Serveis especials

A l’hora de fer una sol·licitud, descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després…

[Permís] De flexibilitat horària recuperable

Es poden autoritzar permisos d’absència del lloc de treball d’un mínim d’una hora i un màxim…

[Reducció] Per guarda legal de fill/a menor de 6 anys

Durada: Modalitats per gaudir de la reducció de jornada per cura de fill o filla menor…

[Permís] Mort, accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que comporti repòs domiciliari d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat

Durada: Si el familiar és de 1r grau: 3 dies hàbils si el succés es produeix…

Noves mesures de flexibilització i conciliació en el gaudiment de permisos

Nous supòsits específics per al gaudiment de permisos ja existents i adaptació del marc normatiu regulador…

[Permís] Maternitat biològica

Durada: 16 setmanes, ampliables, en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill o…

Permís per naixement, adopció o acolliment

16 setmanes, ampliables, en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o…

Permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment

Durada: 16 setmanes ampliable en 2 setmanes més, en el supòsit de discapacitat del fill o…

[Permís] Per conciliació en relació amb la covid-19​

Documentació que cal adjuntar:​ Comunicat del centre de gent gran i discapacitat, centre educatiu o llar d’infants.…

[Permís] pel compliment d’un deure inexcusable i deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral

Amb substitució del/de la docent Durada: El temps indispensable per complir un deure inexcusable de caràcter públic (per exemple, ser candidat/a…

ATRI. Expedient electrònic personal

Pla pilot per al personal docent. El projecte comença amb tot el personal docent de tots els centres educatius…

[Permís] Lactància

Una hora diària d’absència del lloc de treball, que es pot dividir en dues fraccions de…

[Reducció de jornada] Per interès particular

Durada: La reducció de jornada s’inicia el dia 1 de setembre i finalitza el 31 d’agost.…

Reducció de dues hores d’activitats complementàries per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys​​

Observacions: El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys destinat en centres docents dependents…

[Permís] Trasllat de domicili

Si el trasllat de domicili és a la mateixa localitat, un dia. Si comporta un canvi de…

Llicència ​​​per estudis (s​ense retribució)

Aquesta llicència és per a funcionaris. S’ha de sol·licitar abans del 30 de juny anterior al…

[Permís] Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part i per a tràmits administratius d’adopció o acolliment

Durada: El temps necessari per exàmens i tècniques de preparació al part. Les parelles que optin…

[Permís] ​​Exàm​ens finals en centres oficials​​

Durada: Un dia per assistir a exàmens finals en centres oficials. El temps indispensable per a…

[Permís] Per violència de gènere

PERSONAL QUE HO POT DEMANAR• Funcionari• Interí• Substitut• Personal laboral Durada: El temps imprescindible d’acord amb…

[Reducció] Per cura d’un familiar de primer grau fins al 50%, per raó de malaltia molt greu

Modalitats i retribucions: La reducció de jornada que es pot demanar és fins al 50%, amb una…

[Permís] Matrimoni o inici de convivència

Normativa •Article 234-1 de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, Llibre segon del Codi civil…