“Pla” d’obertura de centres educatius

4_5917913872404056143.pdfPLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 DE DESESCALADA EN LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 I PER A L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES I ELS ESTUDIS DEL CURS 2020-2021

El Pla d’obertura de centres educatius en f​​ase 2 ​de desescalada, que és la primera que permet l’obertura de centres, incorpora les mesures que els documents específics emesos per les autoritats sanitàries han establert, pel qu​e fa adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal.

El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.​

Inst-obertura-centres.pdfCada centre haurà d’elaborar el seu pla d’obertura amb l’acompanyament de la Inspecció educativa previ a l’inici de les activitats presencials amb alumnes. Aquest pla d’obertura propi ha de tenir en compte els aspectes que es detallen en les INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS (per al desplegament del Pla)

El Departament es planteja, durant aquest període, un triple objectiu:

1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa que suposa una titulació (4t ESO, 2n de Batxillerat, 2n de cicles formatius professionals i artístics, adults i idiomes).
2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat.
3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada centre, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn.

Paral·lelament la possibilitat de tornar al centre educatiu ha de facilitar l’atenció a la població escolar més vulnerable i la conciliació en aquells casos on els pares hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar o no es puguin acollir a altres mesures de conciliació de la vida laboral i familiar.

CADA CENTRE EDUCATIU HAURÀ D’ELABORAR EL SEU PLA D’OBERTURA AMB L’ACOMPANYAMENT DE LA INSPECCIÓ EDUCATIVA PREVI A L’INICI DE LES ACTIVITATS PRESENCIALS AMB ALUMNES.

PERSONAL DEL CENTRE. PROFESSORAT, PERSONAL D’ATENCIÓ EDUCATIVA I PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS.

El centre ha de planificar l’acció educativa i el personal necessari per dur-la a terme.

Les direccions dels centres hauran d’informar a tots els treballadors i treballadores de la necessitat de declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19. Això permetrà identificar al personal que podrà participar en les activitats presencials.

declaracio_responsable_enfront_el_covid_20200512_-formularipdf.pdfDeclaració responsable

Prèviament, les direccions dels centres públics de titularitat del Departament hauran de:
Donar d’alta a tots els treballadors del centre al GUAC fent servir l’enllaç següent:
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GUAC

Al GUAC caldrà seleccionar totes els professionals del centre, entrar a la pestanya autoritzacions i marcar la casella de verificació que apareix al costat de PRESÈNCIA COVID-19.

Tot el personal, inclosos els membres de l’equip directiu, haurà d’emplenar la declaració responsable mitjançant l’enllaç següent:
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ

L’accés a aquesta web es farà mitjançant usuari GICAR.

La direcció dels centres podran respondre la Declaració Responsable accedint directament a https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ

ALUMNAT

El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari.

Es prioritzarà el retorn presencial als centres de l’alumnat en situació socioeconòmica de major vulnerabilitat i de l’alumnat d’educació infantil els pares o mares dels quals necessitin del recurs de l’escola com a mesura de conciliació de la vida laboral i familiar. Les famílies que portin els infants de 1 a 6 anys a la llar i/o escola per motius de conciliació hauran de presentar una declaració responsable d’acord el model que es facilitarà.

CURS 2019-2020

 • No se suspèn la docència telemàtica.
 • S’atendra de manera personalitzada i presencial aquell alumnat que ho requereixi.
 • Es descarta la reobertura del servei de menjador abans del proper curs i només en casos específics i necessaris es permetrà el de transport escolar.
 • S’efectuarà propostes per a l’acció educativa amb un triple objectiu:
  • El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa.
  • L’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat.
  • Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada centre, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn.
 • El Departament també preveu propostes de específiques i extraordinàries, mentre duri el període lectiu, per motius d’ocupació laboral i professional de les unitats familiars amb fills en edat 1-6 que hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo i el Govern de l’Estat no articuli el permís retribuït per a aquests casos que li ha estat sol·licitat.
 • Pel que fa a les dates d’aplicació del Pla d’Obertura en cada centre, aquestes s’han
  d’adequar a la progressivitat de l’arribada de la Fase 2 a cada territori: els que ho puguin fer a finals de maig, hauran de preparar l’obertura per a l’1 de juny; en la resta de casos, en la data d’entrada del territori en aquella fase.

taula_resum_per_etapes.png

LLARS D’INFANTS

 • Màxim de 5 infants per espai i en cap cas de 0-1 anys.
 • Prioritzaran els infants els progenitors dels quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo.

