Període de prova inicial del personal interí o substitut docent

El professorat substitut o interí a partir de la seva primera incorporació a la docència en un centre educatiu públic o servei educatiu, ha de superar un període de prova inicial durant, com a màxim, els 4 primers mesos d’exercici efectiu de docència.

Exempció

Els i les aspirants que hagin superat les proves del procediment selectiu per a l’accés al cos docent corresponent, sense haver estat incloses en les propostes de seleccionades, per haver quedat fora del nombre de places convocades, tenen acreditada la capacitació docent i resten exemptes de la realització del període de prova inicial. Aquesta exempció s’ha de fer constar a la base de dades de personal docent. [N’està exempt qui ha superat el procediment selectiu d’accés sense haver estat seleccionat (els anomenats “aprovats sense plaça” de les oposicions).]

Durada

El període de prova comprèn els diferents nomenaments que, fins a completar el període màxim esmentat, rebi el personal interí o substitut docent i ha de ser avaluat quan la permanència en el mateix centre o servei educatiu sigui com a mínim d’un mes. Si en un curs escolar no s’ha pogut completar el període de prova inicial, aquest es continuarà en cursos posteriors

En aquest període de prova inicial cal acreditar que es disposa del requisit de la suficiència per a impartir la docència en els nivells que tingui atribuïts, la idoneïtat per a l’exercici pràctic docent, l’aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l’exercici docent.

RESOLUCIÓ ENS/1703/2014, de 16 de juliol, per la qual s’aproven les instruccions sobre el període de prova inicial del personal interí o substitut docent. DOGC núm. 6669 (22/07/2014)

1365614.pdf

Tutoria

Quan la durada prevista del nomenament sigui de quatre mesos o més, es designarà un tutor/a. Quan no hi ha tutor, les tasques recauen sobre la direcció del centre que també té assignades les tasques d’avaluació.

Avaluació negativa

L’avaluació negativa al professorat interí per part d’una direcció, suposaria l’exclusió de la borsa, amb l’única possibilitat de defensa a partir d’una audiència de la persona interessada.

Curs professorat novell

Aquest període de prova inicial s’afegeix al curs de professorat novell; és a dir: si un interí/a compleix els condicionants per tots dos procediments, haurà de superar tant la prova com el curs.

Més informació sobre el Curs de professorat novell