Pla d’actuació per al curs 2020-2021

“En una societat amb grans incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la màxima normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge tal com el feien aplicant les mesures sanitàries de protecció. “

pla-escoles-2020-21.pdfAquest Pla d’actuació estableix les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als centres educatius, la gestió correcta de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat.​

Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia​

El document del Pla queda desfasat per la modificació del 10 de setembre: l’ús de la mascareta que esdevé obligatori a tota l’etapa d’educació primària, també quan s’està amb el grup de convivència dins de l’aula. Aquesta mesura és susceptible de revisió d’acord amb l’evolució de la situació epidemiològica.

Mesures complementàries al Pla d’actuació
– 9 de setembre

instruccions-curs-2020-2021-2.pdfAquest document es complementa amb les Instruccions per al curs​ 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya.


1811841.pdfRESOLUCIÓ EDU/2208/2020, de 10 de setembre, per la qual s’adapten les mesures del “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia”.

D’acord amb les previsions de l’estat de la pandèmia en les properes setmanes a tot el territori català, el 9 de setembre de 2020, el Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT ha aprovat adaptar diverses mesures del Pla d’actuació per al curs 2020-2021, molt específicament pel que fa a l’ús de mascaretes en els centres
educatius.

 • És recomanable que els nens majors de 6 anys i els seus tutors, comencin també el curs portant la mascareta dins dels seus grups de convivència estable escolar.
 • S’adapta la mesura del “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia” sobre l’ús de la mascareta que esdevé obligatori a tota l’etapa d’educació primària, també quan s’està amb el grup de convivència dins de l’aula. Aquesta mesura és susceptible de revisió d’acord amb l’evolució de la situació epidemiològica.

adaptacio_mesures_pla_actuacio-2.pdfMesures complementàries a les previstes al Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia (09/09/20)


Un resum del “Pla”

 1. Les entrades i sortides hauran de ser esglaonades. S’assignaran els punts als diferents grups en intervals de 10 minuts.
 2. L’alumnat haurà d’arribar amb mascareta i l’haurà de dur fins que entrin a l’aula, també per moure’s per passadissos i anar al lavabo. Serà obligatòria a partir dels 6 anys si no s’està amb el grup de convivència i quan no es pugui mantenir la distància.
 3. A l’entrada s’aplicarà gel hidroalcohòlic.
 4. La sortida al pati haurà de ser esglaonada i per torns. Si grups diferents comparteixen espai, caldrà mantenir la distància.
 5. Al menjador caldrà respectar la distància i no es podrà compartir. Si cal, es faran torns.
 6. Es podran fer sortides, colònies i activitats extraescolars amb les mesures de prevenció i seguretat necessàries.
 7. Es podran utilitzar tots els seients del transport públic col·lectiu, però caldrà dur la mascareta durant tot el trajecte fins que s’arribi a l’aula.

Les dades publicades semblen indicar que els infants no són el vector principal de la pandèmia. Les dades globals ens indiquen que els infants representen un percentatge molt baix de les persones infectades per COVID-19, al voltant d’un 2%

El tancament dels centres escolars en el marc de l’epidèmia de SARS-CoV-2 tindria un elevat impacte social, però̀ una escassa repercussió́ en l’aplanament de la corba.

Les mesures poblacionals que s’han pres en relació amb la COVID-19, han implicat un confinament dels infants, que ha provocat que no poguessin sortir dels seus domicilis durant setmanes, i que podria tenir conseqüències en la seva salut i desenvolupament.

D’acord amb aquestes noves evidències, a dia d’avui, algunes veus qüestionen el tancament dels centres educatius com a mesura efectiva per al control de l’expansió del virus.


Objectius

▪ Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a l’educació en condicions d’equitat.
▪ L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de l’educació.
▪ L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.
▪ A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes.

Els Grups estables

Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables.

