[Oposicions 17] Fase de pràctiques

RESOLUCIÓ ENS/2395/2017, de 10 d’octubre, de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent.

1 Fase de pràctiques

La fase de pràctiques és tutelada, forma part del procés selectiu i té per objecte valorar l’aptitud per a la docència dels aspirants que han superat la fase de concurs oposició.

S’ha de dur a terme a la destinació provisional que se’ls hagi adjudicat, mitjançant l’exercici de la funció docent amb validesa acadèmica.

La durada de la fase de pràctiques és de sis mesos, amb un període d’avaluació mínim de tres mesos d’activitat docent. Si hi ha hagut absències justificades, aquest període mínim s’ha de completar abans que la comissió qualificadora n’emeti la qualificació.

El termini mínim de tres mesos d’activitat docent es comptabilitza a partir de la data de presa de possessió en la destinació adjudicada i pot finalitzar, com a màxim, el 30 de juny de 2018. Els períodes de vacances establerts en el calendari escolar no es tenen en compte a l’efecte de comptabilitzar el període d’avaluació mínim.

2 Tutoria

2.1 La fase de pràctiques s’ha de desenvolupar sota la tutoria de professorat experimentat, el qual ha de compartir amb el professorat en pràctiques la responsabilitat sobre la programació dels ensenyaments.

A cada funcionari en pràctiques se li assigna un professor tutor.

El professor tutor ha d’intervenir en l’avaluació del funcionari en pràctiques al llarg de tot el curs, i ha de formar part, com a vocal, de la comissió que emeti l’informe d’avaluació final.

2.2 Els tutors es nomenen entre el personal funcionari de carrera del mateix cos que l’aspirant o d’un cos de grup superior, destinat al centre en el qual l’aspirant dugui a terme les pràctiques. El nomenament del tutor correspon al director o directora del centre.

Als instituts, la tutoria de les pràctiques correspon al o la cap del departament al qual estigui assignat el funcionari en pràctiques, sempre que pertanyi al mateix cos que l’aspirant o a cos de grup superior. En el cas que no ho sigui, la tutoria correspon, sempre que es pugui, a un altre docent del departament del mateix cos que l’aspirant o d’un cos de grup superior. Quan no hi hagi cap altre docent del departament a qui es pugui assignar la tutoria, el director o directora del centre ha de nomenar tutor a un altre docent del centre del mateix cos que l’aspirant o d’un cos de grup superior.

Si en un centre no es pogués nomenar tutor a un funcionari de carrera pel fet de no reunir els requisits establerts anteriorment, la direcció ha d’assignar a un altre docent del centre les funcions de tutoria de l’aspirant, previstes a l’apartat 2.3, excepte la corresponent a l’avaluació de la competència o de l’aptitud docent de l’aspirant assignat.

2.3 Corresponen als tutors dels funcionaris en pràctiques les funcions següents:

Informar sobre l’organització i el funcionament del centre i els seus òrgans de govern i de participació, sobre la coordinació didàctica establerta pel centre i el projecte educatiu.

Facilitar suport i estratègies per desenvolupar la tasca professional amb plena satisfacció.

Facilitar la inserció professional i la integració en la comunitat educativa.

Assessorar respecte de la planificació i la programació de les tasques docents i tutorials, de la implementació de la programació didàctica, de l’adequació a les característiques de l’alumnat del centre i de l’avaluació de l’alumnat.

Dissenyar models, si escau, de la gestió de l’aula, del treball en grup, de la resolució de conflictes, de la tutoria individual o de grup, de la relació amb les famílies, etc.

Avaluar la competència docent de les persones aspirants assignades, d’acord amb els criteris establerts, i emplenar l’informe de valoració.

Per dur a terme aquestes funcions, ha d’assistir almenys a algunes de les classes que imparteixi la persona aspirant.

3 Procediment d’avaluació

3.1 Per tal d’avaluar i qualificar la fase de pràctiques a cada centre educatiu s’ha de constituir una comissió qualificadora amb la composició següent:

  • Presidència: l’inspector o la inspectora del centre.
  • Vocals: el director o directora, que actua com a secretari, i els tutors corresponents.

En el cas que no sigui possible constituir la comissió qualificadora pel fet de no haver destinat al centre personal funcionari de carrera que pugui actuar com a vocal, l’inspector o inspectora del centre ha d’assumir totes les funcions corresponents a la comissió qualificadora.

Les comissions qualificadores s’han de constituir abans del 17 de novembre de 2017 i han d’estendre actes de totes les seves reunions.

Un cop finalitzada la fase de pràctiques, els membres de la comissió han d’elaborar informes de valoració sobre l’exercici de la tasca docent duta a terme per l’aspirant d’acord amb els criteris establerts a l’annex.

