Nou currículum dels cicles formatius de formació inicial

ORDRE EDU/186/2021, de 23 de setembre, de modificació de diversos decrets i ordres pels quals s’estableix el currículum dels cicles formatius de formació professional inicial.

Els vincles entre l’escola i l’empresa s’han anat estrenyent a mesura que s’han anat desplegant els ensenyaments de formació professional. A partir de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), es va incloure en tots els currículums dels cicles formatius de formació professional, amb caràcter obligatori, el mòdul de Formació en Centres de Treball.

La inclusió posterior de la formació en alternança permet ampliar i aprofundir la col·laboració entre els centres educatius i les empreses. A més del mòdul de Formació en Centres de Treball, es concreten altres activitats curriculars de l’alumnat que es desenvolupen a l’empresa amb el seguiment i la col·laboració dels centres educatius.

La formació en alternança s’organitza en dues modalitats: d’una banda, la formació dual, que combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps de formació de l’alumnat a l’empresa i que comporta el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits per l’alumnat a l’empresa, i, de l’altra, l’alternança simple, que combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat de l’alumnat a l’empresa, sense reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits per l’alumnat a l’empresa.

El desplegament de la formació en alternança dual implica l’aplicació d’una distribució horària específica en els centres que l’imparteixen, diferent de la distribució horària general. El desplegament de la formació en alternança des del curs 2008-2009 ha posat de manifest incidències recurrents generalitzades, tant per a l’alumnat que dins d’un mateix cicle formatiu passa de la formació dual a l’ordinària, o a l’inrevés, com en el trasllat d’alumnat d’un centre educatiu a un altre.

Per resoldre les incidències esmentades, durant el curs 2020-2021, d’una banda, en relació amb els cicles formatius que els centres educatius impartien de bell nou, tant en la modalitat dual com en la ordinària, i, de l’altra, en relació amb els cicles formatius que s’impartien en formació dual en el curs acadèmic 2019-2020, s’ha dut a terme una experiència pilot amb l’objectiu d’establir el currículum i la distribució horària comuns per a tots els centres educatius, mitjançant una distribució horària que ha permès impartir tant la formació dual com la formació ordinària solucionant, d’aquesta forma, les incidències detectades. Comprovada l’eficiència d’aquest pilotatge escau avançar en la seva aplicació mitjançant les modificacions que es proposen en aquesta Ordre.

L’avaluació positiva d’aquest pilotatge ha fet palesa la necessitat de reorganitzar la distribució horària dels actuals currículums dels cicles formatius de formació professional inicial, que es detallen a l’annex 1.

L’Ordre estableix que el càlcul de la plantilla es continua fent amb els horaris dels currículums vigents amb anterioritat a aquesta Ordre.

Així mateix, els canvis en la distribució horària, a causa de la creació de noves unitats formatives, tant per l’agrupació d’unitats formatives anteriors, com de la per renumeració d’unitats formatives, afecten, de forma específica a 56 cicles formatius, del total de 119 que es modifiquen per aquesta Ordre, i es detallen a l’annex 2.

Pel que fa als nous currículums que s’estableixin i als currículums que en el futur es puguin modificar, s’ha de distingir entre la distribució horària de l’alumnat i les hores a l’efecte de càlcul de la plantilla global de professorat.

La modificació comporta que els cicles formatius de formació professional passin a tenir dues relacions horàries, amb efectes diferenciats:

a) Les hores curriculars a l’efecte de la distribució horària de l’alumnat en el cicle formatiu.

b) Les hores lectives a l’efecte del càlcul de la plantilla global de professorat.

Pel que fa al calendari d’aplicació d’aquesta Ordre, es determina una aplicació progressiva, de manera que és aplicable, a partir de l’inici del curs acadèmic 2021-2022, als cicles formatius que ja s’imparteixen en la modalitat dual i als cicles que els centres imparteixin de bell nou.

D’acord amb l’ exposat i amb el principi de seguretat jurídica, per tal que les dificultats organitzatives evidenciades no comportin dubtes o incomoditats a l’alumnat, al professorat i als centres, a causa de l’alumnat que canvia de centre, de modalitat o d’empresa, o a causa de la coincidència d’alumnes amb distribucions curriculars diferents, l’objecte d’aquesta Ordre és modificar els 119 decrets i ordres que s’indiquen, pels quals s’estableix el currículum dels cicles formatius de formació professional inicial.

L’autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip dels professors permeten desenvolupar actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre educatiu. Els currículums que modifica aquesta Ordre s’han de desplegar en les programacions elaborades per l’equip docent, que han de potenciar les capacitats clau de l’alumnat i l’adquisició de les competències professionals, personals i socials establertes en el perfil professional, tenint en compte, també, la necessitat d’integració dels continguts del cicle formatiu.

Així mateix, les dificultats organitzatives anteriorment esmentades, relatives a l’alumnat que canvia de centre, de modalitat o d’empresa, o a causa de la coincidència d’alumnes amb distribucions curriculars diferents, determinen, també, la necessitat d’aquesta iniciativa. Al seu torn, l’eficàcia s’assegura pel fet que l’Ordre estableix una distribució curricular única, tant per a l’oferta ordinària, com per a l’oferta dual. L’adequació al principi de proporcionalitat s’assoleix en la mesura en que l’Ordre conté la regulació imprescindible per a la consecució dels objectius abans esmentats, alhora que no conté restriccions de drets ni imposa noves obligacions als seus destinataris.

Pel que fa a la vigència, s’estableix a partir de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a causa de la necessitat d’aplicar, amb caràcter general, una única distribució curricular que esmeni les dificultats organitzatives evidenciades.

Aquesta Ordre s’ha tramitat segons el que disposen l’article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i d’acord amb els principis de millora de la qualitat normativa per aclarir els efectes de l’expansió de la formació dual i dels principis de transparència i participació ciutadana establerts en la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i disposa del dictamen previ del Consell Escolar de Catalunya.

image_pdfimage_print