 • Un docent i un professional o una professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic grup estable.
 • No és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2), ni l’ús de la mascareta, en aquests grups de convivència estables.
 • En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta.

Distanciament físic

 • L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre.

Higiene de mans

En infants i adolescents, s’ha de requerir el rentat de mans:
▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu,
▪ Abans i després dels àpats,
▪ Abans i després d’anar al WC (infants continents),
▪ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).
En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme:
▪ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants,
▪ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis,
▪ Abans i després d’acompanyar un infant al WC,
▪ Abans i després d’anar al WC,
▪ Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús),
▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores.

Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús.

Ús de mascareta

screenshot_2020-07-04_at_02.24.13.png

En entrar al centre els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta fins a la seva aula. En els passadissos i als lavabos hauran de portar mascareta si coincideixen puntualment amb altres grups estables.

El Departament d’Educació lliurarà a tots els centres de la seva titularitat, abans de l’inici de curs mascaretes higièniques per a tots els seus professionals, un estoc de mascaretes quirúrgiques per a la gestió de la detecció d’un possible cas de COVID-19 durant l’activitat al centre, un estoc de guants per a activitats concretes, gel hidroalcohòlic i dispensadors, i un termòmetre de distància per a incorporar-lo a la farmaciola.

Requisits d’accés als centres educatius

▪ Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
▪ No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per a complicacions de la COVID-19:
▪ Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport respiratori.
▪ Malalties cardíaques greus.
▪ Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen tractaments immunosupressors).
▪ Diabetis mal controlada.
▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Personal docent i no docent

Les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus seran avaluades pel servei de prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar en contacte amb els infants. Les condicions de risc engloben les malalties cròniques,
com la hipertensió arterial, la diabetis, els problemes cardíacs o pulmonars i les immunodeficiències, l’obesitat mòrbida. Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració.

Neteja, desinfecció i ventilació

L’escola ha de disposar d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les característiques del centre (vegeu l’annex 2).

 • És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada.
 • Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes.
 • neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdfLa neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat almenys diària. S’han de seguir les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana.
 • Cal garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les portes, les baranes de les escales, etc. Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així més contacte en les manetes de les portes.
 • Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats puguin fer-se a l’aire lliure.

Promoció de la salut i suport emocional

La tornada a l’escola representa una bona oportunitat per detectar i abordar situacions no resoltes. Es proposa que les primeres setmanes es realitzin activitats que permetin adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre educatiu.

D’altra banda, la pandèmia actual brinda una oportunitat única per a consolidar alguns hàbits i conductes que són imprescindibles en qualsevol context.

Organització del centre

 • L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes de tots els ensenyaments des d’educació infantil fins a la post obligatòria. En els ensenyaments post obligatoris, de manera excepcional, es poden plantejar models híbrids d’aprenentatge. Sempre que la situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total l’alumnat i del professorat del centre o bé de la població.
 • El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals de la titularitat del centre, haurà d’avaluar la presència de personal treballador especialment sensible a la COVID- 19, en el marc de referència vigent a cada moment, i en base a aquest coneixement establir, si s’escau, mesures específiques de protecció.
 • A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu el centre organitzarà els grups estables d’alumnes amb un tutor o tutora i un espai referent.

Espais

 • El centre ha d’identificar tots els espais susceptibles d’acollir un grup d’alumnes estable.
 • Cal detectar si hi ha necessitats de més espais fora del centre.
 • Si són necessaris aquests espais externs, el centre ho ha de comunicar a la inspecció educativa i els serveis territorials han d’analitzar i acordar conjuntament amb els ajuntaments el pla de cobertura d’espais.
 • Un cop definits els espais d’altres administracions i/o entitats i les condicions de la cessió temporal d’aquests espais per a ús educatiu, cal formalitzar aquesta cessió administrativament.

