Cobertura MUFACE; què fer en cas de símptomes o possible contacte

MUFACE recorda a tots els seus mutualistes i beneficiaris que estan coberts al 100% en aquesta emergència internacional, tant si són d’adscripció pública o privada, igual que la resta d’usuaris del Sistema Nacional de Salut. Tots els mutualistes van a ser atesos conforme al protocol vigent determinat per les autoritats sanitàries.

Una persona mutualista o beneficiaria amb símptomes ha d’acudir al seu sistema d’assistència sanitària, mentre que en el cas de contacte sense símptomes estaríem davant un supòsit de vigilància epidemiològica, i és competent salut pública de cada comunitat autònoma.(*).

Vegi la següent infografia i a continuació llegeixi , per favor, les indicacions.del text.(Si té problemes per veure el gràfic, entri aquí)

infografia_pautas_mutualistas_beneficiarios_webtt_ca.png

SI TÉ SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB COVID -19

Si creieu tenir símptomes compatibles amb l’afecció produïda pel Covid-19, com a tos, febre, i/o falta d’aire, etc.., hagi tingut o no contacte estret amb persones que han donat resultat positiu en proves de Covid-19, no acudeixi a urgències, perquè és contraproduent per al risc de contagi, faci-ho per vostè i les altres persones. Ha d’aïllar-se al seu domicili i:

  • Si ha triat assistència sanitària d’opció pública, ha de trucar als telèfons específics del seu servei públic de salut. Veure aquí els telèfons de cada comunitat autònoma.

Per mutualistes d’opinió pública i per a mutualistes importants concertada per contacte sense símptomes: 061

  • Si ha triat opció concertada, ha de trucar a la seva entitat d’assistència sanitària (al seu metge o al Centre de Coordinació d’Urgències de l’Entitat, segons símptomes) perquè s’avaluï el seu cas i si escau es practiquin les proves que procedeixi o es realitzi seguiment. A la versió castellana pot veure els telèfons i dades de contacte generals i específics. En cas que li autoritzin les proves necessitarà volant i informe mèdic.

La Generalitat dóna l’opció a obtenir telemàticament la targeta sanitària o TSI (amb la qual li facilitaran un codi que li permet obtenir també les màscares), excepcionalment mentre duri l’alerta sanitària, en aquest enllaç. Tingueu en compte que aquesta targeta no permet obtenir assistència sanitària de el servei públic de salut. La targeta serà remesa per correu postal.

SI NO TÉ SÍMPTOMES PERÒ HA TINGUT CONTACTE ESTRET AMB UNA PERSONA AMB RESULTAT POSITIU EN PROVES DE COVID-19

En primer lloc, ha de tenir en compte que, sense símptomes, solament un contacte estret donaria lloc a la realització de proves, i sempre que així ho avaluï Salut Pública de la seva comunitat autònoma. Per conèixer la definició de contacte estret: Vegi SI US PLAU aquest enllaç del Ministeri de Sanitat, i tingui en compte el seu contingut tant a l’àmbit personal com a laboral.

Si segons el que descriu el document del Ministeri de Sanitat ha estat en contacte estret amb una persona que és positiva en proves de Covid-19 però vostè és asimptomàtic, es tracta d’un supòsit de vigilància epidemiològica, i en aquest cas, tenint en compte que procedeix l’aïllament::

1) En haver estat en contacte estret d’un cas sospitós o confirmat, havent sigut comunicat com a tal, serà Salut Pública de la corresponent comunitat autònoma la que es posarà en contacte amb vostè per determinar les mesures a seguir en cada cas i segons protocol autonòmic, independentment de la seva adscripció.
2) Si aquest contacte no s’ha produït en els dos primers dies:
2.a) Si ha triat opció pública d’assistència sanitària, truqui als telèfons específics del seu servei públic de salut perquè es valori el seu cas i es realitzin les proves. Veure aquí els telèfons de cada comunitat autònoma.
2.b) Si ha triat opció d’assistència sanitària per entitat concertada i és asimptomàtic, també ha de trucar als telèfons del servei públic de salut de la seva comunitat autònoma amb la mateixa finalitat que en el cas anterior.

Pot consultar aquí tots els telèfons, juntament amb els previstos per a informació sobre coronavirus, així com la informació específica de cada servei autonòmic.

ÀMBIT LABORAL.

Si hi ha hagut un cas confirmat en el seu treball, la situació, a l’efecte d’adopció de mesures, haurà de ser valorada pel seu Servei de Prevenció el qual, després de l’oportuna enquesta epidemiològica, determinarà quants contactes estrets existeixen en el lloc, comunicant-ho així a Salut Pública de la corresponent CA.

Serà Salut Pública qui es posarà en contacte amb vostè i/o l’esmentat Servei de Prevenció per informar-li de les actuacions a realitzar si escau. segons els protocols de la Comunitat Autònoma que es tracti,.

TELÈFONS I CANALS D’ATENCIÓ DE LES ENTITATS CONCERTADES.

Si truca als telèfons de la seva entitat concertada, sempre en cas de patir símptomes compatibles amb infecció per Covid-19, li indicaran com actuar, i si escau hauran de fer-li les proves que procedeixin o realitzar el seguiment de la seva situació Vegi la versió castellana d’aquest apartat, si us plau, per veure les dades de contacte de les entitats.

(*) D’acord amb la legislació vigent, la cartera de serveis de Salut Pública inclou la vigilància epidemiològica que, conforme l’apartat 1.2.2 de l’Annex I del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització, comprèn la resposta davant l’aparició de brots i situacions epidèmiques, alertes, crisis, emergències i desastres sanitaris induïts per agents transmissibles, físics, químics o biològics.

Conforme a la disposició addicional quarta de la Llei 16/ 2003, de 28 de maig, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut (Llei de Cohesió), MUFACE, ISFAS i MUGEJU han de garantir el contingut de la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut, però en matèria de salut pública, s’exceptuen de la Cartera de Serveis del Sistema Nacional de Salut en l’àmbit d’aquestes Mutualitats les actuacions de vigilància epidemiològica, i les accions generals de protecció i promoció de la salut relacionades amb la prevenció i abordatge de les epidèmies i catàstrofes.