INFANTIL I PRIMÀRIA

S’ordena l’obertura de tots els centres públics i concertats en municipis en fase 2 per a dur-hi a terme les activitats següents:

1. Acció educativa presencial –sempre de caràcter voluntari- en grups de 13 com a màxim per als que acaben els seus estudis primaris (6è de primària) per tal de donar suport a la finalització d’etapa i tancar l’acompanyament personalitzat del seu pas a secundària, establerta de manera gradual i no necessàriament permanent.

 • Garantint en tot moment les mesures d’higiene i el distanciament físic de 2 metres.
 • Cada centre haurà d’elaborar un Pla específic d’obertura.
 • Cal garantir la continuïtat de la docència telemàtica sense que això comporti una doble jornada per al professorat.

2. Atenció personalitzada del tutor amb l’alumne i, si escau, la família en qualsevol curs i nivell. Cada centre haurà de preveure els alumnes, el professionals que els atendran i decidir com es farà en cada cas. Les finalitats d’aquesta atenció són:

 • L’acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat, especialment al d’aquells sectors de la població escolar més fràgils socialment.
 • L’acompanyament emocional, amb coordinació amb els EAPs i/o serveis educatius específics, d’aquell alumnat, que per diferents motius hagin pogut patir el confinament d’una manera més greu o de l’alumnat de necessitats educatives especials.
 • La formulació d’un pla personalitzat per a cadascun dels alumnes que ho requereixin, que li permeti afegir un contingut formatiu a les seves activitats d’estiu i l’ajudi en l’inici del proper curs.

3. Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o nivell, quan es cregui necessari. Cada centre també haurà de formular en el seu Pla de Reobertura la concreció d’aquestes actuacions.

4. Acollida en un espai específic per a l’alumnat del segon cicle d’educació infantil (3-6) de famílies els progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo, en grups d’un màxim de 13 alumnes i en horari de 9 a 13 hores.

ENSENYAMENT SECUNDARI, BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL, ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL, DE FORMACIÓ D’ADULTS I ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES

S’ordena l’obertura de tots els centres públics i concertats en municipis en fase 2 per a dur-hi a terme les activitats següents:

1. Acció educativa presencial –respectant sempre el caràcter voluntari- en grups de 15 alumnes com a màxim, en els següents casos: alumnat que acaba etapa i obté titulació (4t d’ESO, proves lliures d’ESO, 2n de Batxillerat, 2n de CF i 2n d’ERE) o han de superar proves d’accés (PAU, CF, ERE) per tal de donar suport a l’assoliment d’aquest objectiu.

 • Distanciament físic de 2 metres.
 • Cal garantir la continuïtat de la docència telemàtica sense que això comporti una doble jornada per al professorat.

Es prioritzaran activitats:

 • A 4t d’ESO, d’orientació dels estudis possibles a seguir el proper curs (batxillerat, formació professional i règim especial).
 • A la formació professional, el suport a la finalització dels projectes.
 • Al règim especial, la realització de les activitats presencials imprescindibles per a la finalització dels seus estudis.
 • A 2n de Batxillerat, activitats relacionades amb la preparació per a les PAAU.
 • En el cas dels alumnat que hagi de presentar-se a una segona prova d’avaluació final, les que els ajudin a superar-la.

2. Atenció personalitzada del tutor amb l’alumne en qualsevol curs i nivell.

 • Cada centre haurà de preveure els alumnes, el professionals que els atendran i decidir com es farà en cada cas.
 • L’atenció personalitzada es podrà compaginar amb una atenció grupal, amb un màxim de 15 alumnes.