Patis

 • La sortida al pati ha de ser esglaonada. A l’organització horària del centre caldrà establir els torns d’esbarjo en funció de la dimensió del pati i les possibilitats de sectoritzar-lo, tenint en compte que hi pot haver a la vegada més d’un grup estable.
 • Cada grup estable estarà junt i quan comparteixin l’espai amb altres grups, han de mantenir entre ells la distància sanitària. Quan no es mantingui la distància interpersonal de 1’5 metres caldrà l’ús de mascaretes.

Espais de reunió i treball per al personal

 • S’establiran les mesures necessàries per garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, i és obligatori l’ús de mascareta si això no pot garantir-se.
 • S’ha d’evitar en la mesura del possible que es comparteixin equips, dispositius, estris o altres instruments o accessoris i s’ha de prestar especial atenció a la correcta ventilació de l’espai.
 • Pel que fa a la neteja, desinfecció i ventilació d’aquests espais s’ha de seguir l’establert en l’apartat 4.3.

Fluxos de circulació

 • Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà establir circuits i organitzar la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats.

Entrades i sortides

 • Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte el nombre d’accessos i el nombre de grups estables.
 • El centre identificarà tots els accessos possibles. Establirà els punts d’entrada i sortida, i marcarà quins grups accediran per cada punt.
 • A cada un dels accessos, l’entrada i la sortida es farà per un o diversos grups estables en intervals de 10 minuts cadascun.
 • Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable.
 • En entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la distància sanitària i han de portar la mascareta fins a la seva aula.

Horaris

 • Les excepcionals circumstàncies derivades de la pandèmia poden determinar la necessitat d’incorporar canvis en l’horari, tenint en compte el projecte educatiu de cada centre. En el cas de modificació de l’horari, el centre ho ha de traslladar al director o directora dels serveis territorials o Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, per a la seva aprovació.

PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE

 • El centre ha d’elaborar, en el marc de l’autonomia i amb l’acompanyament de la inspecció educativa, un pla d’organització bàsic i provisional (espais, esglaonaments d’entrades i sortides, franges, utilització dels patis, extraescolars…) abans del 23 de juliol i, un altre de definitiu, incorporant els horaris, per a la primera setmana de setembre. Aquest pla definitiu haurà de ser aprovat pel consell escolar del centre i serà un element clau de la PGA del centre.
 • El pla d’organització de cada centre ha de establir, com a mínim, la informació següent:
  • Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i en cas de confinament parcial o tancament del centre
  • Organització de grups d’alumnes, professionals i espais
  • Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides
  • Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19
  • Pla de ventilació, neteja i desinfecció
 • El pla d’organització del centre ha d’estar a disposició de la Inspecció d’Educació, i es publicarà a l’espai web del centre.

Organització de grups d’alumnes, professionals i espais

screenshot_2020-07-04_at_03.04.02.png

Organització d’entrades i sortides

screenshot_2020-07-04_at_03.06.15.png

Pla de ventilació, neteja i desinfecció

 • Per elaborar aquest pla de ventilació, neteja i desinfecció a l’annex 2 es proposa un quadre amb tots els aspectes a tenir en compte, basat en les recomanacions del Departament de Salut.
 • En el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida entre diferents grups cal preveure que en cada canvi de grup cal fer una neteja i desinfecció i la ventilació abans de l’ocupació de l’espai per un altre grup.

El punt 7 desenvolupa una sèrie de mesures específiques per l’Educació Infantil de primer cicle, Educació Especial, Formació Professional i ensenyaments de règim especial per famílies, centres de Formació de Persones Adultes i altres tipologies de centres.

Annexos:

 1. LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES
 2. PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ EN CENTRES EDUCACTIUS
 3. Procediment per al canvi de bolquer
 4. Llista de comprovació per a l’obertura diària dels centres educatius i per a l’inici de curs
 5. RECOMANACIONS PER ALS PERÍODES D’ACOLLIDA A L’EDUCACIÓ INFANTIL
 6. RECOMANACIONS PER A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS