Obertura de la borsa de treball docent (fins el 14 de febrer)

Del 24 de gener fins a les 13 h del 14 de febrer de 2017
Publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses: segona quinzena de març de 2017

Cosos i especialitats convocats

Ensenyaments que podeu impartir. Accés a la consulta per titulació

Inscripció a la borsa (documentació, requisits, taxes) – web del departament

Sol·licitud

  • Per internet (encara no disponible)
  • Presencialment
    Es poden presentar a qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, d’acord amb el que estableix la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

RESOLUCIÓ ENS/24/2017, de 9 de gener, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.