Els funcionaris en pràctiques han de ser escoltats per la comissió qualificadora i participar en el procés d’avaluació aportant un informe amb la seva opinió i les seves evidències en relació amb els elements i els descriptors establerts a l’annex, així com la seva valoració sobre les dificultats que han trobat i els suports rebuts en el desenvolupament de la seva activitat.

La comissió qualificadora ha de dedicar, com a mínim, una sessió per a cadascuna de les especialitats dels funcionaris en pràctiques que s’han d’avaluar. En cada sessió han de participar tres membres de la comissió: el president, el secretari i el vocal corresponent a l’especialitat.

Per tal d’avaluar la fase de pràctiques, la comissió qualificadora ha d’analitzar els informes de valoració dels membres de la comissió i la documentació del centre relacionada amb l’avaluació de l’aspirant que consideri pertinent. També han de tenir en compte, si escau, la realització del curs de formació a què fa referència el punt 6.

La comissió qualificadora ha d’estendre l’acta d’avaluació final en la qual s’ha de fer constar la valoració docent, la realització del curs de formació i la qualificació final de cada aspirant en termes d’apte o no apte.

En el cas que la qualificació sigui de no apte, ha de constar, en un annex a l’acta d’avaluació final, la motivació de la qualificació en relació amb els elements i els descriptors que consten a l’annex. També en aquest cas, es dóna a l’aspirant un termini de 10 dies, d’acord amb el que estableix l’article 51 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, perquè lliuri a la comissió les al·legacions que consideri oportunes, a la vista de l’acta de la comissió.

L’acta d’avaluació final de la comissió qualificadora s’ha de lliurar a l’inspector o inspectora en cap corresponent abans del 4 de juny de 2018, i adjuntar-hi, en el cas d’incloure-hi la qualificació de no apte d’algun aspirant, els informes del tutor i de la direcció i, si se n’han fet, els informes i les al·legacions dels aspirants.

Cada comissió qualificadora ha de donar per acabades les seves actuacions en el moment en què hagi estat qualificat tots funcionaris en pràctiques que prestin serveis al centre educatiu, d’acord amb el que estableix el punt 7.

L’inspector o inspectora en cap ha de lliurar les actes d’avaluació final, amb la documentació annexa que, si escau, les acompanyi, a la direcció dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona, amb un ofici en el qual s’han de relacionar tots els centres als quals es refereixen les actes, i s’hi ha d’adjuntar, si escau, un informe de la Inspecció relatiu a les al·legacions presentades.

3.2 El conjunt d’informació per a l’avaluació de l’aspirant s’obté a partir de l’anàlisi documental, de l’entrevista de l’aspirant amb els membres de la comissió qualificadora i de l’observació d’aula.

Per a l’anàlisi documental s’han de consultar els documents següents:

Les programacions i unitats didàctiques de les persones aspirants i els materials curriculars que utilitzen.

Els criteris acordats pel centre, pel cicle, per l’equip docent o pel departament per a la programació i per a la concreció de les unitats didàctiques, per a l’avaluació i per a l’atenció a la diversitat.

El registre del seguiment de l’alumnat de cadascuna de les persones aspirants.

La informació procedent de l’observació d’aula és molt rellevant per valorar l’aspirant. Aquesta observació la pot realitzar qualsevol dels membres de la comissió.

4 Supervisió de la fase de pràctiques

La inspecció del centre ha de supervisar la planificació i el desenvolupament de les actuacions previstes en relació amb l’avaluació de cada aspirant.

En cas que els tutors detectin una notòria manca d’aptitud de l’aspirant, tot i haver-li facilitat suport i estratègies per desenvolupar la seva tasca professional, ho han de comunicar al director o directora del centre, que ha d’establir mesures de millora.

El director o directora ha d’informar l’inspector o inspectora del centre en cas de detectar una notòria manca d’aptitud en l’aspirant, malgrat les mesures de millora acordades.

En aquest cas, l’inspector o inspectora del centre ha d’emetre un informe addicional sobre el desenvolupament de les actuacions realitzades al centre durant el període de pràctiques, amb una valoració detallada i raonada sobre l’exercici de la tasca docent duta a terme per l’aspirant.

5 Relació de personal funcionari en pràctiques qualificat

Els serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona han d’elaborar una relació del personal funcionari en pràctiques amb la qualificació corresponent i l’han de trametre conjuntament amb les actes d’avaluació final a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

Sens perjudici del que estableix el punt 8, les actes d’avaluació i la relació del personal funcionari en pràctiques s’han de trametre a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Docents abans del 31 de maig de 2018.

