[Oposicions 21] Persones aptes a la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu

Les persones aptes seran nomenades funcionàries de carrera el dia 1 de setembre de 2023 (l’annex 4 de la resolució).

Les persones no aptes per diferents motius apareixen (annexos 1, 2 i 3). Allà s’exposen els motius d’aquesta valoració i, si s’escau, la possibilitat de fer la fase de pràctiques el curs 23-24.

RESOLUCIÓ EDU/2811/2023, de 31 de juliol, per la qual es declaren aptes a la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu corresponent les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques de diversos cossos docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d’Educació en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC.