Paga extra 2013 (retorn 60% a la nòmina de juliol)

Nota informativa sobre l’aplicació de la mesura de recuperació parcial del 60 % de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013 (01.07.20)

D’acord amb l’establert a la disposició addicional novena de la Llei 4/2020 de 29 d’abril de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, sobre recuperació parcial dels imports deixats de percebre en aplicació dels acords GOV/19/2013 i GOV/20/2013, del 26 de febrer, s’emet la següent nota informativa referent a l’aplicació de la mesura de recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013:

1. La quantia que s’ha d’abonar correspon al 60 % de l’import que es va deixar de percebre de forma efectiva durant l’exercici 2013 com a conseqüència de la supressió de l’import equivalent d’una paga extraordinària, paga addicional del complement específic o equivalent.

L’abonament es produirà en concepte de “Recuperació parcial de la paga extraordinària / complement addicional específic / complement addicional de 2013” i, d’acord amb la normativa fiscal aplicable, les quantitats abonades per aquest concepte s’imputen a l’any 2020.

En els casos en què s’hagin percebut quanties equivalents per aquest concepte en execució de sentència o d’altres resolucions judicials, les quanties resultants seran objecte d’adequació.

Pel que fa al personal jubilat, si ja va cobrar el 40% de la paga del 2013, no cal que ho torni a demanar. Es farà efectiva de manera automàtica.

2. L’abonament de les quanties deixades de percebre en l’àmbit dels departaments de la Generalitat i els organismes autònoms es farà d’ofici, d’acord amb la previsió següent:

– en la nòmina del mes de juliol de 2020 per al personal en actiu o que percep abonament de nòmina aquest mes. En l’àmbit dels departaments i els organismes autònoms de la Generalitat, l’abonament correspondrà al departament o organisme on es prestin serveis el mes de juliol de 2020.

– en el mes d’octubre de 2020 per a la resta de personal (que no percep abonament de nòmina el juliol 2020). En cas de defunció, la sol·licitud correspon als hereus conforme a les normes del dret civil, amb el benentès que no caldrà sol·licitar l’abonament ni acreditar novament la condició d’hereu si ja es van percebre les devolucions corresponents a la paga extraordinària de 2013. En aquest darrer cas, i en funció de les dades de què disposin, els serveis de gestió de personal comunicaran aquesta circumstància a les persones interessades. El model de sol·licitud està disponible en el web Tràmits gencat.cat. En els supòsits de canvi de dades bancàries, caldrà comunicar-ho al departament o entitat de la darrera destinació en actiu, mitjançant el model normalitzat de sol·licitud de transferència bancària que es pot descarregar des d’aquesta adreça web.

3. L’abonament de les quanties deixades de percebre en l’àmbit dels ens, organismes o entitats del sector públic de la Generalitat es concreten en els termes i les condicions que estableixin les entitats mateixes.

L’abonament es produirà amb càrrec al pressupost de l’organisme, l’ens o l’entitat a què li hagués correspost abonar la paga extraordinària, la paga addicional del complement específic o les pagues addicionals equivalents en l’exercici 2013.

En el cas d’entitats o organismes extingits, l’abonament del 60 % de la paga extraordinària l’assumirà el departament, l’entitat o l’organisme que l’hagi succeït o que n’hagi assumit les funcions.