[Permís] Cura de fill/a o menor acollit per temps superior a un any, fins que el menor compleixi 8 anys (sense retribució)

Durada: No pot ser superior a vuit setmanes, continues o discontínues. Es pot gaudir a temps complet quan les necessitats de servei ho permetin. El gaudiment a temps parcial queda diferit al seu desenvolupament reglamentari.

Observacions: És únic per a cada fill/filla, és un dret individual de les persones progenitores, adoptants o acollidores , sense que es pugui transferir el seu exercici

La persona progenitora, adoptant o acollidora comunicarà les dates de gaudiment del permís (data d’inici i fi, o període de gaudiment) amb una antelació de quinze dies i s’haurà de realitzar per setmanes completes. El gaudiment del permís en els períodes que siguin sol·licitats s’autoritzarà sempre que les necessitats dels serveis ho permetin (en cas que no sigui possible el seu gaudiment en atenció a les necessitats dels serveis, és raonable que es proposin dates de gaudiment alternatives per tal que siguin acceptades per les persones interessades). 

Retribucions: No es percep cap retribució

Documentació: Llibre de família, certificació de la inscripció del naixement del fill/a al registre civil, còpia compulsada de la Resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé còpia compulsada de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment

Normativa

Article 49.g) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015). 

Enviament de la documentació​

Tant la sol·licitud com  la documentació que s’ha d’adjuntar, s’han de tramitar per alguns dels següents mitjans:

  • eValisade la direcció del centre on la persona estigui destinada adjuntant la seva sol·licitud i la documentació justificativa del permís i adreçada al servei de personal docent del servei territorial corresponent.
  • Petició genèrica. Per fer una sol·licitud utilitzant aquest canal caldrà que la persona seleccioni el Departament d’Educació i el servei territorial on ha de presentar-la. A l’apartat “Assumpte” caldrà indicar el tipus de sol·licitud que es vol demanar, sense indicar ni el tema ni el subtema.

Independentment del mitjà que feu servir per tramitar, s’ha d’adjuntar la sol·licitud signada i la documentació justificativa, la qual pot ser una còpia, sense necessitat que aquesta estigui compulsada, però si aquest és el cas, s’ha d’adjuntar signada la Declaració responsable sobre l’autenticitat de la còpia de la documentació presentada​ i enviar-la escanejada juntament amb la resta de la documentació presentada.

Tant l’eValisa com la Petició​​ genèrica tenen un límit de capacitat per a cada petició, sent de 10 Mb per a l’eValisa i de 5 Mb per a la petició genèrica, motiu pel qual és preferible l’ús de l’eValisa. Segons el pes de la documentació podria ser convenient adjuntar els fitxers comprimits o presentar més d’una petició.​​​