Nova guia de democràcia als centres

CGT Ensenyament presentem aquesta guia on trobareu una breu descripció dels documents i dels òrgans col·legiats que regeixen el funcionament i l’organització dels centres educatius. Expliquem què
són i com hi podem influir els docents i la resta de treballadores de l’escola pública. El que oferim amb aquesta guia és sobretot una sèrie de consells i de pautes organitzatives: accions i prevencions que podem aplicar als nostres centres per recuperar la democràcia que hem perdut a Catalunya des de l’aprovació de la LEC (“Llei d’educació de Catalunya”, Llei 12/2009, de 10 de juliol) i els decrets
neoliberals de la discòrdia:
“Decret de plantilles” (Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents).
“Decret de direccions” (Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent).
“Decret d’autonomia de centres” (Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius).

Els nivells de maltractament, nepotisme i abús de poder que experimentem a escoles i instituts augmenta perillosament. Les direccions dels centres educatius, que abans eren triades pel claustre, ara són les que trien el claustre a la seva voluntat, la major part de les vegades sense criteris objectius ni transparents. L’única eina que tenim per aturar la liberalització i la mercantilització de l’escola pública és l’organització i la lluita de base. Esperem que aquesta guia ens sigui útil i ens ajudi a establir lligams i complicitats entre els treballadors i les treballadores de l’escola pública i així poder bastir estructures de participació democràtica als centres educatius.