Nota sobre la situació del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb menors a càrrec afectats per la COVID-19

4_6028218034248747311.pdfAmb l’obertura dels centres docents i llars d’infants en la situació actual d’evolució de la pandèmia, s’estan donant casos de COVID-19 entre els infants escolaritzats i, per evitar que la malaltia s’estengui, cal tallar les cadenes de transmissió, essent necessari fer aïllaments i quarantenes per poder controlar aquesta situació. En els casos confirmats, encara que siguin asimptomàtics, els infants han de fer aïllament a casa.

Els contactes estrets també han de fer aïllament domiciliari, encara que el resultat diagnòstic sigui negatiu (quarantena).

En ambdós supòsits, cal determinar en quina situació laboral es troben els progenitors o tutors que tenen aquests menors a càrrec, els quals han de romandre en els seus domicilis. Especialment problemàtic és el cas dels infants en quarantena respecte dels quals, en espera de que l’Estat aprovi alguna mesura específica, el Parlament de Catalunya ha instat al Govern de Catalunya a que, fins que això es concreti, reconegui a tots els treballadors i les treballadores del sector públic català una situació de permís retribuït pel temps que hagin de complir amb l’obligació esmentada.

D’altra banda, el Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància, publicat recentment (BOE núm. 253, de 23.9.2020), en la seva disposició final desena, ha modificat l’article 5 del Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.

Aquesta disposició preveu la consideració excepcional, com a situació assimilada a accident de treball, dels períodes d’aïllament, contagi o restricció en les sortides del municipi on tinguin el domicili o el seu centre de treball les persones treballadores a conseqüència del virus COVID-19. Les Instruccions de la Secretaria d’Administració i Funció Pública 5 i 6/2020, dictades amb motiu del coronavirus SARS-COV-2, s’han d’aplicar tenint present el que s’estableix a l’article 5 del Reial decret llei esmentat.

A la vista de l’exposat, aquesta Secretaria ha considerat necessari emetre aquesta nota interpretativa per tal d’aclarir la situació del personal de l’Administració de la Generalitat amb menors a càrrec afectats per aïllament o quarantena domiciliària com a conseqüència del COVID-19.

Empleats i empleades públics que tenen al seu càrrec menors que han estat confirmats amb COVID-19.

Aquests empleats i empleades han de fer aïllament domiciliari com qualsevol altre cas de contacte estret. En aquests supòsits, tot el període d’aïllament es considera, amb caràcter excepcional, com a situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social –article 5 del Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, en la nova redacció donada pel Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre-. La data d’inici de la incapacitat temporal serà la data en la qual s’acordi l’aïllament, restricció o malaltia del treballador, sense perjudici que el comunicat de baixa s’expedeixi amb posterioritat a aquesta data.

Empleats i empleades públics que tenen al seu càrrec menors de 12 anys que han de fer aïllament tot i no haver estat contagiats amb COVID-19.

Aquests empleats i empleades podran prestar serveis en règim de teletreball les cinc jornades diàries setmanals amb l’aplicació de qualsevol sistema de flexibilitat horària, règim de torns i fixació d’horaris especials. En aquest supòsit s’inclou el temps que transcorre des del tancament del centre educatiu o llar d’infants, inclòs el tancament de grups-classe- fins que es completa el període de quarantena. La situació d’aïllament preventiu del menor s’acredita mitjançant un comunicat del centre educatiu/llar d’infants, o bé amb una declaració responsable de la persona interessada i podrà ésser objecte de verificació pels òrgans o serveis responsables i per part de la Inspecció General de Serveis de Personal.

A aquests efectes, és aplicable el punt 5.2 de la Instrucció 6/2020, amb el benentès que el tancament de grups-classe seria un supòsit emparat per aquesta previsió encara que no concorri un tancament de tot el centre educatiu o llar d’infants, atesa la situació excepcional de la pandèmia.

En els cas que per la naturalesa de les funcions del lloc de treball no es puguin prestar serveis en règim de teletreball, s’aplicaran els sistemes de flexibilitat horària, règim de torns, fixació d’horaris especials, adaptació funcional o atribució temporal de funcions previstes a les Instruccions 5 i 6/2020.

Instrucció 5/2020

Instrucció 6/2020

Si tot i així no resulta possible l’adequada atenció de l’infant a càrrec, s’autoritzarà el permís per conciliació previst al punt 8.2 de la Instrucció 5/2020, amb les mateixes condicions i requisits que s’hi estableixen. Aquest permís retribuït es pot concedir igualment durant una part de la jornada de treball sempre que s’acrediti que no pot atendre’s adequadament el menor a càrrec.