[Oposicions 20] Nomenaments de funcionàries en pràctiques

RESOLUCIÓ EDU/2837/2021, de 17 de setembre, de nomenament de funcionaris en pràctiques de les persones aspirants seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener.

La Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, va convocar el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats de places, de diferents especialitats, dels cossos de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.

Per la Resolució EDU/1181/2021, de 20 d’abril, es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en la convocatòria esmentada.

De conformitat amb el que estableix la base 9 de l’annex 1 de la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, i a proposta de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics,

Resolc:

—1 Nomenar funcionàries en pràctiques, de diferents especialitats, dels cossos de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, les persones aspirants seleccionades en el concurs oposició convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, que consten incloses a l’annex 1 de la Resolució EDU/1181/2021, de 20 d’abril.

—2 Com a excepció al punt anterior, no es nomenen funcionàries en pràctiques les persones aspirants seleccionades pel procediment d’accés a un cos de grup superior que han optat per romandre al cos d’origen. Tampoc es nomenen funcionàries en pràctiques les persones seleccionades que presentin renúncia als drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu.

La senyora Ariadna Jové Martí, que consta com a seleccionada a la Resolució EDU/1181/2021, de 20 d’abril, no pot ser nomenada funcionària en pràctiques perquè no ha acreditat els requisits establerts a la Resolució de convocatòria.

—3 Les persones que en el termini dels cinc dies següents a la data de presa de possessió, fixada pel dia 1 de setembre de 2021, no s’hagin incorporat a la destinació adjudicada com a funcionàries en pràctiques, s’entén que renuncien a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu.

—4 El nomenament com a funcionàries en pràctiques té efectes econòmics i administratius d’1 de setembre de 2021.

—5 La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics ha d’adoptar les mesures necessàries per a l’execució d’aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d’Educació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 17 de setembre de 2021