Organització de la prevenció

Pla de prevenció​​​

El Pla de prevenció de riscos laborals del Departament és l’eina necessària per fomentar la cultura de la prevenció dins l’organització departamental i per integrar la prevenció de riscos laborals en el seu sistema de gestió.

Pla de prevenció de riscos laborals del Departament d’Ensenyament – 166kb
L’apartat 3.1 “Estructura organitzativa”, està afectat pel Decret 297/2011, de reestructuració del Departament d’Ensenyament

Procediments, instruccions i notes tè​cniques de prevenció laboral – 36kb

Òrgans paritaris i col·legiats de consulta i participació dels empleats públics en matèria de prevenció de riscos laborals – 63kb​​​

​​

Estructura organitzativa​​​​

Les funcions i les responsabilitats dels diferents actors implicats en l’estructura organitzativa vénen determinades per l’Administració de la Generalitat, d’acord amb les competències que se’ls atorga i que es regulen amb les disposicions legals i les normes vigents.

En la gestió de la prevenció de riscos laborals al Departament d’Educació, cal destacar les figures següents:

Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament
Unitats administratives que gestiona la prevenció de riscos laborals:del personal del Departamentdels centres titularitat del Departament
Servei de Prevenció del Consorci d’Educació de Barcelona
Seccions de prevenció de riscos laborals del Departament Unitats administratives presents a cadascun dels serveis territorials que gestionen la prevenció de riscos laboral als centres i a les persones que presten servei en el seu àmbit territorial.
Coordinador/a de prevenció de riscos laborals Treballador/a qui se li designa promoure i coordinar les actuacions en matèria de salut i prevenció de riscos laborals a cada centre de treball del Departament.
Delegat/ada de prevenció
Representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos laborals.
Representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos laborals.Òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions en matèria de prevenció de riscos.El departament té 11 comitès:1 per cada servei territorial (9)1 Consorci d’Educació de Barcelona1 per a l’àmbit del personal d’administració, tècnic i laboral (PATL)
Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals (CPPRL)De tot el personal del Departament d’Educació.​

Contactes dels serveis centrals i de les àrees territorial​s

Les adreces postals les podeu consultar a l’apartat Àrees territorials i seus.

Serveis Centrals de Prevenció de Riscos Laborals
prevencio_risc_lab.educacio@gencat.cat
Telèfon: 934 006 900 ext 3913

Barcelona Comarques

riscos_lab_com.educacio@gencat.cat
Telèfon: 934 816 000 ext. 5303

Baix Llobregat
prevencio_risc_lab_baix.educacio@gencat.cat
Telèfon: 936 859 450 ext. 6259

Vallès Occidental
prl_vall.educacio@gencat.cat
Telèfon: 937 484 455 ext. 6132

Maresme – Vallès Oriental
prev_risc_lab_mav.educacio@gencat.cat
Telèfon: 936 931 890 ext.6478

Catalunya Central
prl_ccentral.educacio@gencat.cat
Telèfon: 936 930 590 ext. 7022

Girona
prevencio_risc_lab_gir.educacio@gencat.cat
Telèfon: 872 975 600

Lleida
riscos_lab_llei.educacio@gencat.cat
Telèfon: 973 279 999 ext. 5836

Tarragona
riscos_lab_tar.educacio@gencat.cat
Telèfon: 977 251 440 ext. 5106

Terres de l’Ebre
riscos_lab_teb.educacio@gencat.cat
Telèfon: 977 448 711 ext. 5249

Consorci de Barcelona
rhriscoslaborals.ceb@gencat.cat
Telèfon: 935 511 000 ext. 6811 / 6806

Data d’actualització: 21/03/2019