[Oposicions 19] Llista de persones admeses distribuïdes per tribunals

RESOLUCIÓ EDU/1361/2019, de 16 de maig, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

Consulta de la llista amb DNI/NIE/passaport i identificador. Accés a la consulta.

La llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos en el procés selectiu convocat per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, s’exposa al públic a la seu central del Departament d’Educació, en cadascun dels serveis territorials, al Consorci d’Educació de Barcelona i a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Girona, les adreces dels quals consten més abaix. Així mateix, també es pot consultar a través de la pàgina d’Internet del Departament d’Educació, amb accés restringit a les persones que han formalitzat la sol·licitud de participació. Per accedir-hi cal que els aspirants s’identifiquin amb el DNI, NIE o passaport, i l’identificador que se’ls ha facilitat en el moment de realitzar la inscripció.

Consulta de la llista amb DNI/NIE/passaport i identificador. Accés a la consulta.

En aquesta llista consten els aspirants distribuïts per tribunals, així com els llocs on es realitzaran les proves.

Prova de llengües

En totes les especialitats, el dia 14 de juny de 2019, a les 16 hores, es realitzarà la prova d’acreditació del coneixement de la llengua castellana per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i, a continuació, la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya. En ambdues proves només s’hi hauran de presentar els aspirants que havent-les de realitzar no n’estiguin exempts. La resta d’aspirants no hi han d’assistir.

Els aspirants poden presentar la documentació acreditativa per tal d’estar exempts de realitzar la prova del coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya, davant del tribunal, el mateix dia 14 de juny de 2019.

Acte de presentació

L’acte de presentació davant els tribunals es realitzarà el dia 15 de juny de 2019, a les 10 hores. Aquest acte té caràcter personal i, en conseqüència, l’assistència serà obligada. Les persones que no hi compareguin personalment seran excloses del procediment selectiu, llevat de casos excepcionals degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal. En el mateix acte de presentació, tots els aspirants d’ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat, hauran de lliurar la programació didàctica. L’aspirant que no presenti aquesta programació s’entendrà que renuncia a continuar en el procés selectiu i perdrà tots els drets que a partir d’aquest moment se’n puguin derivar.

Els tribunals amb aspirants del procediment d’ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat inicien la fase d’oposició amb la realització de la primera prova, defensa de la programació i unitat didàctica, a partir del dia 22 de juny de 2019.

Els tribunals mixtos, que tenen aspirants de diferents procediments, fan el següent: els aspirants d’ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat comencen la fase d’oposició, a partir del dia 22 de juny de 2019, amb l’inici de la primera prova, i els aspirants dels procediments d’accés a un cos de grup superior i d’adquisició de noves especialitats, si així ho determina la comissió de selecció respectiva, poden iniciar la fase d’oposició a continuació de l’acte de presentació i desprès prosseguir-la a partir del dia 22 de juny de 2019.

L’actuació dels aspirants es realitzarà d’acord amb les successives convocatòries que facin els respectius tribunals, amb el procediment i l’ordre d’actuació establert a la base 6.1 de la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener.

Recurs

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, també poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposa l’article 77 de la Llei 26/2010 del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Annex (on trobar les llistes)

Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament
Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona, tel. 934 006 900.

Baix Llobregat
C. Laureà Miró, 328-330, 08980 Sant Feliu de Llobregat, tel. 936 859 450.

Barcelona Comarques
C. Casp, 15, 08010 Barcelona, tel. 934 816 000.

Catalunya Central
Carretera de Vic, 175, 08243 Manresa, tel. 936 930 590.

Girona
Oficina d’Atenció al Ciutadà a Girona
Pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona, tel. 872 975 000

Lleida
C. Pica d’Estats, 2, 25006 Lleida, tel. 973 279 999.

Maresme-Vallès Oriental
C. Churruca, 90, 08301 Mataró, tel. 936 931 890.

Tarragona
C. Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona, tel. 977 251 440.

Terres de l’Ebre
C. Providència, 5-9, 43500 Tortosa, tel. 977 448 711.

Vallès Occidental
Av. Marquès de Comillas, 67-69, 08202 Sabadell, tel. 937 484 455.

Consorci d’Educació de Barcelona
Pl. Urquinaona, 6, 08010 Barcelona, tel. 935 511 000.