[Oposicions 21] Correcció d’errades a la convocatòria

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 8332, de 3.2.2021)

A la pàgina 62, a l’annex 5, el segon paràgraf de la base 2.2 Unitat didàctica, on diu:

“Les persones aspirants han de preparar i exposar, davant del tribunal, una de les activitats d’ensenyament aprenentatge (títols LOE) o unitat didàctica (títols LOGSE) d’entre totes les incloses en la seva programació, triada d’acord amb el que s’indica en el punt 6.4.1.1 de l’annex 1.”,

Ha de dir:

“Les persones aspirants han de preparar i exposar, davant del tribunal, una de les activitats d’ensenyament aprenentatge (títols LOE) o unitat didàctica (títols LOGSE) d’entre totes les incloses en la seva programació, triada d’acord amb el que s’indica en el punt 7.4.1.1 de l’annex 1.”.

A la pàgina 71, a l’annex 7, l’apartat 1. Per al cos de mestres, on diu:

“Les persones aspirants disposen d’un màxim de 3 hores per resoldre aquesta prova. El temps aproximat de distribució del contingut de la prova és: 1 hora les qüestions prèvies i 2 hores per la construcció de la situació d’aprenentatge. Les qüestions prèvies seran corregides directament pel tribunal.”,

Ha de dir:

“Les persones aspirants disposen d’un màxim de 3 hores per resoldre aquesta prova.”.