Oposicions 2019. Informació bàsica (calendari, places, requisits…)

 • Termini de presentació de sol·licituds: del 16 de gener al 4 de febrer de 2019
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: finals de febrer de 2019
 • Termini per presentar reclamacions: 10 dies hàbils que compten a partir l’endemà de la publicació de la llista provisional
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: segona quinzena de maig de 2019
 • Proves de llengües: 14 de juny de 2019 (només qui n’hagi de fer alguna)
 • Acte de presentació: 15 de juny de 2019
 • Finalització de la fase d’oposició: abans del 31 de juliol de 2019
 • Finalització del procediment selectiu: abans del 31 d’octubre de 2019

Procediments que es convoquen

-* Ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat

Per als aspirants que no són funcionaris de carrera de cap cos docent o que encara que ho siguin no tenen els requisits per participar en el procediment d’accés. Es reserva un 5% del total de places per a persones que tenen reconeguda una discapacitat física igual o superior al 33%.
-* Accés a un cos de grup superior

Per als aspirants funcionaris de carrera d’un cos docent del grup A2.
-* Adquisició de noves especialitats
Per als aspirants funcionaris de carrera d’un cos docent que volen adquirir una nova especialitat del mateix cos.

Places per especialitat

Temaris per cossos i especialitats

Requisits específics dels cossos convocats

Requisits específics del procediment d’ingrés lliure. Cos de mestres

Tenir (o reunir les condicions per a l’expedició) el títol de Mestre; la diplomatura de Professor d’Educació General Bàsica o Mestre d’Ensenyament Primari, o el títol de grau corresponent.

Requisits específics del procediment d’ingrés lliure. Cos de professors d’ensenyament secundari

 1. Títol de doctorat, llicenciatura, enginyeria o arquitectura, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l’efecte de la docència.
 1. Formació pedagògica i didàctica

S’acredita aquest requisit si es té el títol oficial de màster universitari que habilita per exercir les professions regulades de professor d’educació secundària obligatòria i batxillerat, de formació professional i d’escoles oficials d’idiomes.

Estan dispensats de tenir el títol esmentat els aspirants que acreditin trobar-se en algun dels supòsits següents:

 • Tenir el títol professional d’especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d’aptitud pedagògica, expedit abans de l’1 d’octubre de 2009.
 • Tenir un títol universitari oficial, abans de l’1 d’octubre de 2009, que habiliti per exercir la professió de mestre, o un títol de llicenciat en Pedagogia o Psicopedagogia, així com qualsevol títol de llicenciat o altre declarat equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, entre els quals s’inclouen les següents:
  • Llicenciatura de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (especialitat en Itinerari d’Educació).
  • Títol superior de Música (especialitat en Pedagogia de l’Instrument o especialitat en Pedagogia de la Formació Musical Bàsica i General).
  • Títol superior de Dansa (especialitat en Pedagogia de la Dansa).
  • Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació (secció de Pedagogia o secció de Ciències de l’Educació, en totes les seves especialitats).
  • Llicenciat en Filosofia i Lletres (divisió de Filosofia i Ciències de l’Educació o secció de Ciències de l’Educació.
  • Llicenciat en Psicologia amb l’itinerari, la menció o l’especialitat de Psicologia de l’Educació, Psicologia de la Intervenció Social, Organitzacional i Educativa, o Psicologia Evolutiva i de l’Educació.
 • Haver acreditat superar 180 crèdits de Pedagogia o Psicopedagogia abans de l’1 d’octubre de 2009, en el cas dels llicenciats en Pedagogia o Psicopedagogia amb titulació posterior a l’1 d’octubre de 2009.
 • Tenir, abans de l’1 d’octubre de 2009, una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant un certificat emès per la universitat en què consti que s’han superat un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives.
 • Haver impartit docència abans de l’1 d’octubre de 2009, durant un mínim de 12 mesos en centres públics o privats d’ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d’educació secundària obligatòria o de batxillerat, de formació professional o d’escoles oficials d’idiomes.

Requisits específics del procediment d’ingrés lliure. Cos de professors tècnics de formació professional

 1. Títol de diplomatura universitària, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l’efecte de la docència.

En les especialitats on no s’hagin exhaurit les quatre convocatòries a què es referia la disposició transitòria segona del Reial decret 777/1998, de 30 d’abril, podran ser admesos els aspirants que, tot i no tenir la titulació exigida, acreditin una experiència docent de, com a mínim, dos anys en centres educatius públics dependents de la Generalitat de Catalunya i tinguin el títol de tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la mateixa família. Aquestes especialitats són: Màquines, serveis i producció, Operacions i equips d’elaboració de productes alimentaris, Patronatge i confecció, Processos de gestió administrativa i Fabricació i instal·lacions de fusteria i mobles.

