[Oposicions 2020] CORRECCIÓ D’ERRADES

1786267.pdfCORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 8042, de 15.1.2020), modificada per la Resolució EDU/52/2020, de 16 de gener.

Havent observat diverses errades en el text original de la Resolució esmentada, publicada en el DOGC núm. 8042, de 15.1.2020, se’n detalla l’oportuna correcció:

1. A la base 6.5.1.1, de l’annex 1, on diu:

“Els aspirants han de lliurar l’esmentada programació al tribunal en l’acte de presentació.”

ha de dir:

“Els aspirants han de lliurar l’esmentada programació al tribunal en l’acte de presentació. La programació didàctica, per a totes les especialitats dels cossos convocats, que ha de tenir caràcter personal, ha de ser elaborada de forma individual per l’aspirant i tenir una extensió màxima de 60 fulls, en format DIN-A4, escrits per una sola cara, d’un interlineat d’1,5 o 2 espais, i amb un cos de lletra tipus Arial de 12 punts, sense comprimir. Ha de tenir una portada amb les dades d’identificació de l’aspirant i el cos i l’especialitat pels quals es presenta i incloure-hi un índex en què es relacioni la seqüència numerada de les unitats didàctiques o les activitats d’ensenyament-aprenentatge de què consta. Tant la portada com l’índex no comptabilitzaran en els 60 fulls. En el cas d’utilitzar taules, el cos de la lletra de les taules podrà reduir-se fins a 9 punts, sense comprimir.

Els annexos, que no poden superar els 20 fulls, estan formats pel material didàctic proposat en les unitats didàctiques o projectes com les activitats o instruments d’avaluació i els instruments organitzatius. En el cas d’utilitzar taules, el cos de la lletra de la taula podrà reduir-se fins a 9 punts, sense comprimir.”

2. A la base 6.8.3 de l’annex 1, al segon paràgraf, on diu:

“Annex 3 de l’Ordre de 9 de setembre de 1993 (BOE núm. 226, de 21 de setembre de 1993), per les especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari: anglès, biologia i geologia, dibuix, educació física, filosofia, física i química, francès, geografia i història, llengua castellana i literatura, matemàtiques, música, orientació educativa i tecnologia.”

ha de dir:

“Annex 3 de l’Ordre de 9 de setembre de 1993 (BOE núm. 226, de 21 de setembre de 1993), per les especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari: anglès, biologia i geologia, dibuix, educació física, filosofia, física i química, francès, geografia i història, grec, llatí, llengua castellana i literatura, matemàtiques, música, orientació educativa i tecnologia.”

3. A l’annex 1, s’ha d’eliminar el paràgraf següent:

“6.8.5 Finalització de la fase d’oposició

La fase d’oposició finalitzarà abans del 30 de novembre de 2020, llevat que, per circumstàncies excepcionals, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics autoritzi un altre termini a determinats tribunals.”

4. A l’annex 5, on diu:

“La unitat didàctica.

Els aspirants han de concretar en la unitat didàctica, almenys, els objectius d’aprenentatge que es pretenen assolir, les competències o capacitats que es desenvolupen, els criteris d’avaluació que poden anar acompanyats d’indicadors d’avaluació, els continguts que es prioritzen en la unitat didàctica, la descripció de les activitats d’ensenyament i d’aprenentatge, els instruments d’avaluació, la selecció i l’ús dels recursos didàctics, la gestió de l’aula i altres aspectes organitzatius i metodològics, així com les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu.”

ha de dir:

“La unitat didàctica.

En l’exposició de la unitat didàctica s’han de concretar, almenys, els objectius d’aprenentatge que es pretenen assolir, les competències o capacitats que es desenvolupen, els continguts, els criteris d’avaluació, les activitats d’ensenyament i d’aprenentatge i els aspectes organitzatius i metodològics bàsics, la temporització i les connexions amb altres matèries, crèdits o mòduls professionals o assignatures relacionades, així com les estratègies d’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.”

5. A l’annex 6, on diu:

“Normativa d’ordenació curricular

Educació secundària obligatòria i batxillerat. Formació de persones adultes.

Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria (DOGC núm. 6945, de 28.8.2015).

Resolució de 22 de juny de 2017, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2017-2018. Annex relatiu a Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat.

Resolució de 22 de juny de 2017, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2017-2018. Annex relatiu a Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Personal docent. Apartat 3.3.1. B.1. Professors de l’especialitat d’orientació educativa.”

ha de dir:

“Normativa d’ordenació curricular

Educació secundària obligatòria i batxillerat. Formació de persones adultes.

Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria (DOGC núm. 6945, de 28.8.2015).

Resolució de 20 de juny de 2019, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2019-2020. Annex relatiu a Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat.

Resolució de 20 de juny de 2019, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2019-2020. Annex relatiu a Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Personal docent. Apartat 3.3.1. A.1. Professors de l’especialitat d’orientació educativa.”

6. A l’annex 7, d’Especificacions, pautes i criteris per la realització de l’exercici de caràcter pràctic. Part A de la segona prova, al paràgraf relatiu al Cos de professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, on diu:

“Per a totes les especialitats convocades: Alemany, Anglès, Català, Espanyol per a estrangers, Èuscar, Francès, Grec modern, Japonès, Xinès.”

ha de dir:

“Per a totes les especialitats convocades: Alemany, Anglès, Espanyol per a estrangers, Èuscar, Francès, Grec modern, Italià, Japonès, Portuguès, Rus, Xinès.”