Oberta la borsa de Professionals d’atenció educativa i de suport a la docència

Fisioterapeutes. Educador/a de llar d’infants. Tècnic/a especialista en educació infantil. Educador/a d’educació especial. Auxiliar d’educació especial. Ofical/a de primera, manteniment (llars d’infants). Ajudant/a de cuina-netejador/a (llars d’infants).

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 20 de novembre.

La borsa de treball de personal d’administració i serveis té com objecte disposar de persones candidates per a cobrir, en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball vacants i substitucions necessaris per a la prestació dels serveis del Departament d’Ensenyament mentre no es produeixi la seva cobertura pels procediments de provisió i selecció definitius establerts.

Resolució per la qual s’obre la convocatòria extraordinària 7/2015 (borsa oberta) per formar part de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del departament d’Ensenyament per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral.

TERMINI: Un cop inscrit un nombre de persones candidates suficients, es tancarà el termini d’inscripció, la qual cosa serà anunciada en els mateixos canals amb 5 dies naturals d’antelació.

Àmbits territorials i/o les categories professionals:

Fisioterapeuta (B) – FIS: Baix Llobregat, Cerdanya, Baix Ebre, Montsià, Garraf, Berguedà, Solsonès.

Educador/a de llar d’infants (B) – EDU: Vallès Occidental, Tarragonès, Baix Camp, Garrotxa, Gironès, Selva, Segrià, Garraf, Bages.

Tècnic/a especialista en educació infantil (C1) – TEI: Maresme, Vallès Oriental, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Alt Empordà, Baix Empordà, Cerdanya, Garrotxa, Gironés, Pla de l’Estany, Ripollès, Selva, Segarra, Segrià, Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Urgell, Val d’Aran, Alt Urgell, Baix Ebre, Montsià, Terra Alta, Ribera d’Ebre, Barcelonès, Garraf, Alt Penedès, Bages, Anoia, Berguedà, Osona, Solsonès.

Educador/a d’educació especial (C1) – EEE: Baix Camp, Conca de Barbarà, Segarra, Segrià, Garrigues, Pla d’Urgell, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d’Ebre. • Integrador/a social (C1) – INS: Baix Penedès, Alt Camp, Conca de Barbarà, Priorat, Alt Empordà, Baix Empordà, Cerdanya, Garrotxa, Pla de l’Estany, Ripollès, Noguera, Pla d’Urgell, Baix Ebre, Montsià, Terra Alta, Ribera d’Ebre, Garraf, Osona.

Auxiliar d’educació especial (D1) – AEE: Segrià, Baix Ebre. • Oficial/a de primera, cuiner/a (D1) – CUI: Segarra, Segrià.

Oficial/a de primera, manteniment (llars d’infants) (D1) – OFI: Baix Llobregat, Barcelonès.

Ajudant/a de cuina-netejador/a (llars d’infants) (D2) – NAJ: Baix Penedès, Alt Camp, Conca de Barbarà, Priorat, Baix Camp, Segarra, Segrià.

conv-extra-7-2015_signat.pdfMira requisits, titulacions requerides i barem/mèrits més abaix.
, o consulta la convocatòria.

Incorporació i ordre de les persones candidates

Les persones participants de borsa oberta s’ordenaran per la data de registre i entrada de la seva sol·licitud i mantindran aquest ordre fins que es faci un procés de regularització de persones candidates, d’acord amb l’establert a la base 6 de la Resolució d’13 de juny de 2012 de la directora de Serveis del Departament d’Ensenyament, per la qual s’aproven i es fan públiques les bases generals de la borsa de treball.

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

La sol·licitud de participació a la borsa de treball per a les persones que reuneixen els requisits establerts, s’ha de formalitzar mitjançant procediment telemàtic a través de la web de l’aspirant (http://aplitic.xtec.cat/e13_borpas).