 1. Formació pedagògica i didàctica

Acrediten aquest requisit els aspirants que tinguin el títol oficial de màster universitari que habilita per exercir les professions regulades de professor d’educació secundària obligatòria i batxillerat, de formació professional i d’escoles oficials d’idiomes.

Els aspirants que tinguin una titulació declarada equivalent a l’efecte de la docència que, per raons derivades de la seva titulació, no puguin accedir als estudis de màster universitari, han de tenir el certificat oficial de la formació pedagògica i didàctica que habiliti per exercir la docència.

Els aspirants esmentats al paràgraf anterior tindran reconegut el requisit de formació pedagògica i didàctica sempre que acreditin haver impartit, abans de l’1 de setembre de 2014, docència durant un mínim de 12 mesos en centres públics o privats d’ensenyaments reglats degudament autoritzats.

Estan dispensats de tenir els títols esmentats els participants que acreditin trobar-se en algun dels supòsits següents:

 • Tenir el títol professional d’especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d’aptitud pedagògica, abans de l’1 d’octubre de 2009.
 • Tenir un títol universitari oficial, abans de l’1 d’octubre de 2009, que habiliti per exercir la professió de mestre, o un títol de llicenciat en Pedagogia o Psicopedagogia, així com qualsevol títol de llicenciat o altra titulació declarada equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, entre els quals s’inclouen les següents:
  • Llicenciatura de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (especialitat en Itinerari d’Educació).
  • Títol superior de Música (especialitat en Pedagogia de l’Instrument o especialitat en Pedagogia de la Formació Musical Bàsica i General).
  • Títol superior de Dansa (especialitat en Pedagogia de la Dansa).
  • Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació (secció de Pedagogia o secció de Ciències de l’Educació, en totes les seves especialitats).
  • Llicenciat en Filosofia i Lletres (divisió de Filosofia i Ciències de l’Educació o secció de Ciències de l’Educació).
  • Llicenciat en Psicologia amb l’itinerari, la menció o l’especialitat de Psicologia de l’Educació, Psicologia de la Intervenció Social, Organitzacional i Educativa, o Psicologia Evolutiva i de l’Educació.
 • Haver acreditat la superació de 180 crèdits de Pedagogia o Psicopedagogia abans de l’1 d’octubre de 2009, en el cas dels llicenciats en Pedagogia o Psicopedagogia amb titulació posterior a l’1 d’octubre de 2009.
 • Tenir, abans de l’1 d’octubre de 2009, una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant un certificat emès per la universitat en què consti que s’han superat un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives.
 • Haver impartit docència abans de l’1 d’octubre de 2009, durant un mínim de 12 mesos en centres públics o privats d’ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d’educació secundària obligatòria o de batxillerat, de formació professional o d’escoles oficials d’idiomes.

Requisits específics per participar en la reserva per a aspirants amb discapacitat

Cal presentar un dictamen de les condicions psíquiques, físiques o sensorials que prevegi els aspectes següents:

 1. El reconeixement d’un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 2. El compliment de les condicions d’aptitud personal en relació amb el lloc de treball.
 3. La necessitat d’adaptacions de temps i mitjans materials per a la realització de les proves.
 4. Les necessitats d’adaptació al lloc de treball.
 5. L’existència de dificultats d’integració laboral i d’autonomia personal.

Requisits específics per participar en el procediment d’accés a cossos docents del grup superior

 1. Ser funcionari d’algun dels cossos i escales docents classificats en el subgrup A2.
 2. Haver estat en el cos d’origen un mínim de 6 anys com a funcionari de carrera.
 3. Els que s’estableixen a l’apartat Requisits específics del procediment d’ingrés lliure. Cos de professors d’ensenyament secundari.

Requisits específics per participar en el procediment d’adquisició de noves especialitats

Ser funcionari de carrera del cos de mestres, del cos de professors d’ensenyament secundari, del cos de professors d’escoles oficials d’idiomes o del cos de professors d’arts plàstiques i disseny amb destinació dins l’àmbit de gestió de la Generalitat de Catalunya.

El compliment d’aquest requisit s’entén referit al centre on van tenir l’última destinació, en el cas dels funcionaris en situació d’excedència voluntària, serveis especials o suspensió d’ocupació i els adscrits a la Inspecció educativa i funcionaris adscrits a places a l’exterior, o en circumstàncies anàlogues.

Han de reunir també els requisits que s’exigeixen per participar en el procediment d’ingrés lliure per a l’especialitat que es desitja adquirir.