[OPOSICIONS] Fase de pràctiques

181024fasepractiques.pdfRESOLUCIÓ ENS/2501/2018, de 24 d’octubre, de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució…

[Oposicions 18] Presentació de documents dels aspirants seleccionats

full_de_documentacio_adjunta.pdfA partir de l’endemà de la publicació de la llista d’aspirants seleccionats al DOGC s’obre un…

[Oposicions 18] Llista d’aspirants seleccionats

Presentació de documents del 14 de juliol al 2 d’agost de 2018. Llista d’aspirants seleccionats oposicions…

Recurs d’alçada

El recurs d’alçada és un recurs administratiu ordinari, la resolució del qual correspon a l’òrgan administratiu…

[Oposicions 18] Nomenament de funcionaris en pràctiques i adjudicació de destinacions provisionals

Cal consultar la base 9 de la convocatòria. Aquí et fem un resum. Assignació de destinació…

[Oposicions 18] Fase de pràctiques

Cal consultar la base 10 de la convocatòria. Aquí et fem un resum. Lloc i durada.…

[Oposicions 18] Aspirants no seleccionats

Els aspirants no seleccionats que hagin superat la fase d’oposició entren, a partir del mes d’agost,…

Una trentena de professors i professores interposen recurs d’alçada per irregularitats a les oposicions

Una trentena de professors i professores han interposat un recurs d´alçada al director de Professorat i…

[Oposicions 18] Resultats, convocatòries, incidències

Consulta de resultats, convocatòries i anuncis dels tribunals. Els aspirants poden accedir a aquestes consultes mitjançant…

[Fase de concurs] Barem mèrits oposicions 18

Les persones aspirants que superin la fase d’oposició accediran a la fase de concurs. Per fer…

[Oposicions 18] Criteris de correcció

Publicats els criteris de correcció per les oposicions 2018. Web del Departament Criteris de correcció

[Oposicions 18] Llista definitiva de persones admeses i excloses, amb l’assignació de tribunal

Llista definitiva d’admesos i exclosos, amb l’assignació de tribunal a tots els admesos. Accés a la…

[Oposicions 18] Nomenament dels tribunals

Els tribunals estan constituïts per un president o presidenta, designat per la Direcció General de Professorat…

Participació voluntària en tribunals d’oposicions [Persones admeses i excloses]

El Departament d’Ensenyament convoca un concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública…

Oposicions 18. Llistat de persones admeses i excloses

Termini per presentar reclamacions: del 19 de gener a l’1 de febrer de 2018. Accés a…

[Oposicions] Desenvolupament de les proves

El Departament d’Ensenyament, ha fet públic, a la seva web (Professors/Oposicions/Ingrés i accés a cossos docents/Convocatòria…

[Desenvolupament de les proves] Acte de presentació (lliurament de la programació)

L’endemà de la realització de les proves de llengües es farà l’acte de presentació davant els…

[Desenvolupament de les proves] Prova de llengües

A mitjans d’abril de 2018 s’iniciarà el procediment selectiu amb la prova d’acreditació del coneixement de…

[Oposicions] Orientacions part pràctica

Trobareu informació per orientar-vos en la part pràctica al següent enllaç. Educació Secundària Obligatòria. Orientacions de…

[Oposicions] Recursos d’interès

Es pot consultar el web de la XTEC on hi ha documents, orientacions, recursos o guies…

[Oposicions] Especialitat d’orientació educativa

Enguany les bases de la convocatòria del concurs oposició en l’especialitat de l’orientació educativa han canviat…