Per accedir a la web de l’aspirant és necessari identificar-se amb usuari i contrasenya. Cal donar-se d’alta seguint les indicacions de l’aplicatiu. Un cop identificades, les persones participants han de seguir els passos de tramitació que estableix l’aplicatiu.

Finalitzada la tramitació, la sol·licitud es considera registrada i presentada davant l’Administració.

Efectuada la tramitació i registre de la sol·licitud, la persona interessada pot imprimir el full resum de la seva sol·licitud i ha de presentar al registre dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o del Consorci d’Educació de Barcelona demanat com a àrea de gestió el document imprès que es genera a través de l’aplicació informàtica, on s’especifica la documentació justificativa dels requisits al·legats a la sol·licitud, durant el termini de presentació de sol·licituds establert.

Requisits

 1. Tenir setze anys complerts i no excedir els seixanta-cinc anys d’edat.
 2. Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
 3. També podran ser contractats el cònjuge, descendents o descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com de les persones amb nacionalitat dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors. Les persones estrangeres residents a Espanya podran ser contractades en els termes que preveuen les disposicions vigents.
 4. Posseir la capacitat física i psíquica necessària per al desenvolupament de les funcions pròpies de la categoria professional. A aquests efectes, caldrà presentar un certificat mèdic oficial actualitzat que acrediti no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impossibiliti el desenvolupament de les tasques pròpies de la categoria.
 5. Les persones que tenen reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% hauran presentar un dictamen de l’equip multiprofessional de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) que acrediti la compatibilitat per a l’exercici de les tasques i funcions del lloc a cobrir i determini, si escau, les adaptacions que el candidat necessiti en el lloc de treball.
 6. No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública i, en el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, no estar sotmès a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en l’estat d’origen.
 7. Complir els requisits específics que en cada cas es determinen.

Titulacions requerides

FISIOTERAPEUTA (B)

Titulació: diplomat/da en fisioteràpia
Català: Tenir el certificat de suficiència de català (C) o equivalent

EDUCADOR/A DE LLAR D’INFANTS (B)

Titulació:
Tècnic/a superior en educació infantil
Tècnic/a especialista jardins d’infància educador infantil (mòdul professional III)
Mestre/a d’educació infantil
Professor/a d’educació general bàsica especialista en preescolar
Reconeixement de la qualificació adequada per impartir el primer cicle de l’educació infantil (Ordre del Departament d’Educació de 5.7.2001, DOGC núm. 3430, de 13.7.2001)
Català: Certificat de nivell de suficiència de català (C) o equivalent

TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ INFANTIL (C1)

Titulació: Tècnic/a superior en educació infantil o equivalent
Català: Certificat de suficiència de català (nivell C) o equivalent

EDUCADOR/A D’EDUCACIÓ ESPECIAL EN CENTRES PÚBLICS (C1)

Titulació: Batxillerat, Tècnic/a Superior, o equivalent.
Català: Certificat de nivell de suficiència de català (C) o equivalent

INTEGRADOR/A SOCIAL (C1)

Titulació: Tècnic/a superior en integració social o equivalent, o titulació superior relacionada amb el camp d’actuació.
Català: Certificat de suficiència de català (C) o equivalent

AUXILIAR D’EDUCACIÓ ESPECIAL (D1)

Titulació: Graduat en educació secundària obligatòria, Tècnic, o equivalent.
Català: Certificat de nivell intermedi de català (B) o equivalent

OFICIAL/A DE PRIMERA, CUINER/A (D1)

Titulació: Graduat en educació secundària obligatòria, Tècnic, o equivalent.
Català: Certificat de nivell elemental de català (A elemental)

OFICIAL/A DE PRIMERA, MANTENIMENT (LLARS D’INFANTS) (D1)

Titulació: Graduat en educació secundària obligatòria, Tècnic, o equivalent.
Català: Certificat de nivell elemental de català (A elemental)

AJUDANT DE CUINA-NETEJADOR/A (D2) (LLARS D’INFANTS)

