[Oposicions 2019] Desenvolupament de les proves

Prova de llengües – Acte de presentació – Fase d’oposició – Fase de concurs

  • Proves de llengües: 14 de juny de 2019 (només qui n’hagi de fer alguna)
  • Acte de presentació: 15 de juny de 2019
  • Finalització de la fase d’oposició: abans del 31 de juliol de 2019
  • Finalització del procediment selectiu: abans del 31 d’octubre de 2019

Prova de llengües

El 14 de juny de 2019 s’iniciarà el procediment selectiu amb la prova d’acreditació del coneixement de la llengua castellana, per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, i la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya per als aspirants que tinguin la nacionalitat espanyola i no hagin acreditat el coneixement d’aquestes llengües.

Estan exemptes de fer la prova de llengua catalana les persones que acreditin trobar-se en algun dels supòsits següents:

  • Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell equivalent o superior al certificat de suficiència de català (C1).
  • Haver superat o haver estat declarat exempt de fer la prova oral i escrita de llengua catalana en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents fetes a Catalunya, convocades pel Departament d’Educació.

Estan exemptes de fer la prova de llengua castellana les persones que acreditin trobar-se en algun dels supòsits següents:

  • Tenir una titulació universitària, el títol de batxillerat, el títol de tècnic especialista (FP2) o tècnic superior, expedit a l’Estat espanyol.
  • Tenir el diploma superior d’espanyol com a llengua estrangera (nivell superior) o el certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d’idiomes.
  • Haver superat o haver estat declarat exempt de fer la prova oral i escrita de llengua castellana en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents fetes a Catalunya o en altres administracions educatives.
  • Els aspirants que són funcionaris d’un cos docent de l’Estat espanyol.

Acte de presentació

El 15 de juny de 2019 es farà l’acte de presentació davant els tribunals.

En l’acte de presentació, els aspirants d’ingrés lliure i els de reserva per a aspirants amb discapacitat han de lliurar un exemplar de la programació didàctica al tribunal.

Els aspirants que no compareguin personalment o que no lliurin l’exemplar de la programació didàctica s’exclouran del procés selectiu.

Fase d’oposició

Les comissions de selecció publicaran els criteris de correcció de les proves de la fase d’oposició almenys amb una setmana abans de l’inici de les proves.

Les proves de la fase d’oposició del procediment d’ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat són eliminatòries.

Fase de concurs

Els aspirants que superin la fase d’oposició accediran a la fase de concurs.

Per fer l’al·legació dels mèrits s’han de lliurar al tribunal els documents justificatius corresponents, juntament amb el full d’autobarem disponible quan hagi finalitzat la fase d’oposició.

La documentació presentada podrà ser recuperada pels aspirants en el lloc, la data i l’hora que els tribunals fixin.