’organització i el funcionament de la Inspecció d’Ensenyament a Catalunya (DOGC 3766, de 21.11.2002).​

Resolució EDU/3027/2020, de 24 de novembre, per la qual s’ap​rova la relació de llocs de treball de la Inspecció d’Educació i es deixa sense efectes la Resolució EDU/733/2019, de 21 de març, per la qual s’aprova la relació de llocs de treball de la Inspecció d’Educació (DOGC núm. 7842, de 28.3.2019)​

Serveis educatius

Ordre ENS/155/2013, de 2 de juliol, per la qual s’autoritza la pròrroga del mandat de la direcció de determinats serveis educatius del Departament d’Ensenyament per al curs 2013-2014.​

Ordre de 5 de maig de 1998, per la qual s’estableix el procediment de nomenament dels directors dels serveis educatius del Departament d’Ensenyament.​​​