Titulació: Graduat en educació secundària obligatòria, Tècnic, o equivalent
Català: Certificat de nivell elemental de català (A elemental) o equivalent

NETEJADOR/A (E)

Titulació: Certificat d’escolaritat o equivalent
Català: Certificat de nivell bàsic de català (A bàsic) o equivalent

Mèrits específics per cada categoria professional

Fisioterapeuta (B) – FIS

Formació específica

 • Postgrau en fisioteràpia pediàtrica: 20 punts
 • Postgrau d’educació especial: 10 punts
 • Diplomat/ada en infermeria o equivalent: 10 punts
 • Diplomat/ada en logopèdia o equivalent: 10 punts
 • Diplomat/ada en teràpia ocupacional o equivalent: 10 punts
 • Certificat de nivell superior de català (D) o equivalent: 5 punts

Educador/a de llar d’infants (B) – EDU

Experiència professional / Tasques similars

 • Tècnic/a especialista en educació infantil
 • Educador/a d’educació especial en centres públics

Formació específica

 • Mestre/a d’educació infantil o equivalent (1): 30 punts
 • Mestre/a (altres especialitats) o equivalent: 20 punts
 • Llicenciat/ada en pedagogia o equivalent (2): 10 punts
 • Llicenciat/ada en psicologia o equivalent (2): 10 punts
 • Llicenciat/ada en psicopedagogia o equivalent (2): 10 punts
 • (1) si no s’ha emprat com a requisit de participació
 • (2) si no s’ha emprat per obtenir la qualificació adequada per impartir el primer cicle de l’educació infantil
 • Certificat de nivell superior de català (D) o equivalent: 5 punts

Tècnic/a especialista en educació infantil (C1) – TEI

Experiència professional / Tasques similars

 • Educador/a de llar d’infants
 • Educador/a d’educació especial en centres públics

Formació específica

 • Mestre/a d’educació infantil o equivalent: 20 punts
 • Mestre/a (altres especialitats) o equivalent: 10 punts
 • Llicenciat/ada en pedagogia o equivalent: 10 punts
 • Llicenciat/ada en psicologia o equivalent: 10 punts
 • Llicenciat/ada en psicopedagogia o equivalent: 10 punts
 • Certificat de nivell superior de català (D) o equivalent: 5 punts

Educador/a d’educació especial en centres públics (C1) – EEE

Experiència professional / Tasques similars

 • Educador/a de llar d’infants
 • Tècnic/a especialista en educació Infantil
 • Integrador/a social
 • Auxiliar d’educació especial

Formació específica

 • Tècnic/a superior en integració social o equivalent (3): 30 punts
 • Tècnic/a superior en educació infantil o equivalent: 20 punts
 • Mestre/a (altres especialitats) o equivalent: 20 punts
 • Diplomat/ada en educació social o equivalent: 20 punts
 • Diplomat/ada en teràpia ocupacional o equivalent: 20 punts
 • Diplomat/ada en treball social o equivalent: 20 punts
 • Postgrau en educació especial: 20 punts
 • Tècnic/a en atenció sociosanitària o equivalent: 10 punts
 • Llicenciat/ada en pedagogia o equivalent: 10 punts
 • Llicenciat/ada en psicologia o equivalent: 10 punts
 • Llicenciat/ada en psicopedagogia o equivalent: 10 punts
 • (3) a valorar encara que s’hagi emprat com a requisit de participació
 • Certificat de nivell superior de català (D) o equivalent: 5 punts

Integrador/a social (C1) – INS

Experiència professional / Tasques similars

 • Educador/a de llar d’infants
 • Educador/a d’educació especial en centres públics
 • Tècnic/a especialista en educació infantil
 • Auxiliar d’educació especial

