Participació voluntària en tribunals d’oposicions [Persones admeses i excloses]

El Departament d’Ensenyament convoca un concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats de 2000 places de funcionaris docents dels cossos de mestres, professors d’ensenyament secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes i professors d’arts plàstiques i disseny.

Els tribunals estaran constituïts per un president o presidenta designats per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics i per quatre vocals de l’especialitat i cos corresponent, en servei actiu i que ocupen un lloc de treball de la mateixa especialitat en centres o serveis educatius de la comarca o territori on ha d’actuar el tribunal.

Es pot sol·licitar voluntàriament formar part d’un tribunal com a vocal, amb un màxim de dos vocals titulars i dos vocals suplents per tribunal. Els requisits per participar-hi s’estableixen a la resolució de la convocatòria (5.3.6.Participació voluntària).

Consulteu la llista dels admesos i exclosos
(Usuari i contrasenya GiCAR / ATRI)

Normativa
Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.