D’acord amb aquest Pla es realitzaran les proves d’accés i d’obtenció de títols en els centres educatius, d’acord amb els calendaris que s’estableixin en cada cas.

CURS 20-21

El Departament reconeix que cal plantejar noves mesures organitzatives, de funcionament i curriculars que tinguin en compte tots els espais de cada centre, tant els que fins ara acollien grups/classe com els que tenien una altra utilitat i la seva reconversió en espai docent que aculli grups de 13 alumnes màxim a infantil i primària i 15 a secundària i altres estudis i que tinguin en compte la condició de vulnerabilitat acreditada pels serveis mèdics i de prevenció de riscos laborals del personal docent i d’administració i serveis.

Durant la primera setmana de juny el Departament trametrà les orientacions sobre l’aplicació d’aquestes mesures i condicionants per tal que el centre elabori, fins a finals de juny, un pla de contingència per al curs 2020-2021 amb noves fórmules organitzatives que garanteixi el màxim de presencialitat possible de tot l’alumnat en cada moment del període lectiu, i prevegi alternatives complementàries d‘atenció telemàtica.

Aquest pla per al curs 2020-2021 haurà d’incloure, també, les mesures a prendre en cas d’un hipotètic rebrot de la pandèmia que obligui a algun tancament puntual de centres, en especial pel que fa a la garantia de la connectivitat de l’alumat i als seus recursos pedagògics, en qualsevol format.

ANNEX 1. CONDICIONS PER A LA REOBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2

1. REQUISITS PER L’ASSISTÈNCIA

Per assistir al centre educatiu, infants i personal docent i no docent ha de complir els següents requisits:
• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
• Calendari vacunal al dia.

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la CovID-19:
▪ Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.
▪ Malalties cardíaques greus.
▪ Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).
▪ Diabetis mal controlada.
▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

En el cas del personal docent i no docent del centre educatiu no podran assistir les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus. Les condicions de risc són tenir més de 60 anys i/o patir malalties cròniques, com hipertensió arterial, diabetis, problemes cardíacs, pulmonars, hepàtics o renals, les immunodeficiències i les dones embarassades.

El treballador, prèviament, haurà de signar una declaració responsable respecte a la seva inclusió o no en aquests grups vulnerables.

2. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ GENERALS

2.1. DISTANCIAMENT FÍSIC

 • Es proposa que els infants disposin d’un espai d’uns 4 m2. Això implica mantenir una distància aproximada d’1,5-2 metres entre les persones als centres educatius.
 • S’ha de disminuir el nombre d’infants per aula i mantenir grups reduïts i estables.
 • S’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments per l’interior del centre.
 • Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, en intervals de 15-20 minuts i mantenint la distància per evitar aglomeracions.
 • El personal del centre serà responsable de vigilar el compliment d’aquestes distàncies.

captura-12.png

2.2. RENTAT DE MANS

En infants, es requerirà rentat de mans:
▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.
▪ Abans i després dels àpats.
▪ Abans i després d’anar al WC (infants continents).
▪ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).

En el cas del personal que treballa al centre educatiu, el rentat de mans es durà a terme:
▪ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.
▪ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis.
▪ Abans i després d’acompanyar un infant al WC.
▪ Abans i després d’anar al WC.
▪ Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús).
▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores.

Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics (menjador, accessos al centre i als patis, passadissos…) es recomana la col·locació de
dispensadors de solució hidroalcohòlica.

2.3. MASCARETES

captura-14.pngcaptura-13.png

2.4. VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS

Ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. Si pot ser es deixaran les
finestres obertes.

 • La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària.
 • Caldrà fer un mínim de dues neteges al dia, una de les quals haurà de ser al final de la jornada. Cal assegurar-se que els espais estiguin ben ventilats.
 • Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans.
 • El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents infants si no se’n fa una desinfecció després del seu ús. Es prioritzarà que cada infant i adolescent utilitzi el seu propi material.

2.5 CONTROL DE SÍMPTOMES

 • