Nou permís de conciliació familiar CEB

El Departament d’Educació ha publicat informació relativa a la conciliació familiar de cara a la tornada del personal docent als centres a partir del 8 de juny, aplicable també al personal de centres municipals de l’Ajuntament de Barcelona. Concretament al punt 5 de la Instrucció 2/2020, de 28 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres educatius d’aplicació al personal docent al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. Enllaç al text complet.
“ 5. Personal docent amb fills o filles menors o persones dependents a càrrec.
5.1. El personal docent amb fills o filles menors de 14 anys o persones dependents a càrrec que hagi de prestar serveis presencials gaudirà de preferència en l’aplicació dels sistemes de flexibilitat horària, règim de torns i d’horaris especials que el centre determini per tal de dur a terme les activitats educatives presencials fins a final del curs 2019-20
5.2. El personal docent amb fills o filles menors de 12 anys o persones dependents a càrrec que s’hagi vist afectat pel tancament de centres educatius, de gent gran o persones discapacitades, sempre que es tracti de famílies monoparentals o en què l’altre progenitor presti serveis presencials a jornada complerta en el sector públic o privat, no està obligat a prestar serveis de forma presencial i podrà continuar prestant-los en la modalitat no presencial. Cal acreditar alguna d’aquestes circumstàncies mitjançant la presentació d’una declaració responsable de la persona interessada relativa a què no hi ha ningú que pugui fer-se càrrec dels fills o filles o de les persones dependents i adjuntar el volant de convivència i el certificat de l’empresa o organisme en el que presten servei les persones adultes que conviuen en el domicili amb indicació dels horaris en què presten serveis. Aquestes circumstàncies podran ésser objecte de verificació pels òrgans o serveis responsables i per part de la Inspecció de Serveis.”
Aquesta flexibilització per a facilitar la conciliació familiar és aplicable al personal docent al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya adscrit als centres educatius, i ens confirmen des de RRHH del CEB que també ens és aplicable a nosaltres com a docents municipals del CEB.
Editem a 3 de juny de 2020: ja tenim disponible el model de declaració responsable que podeu presentar a la direcció del vostre centre.

En el cas de l’IMEB estem a l’espera d’instruccions de l’Ajuntament per un pla de conciliació familiar per les seves treballadores.

Seguim!