6 Curs de formació

El personal funcionari en pràctiques que el 31 d’agost de 2017 hagi prestat menys de sis mesos de serveis en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament ha de participar necessàriament en un curs de formació semipresencial específic per al personal funcionari en pràctiques organitzat pel Departament d’Ensenyament. El calendari del curs es podrà consultar per Internet a http://www.xtec.cat/formacio. La durada del curs serà de 20 hores.

7 Personal funcionari en pràctiques declarat no apte

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, d’acord amb les actes de les diferents comissions qualificadores i un cop estudiades les al·legacions, si escau, ha de dictar la resolució corresponent, que s’ha de trametre a la persona interessada.

El personal funcionari en pràctiques declarat no apte es pot incorporar amb les persones seleccionades de la promoció següent per repetir, per una única vegada, la fase de pràctiques en els termes que estableix la base 10.3 de la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol.

8 Finalització de la fase de pràctiques

El dia 1 de juny de 2018 finalitza la fase de pràctiques del personal funcionari en pràctiques que hagi estat en servei actiu en el cos docent durant un període superior o igual a sis mesos i amb un període d’avaluació mínim de tres mesos. Si hi ha hagut absències justificades, aquest període de tres mesos s’ha de completar abans que la comissió n’emeti la qualificació.

El personal funcionari en pràctiques que el dia 1 de juny de 2018 hagi estat en actiu durant un temps inferior a sis mesos o que no hagi realitzat un període d’avaluació mínim de tres mesos, ha de completar tant el període mínim de sis mesos en servei actiu com el d’avaluació mínim de tres mesos abans de ser avaluat. La seva qualificació es formalitzarà tan bon punt s’hagin complert els períodes esmentats. A aquest efecte, les comissions qualificadores es consideraran constituïdes amb caràcter permanent fins que hagin avaluat el personal funcionari en pràctiques que tinguin assignat i que pugui ser avaluat. En qualsevol cas, les seves actuacions finalitzen el 31 d’agost de 2018.

9 Recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Annex. Elements i descriptors que han de regir en l’avaluació de la competència docent del personal funcionari docent en fase de pràctiques destinat en centres educatius

A. Planificació de l’activitat docent. Objectius i continguts

– Concreció dels objectius i continguts en les unitats didàctiques, seguint els criteris acordats pel centre, cicle, equip docent o departament.

– Planificació dels objectius adequada i selecció de continguts rellevants per al curs o nivell impartit.

– Adaptació dels objectius i continguts a les característiques personals i diversitat de l’alumnat.

B. Desenvolupament de l’activitat docent. Activitats d’ensenyament i aprenentatge

– Realització d’activitats docents orientades a l’assoliment de les competències, amb concreció de seqüències didàctiques clares que facilitin a l’alumnat el coneixement de les finalitats de l’activitat i la seva síntesi final.

– Desenvolupament de la intervenció didàctica amb recursos suficients i materials curriculars adients.

– Intervenció didàctica adequada a les característiques del grup, proporcionant una correcta atenció a les necessitats individuals dels alumnes.

C. Avaluació dels alumnes. Progrés del rendiment acadèmic

– Definició dels criteris d’avaluació adaptats a les característiques i diversitat de l’alumnat.

– Valoració del rendiment acadèmic dels alumnes. Grau de superació de les matèries o ensenyaments que imparteix.

– Adopció d’actuacions per afavorir la millora dels resultats de l’alumnat.

D. Gestió de l’aula

– Manteniment d’un clima de respecte a l’aula que afavoreixi la convivència i faciliti l’aprenentatge.

– Desenvolupament d’una dinàmica de classe motivadora per a l’alumnat i de ritme adequat.

– Organització del temps per desenvolupar les activitats previstes.

E. Participació en l’aplicació anual del projecte educatiu del centre

– Participació en projectes de centre establerts en el PEC, en el projecte de direcció i en la Programació general anual. Aportació d’iniciatives. Assumpció de responsabilitats.

– Implicació en el treball en equip del professorat (equip docent, equip de cicle o departament didàctic) per assolir la coherència del procés educatiu desenvolupat al centre. Aportacions i assumpció d’encàrrecs.

– Atenció a les necessitats individuals dels alumnes derivades de l’acció educativa i de l’acció tutorial, informació i comunicació amb les famílies, orientació educativa acadèmica i professional, col·laboració amb serveis externs al centre (EAP, serveis socials o altres serveis de l’entorn del centre).

Criteris de puntuació

Cadascun dels cinc apartats A, B, C, D i E anteriors s’han de valorar fins a un màxim de 3 punts. Els apartats B, C i D es consideren clau per a l’avaluació. Es considera apte una puntuació igual o superior a 8 punts, sempre i quan s’hagi assolit, com a mínim, 2 punts als apartats clau i 1 punt a la resta d’apartats. Una puntuació total inferior a 8 punts, es considera no apte.