Obertura inscripció a la borsa de treball de personal docent

Termini: del 26 d’abril al 14 de maig de 2018.

RESOLUCIÓ ENS/763/2018, de 12 d’abril, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament.

L’accés a l’aplicació telemàtica per tramitar la sol·licitud es troba a la pàgina d’internet del Departament d’Ensenyament.

Excepcionalment, també seran admeses, de forma condicionada a l’obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent, les persones que estiguin cursant el títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent i les persones que manifestin el seu compromís d’obtenir aquestes titulacions abans de l’inici del curs 2021-2022.

El Departament justifica aquesta obertura extraordinària per la necessitat d’atendre l’alumnat per una correcta prestació del servei públic educatiu i la situació extraordinària de manca de personal interí disponible en borsa en algunes especialitats docents dels ensenyaments secundaris, amb l’adopció d’una mesura excepcional que flexibilitza el compliment del requisit d’estar en possessió del títol de màster de formació del professorat i el de la certificació que acredita la formació pedagògica i didàctica equivalent, amb l’ampliació del termini per l’obtenció i l’acreditació.

A la resolució podeu consultar les especialitats obertes.