Formació específica

 • Diplomat/ada en educació social o equivalent (1): 30 punts
 • Diplomat/ada en teràpia ocupacional o equivalent: 20 punts
 • Diplomat/tada en treball social o equivalent: 20 punts
 • Tècnic/a superior en educació infantil o equivalent: 10 punts
 • Mestre/a o equivalent: 10 punts
 • Llicenciat/ada en pedagogia o equivalent: 10 punts
 • Llicenciat/ada en psicologia o equivalent: 10 punts
 • Llicenciat/ada en psicopedagogia o equivalent: 10 punts
 • (1) si no s’ha emprat com a requisit de participació
 • Certificat de nivell superior de català (D) o equivalent: 5 punts

Auxiliar d’educació especial (D1) – AEE

Experiència professional / Tasques similars

 • Educador/a d’educació especial en centres públics
 • Tècnic/a especialista en educació infantil
 • Integrador/a social

Formació específica

 • Tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria o equivalent: 20 punts
 • Tècnic/a en atenció sociosanitària o equivalent: 20 punts
 • Tècnic/a superior en educació infantil o equivalent: 20 punts
 • Tècnic/a superior en integració social o equivalent: 20 punts
 • Certificat de nivell de suficiència de català (C) o equivalent: 3 punts
 • Certificat de nivell superior de català (D) o equivalent: 5 punts

Oficial/a de 1a, cuiner/a (D1) – CUI

Experiència professional / Tasques similars

 • Ajudant/a de cuina-netejador/a

Formació específica

 • Tècnic/a en cuina o equivalent: 30 punts
 • Tècnic/a en pastisseria i forneria o equivalent: 20 punts
 • Tècnic/a en serveis de restaurant i bar o equivalent: 20 punts
 • Tècnic/a superior en restauració o equivalent: 10 punts
 • Tècnic/a superior en dietètica i nutrició o equivalent: 10 punts
 • Certificat de nivell intermedi de català (B) o equivalent: 2 punts
 • Certificat de nivell de suficiència de català (C) o equivalent: 3 punts
 • Certificat de nivell superior de català (D) o equivalent: 5 punts

Oficial/a de 1a, manteniment (D1) – OFI

Formació específica

 • De les famílies professionals d’edificació i obra civil, electricitat i electrònica, fabricació mecànica, fusta i moble, manteniment i serveis a la producció:
 • tècnic/a o equivalent: 20 punts
 • tècnic/a superior o equivalent: 10 punts
 • Certificat de nivell intermedi de català (B) o equivalent: 2 punts
 • Certificat de nivell de suficiència de català (C) o equivalent: 3 punts
 • Certificat de nivell superior de català (D) o equivalent: 5 punts

Ajudant/a de cuina-netejador/a (D2) – NAJ

Experiència professional / Tasques similars

 • Oficial/a de primera, cuiner/a
 • Netejador/a

Formació específica

 • Tècnic/a en cuina o equivalent: 30 punts
 • Tècnic/a en pastisseria i forneria o equivalent: 20 punts
 • Tècnic/a en serveis de restaurant i bar o equivalent: 20 punts
 • Tècnic/a superior en restauració o equivalent: 10 punts
 • Certificat de nivell intermedi de català (B) o equivalent: 2 punts
 • Certificat de nivell de suficiència de català (C) o equivalent: 3 punts
 • Certificat de nivell superior de català (D) o equivalent: 5 punts

Netejador/a (E) – NET

Experiència professional / Tasques similars

 • Ajudant/a de cuina-netejador/a

Formació específica

 • Tècnic/a de qualsevol família professional o equivalent: 20 punts
 • Tècnic/a superior de qualsevol família professional o equivalent: 10 punts
 • Certificat de nivell elemental de català (A elemental) o equivalent: 1 punt
 • Certificat de nivell intermedi de català (B) o equivalent: 2 punts
 • Certificat de nivell de suficiència de català (C) o equivalent: 3 punts
 • Certificat de nivell superior de català (D) o equivalent: 5 punts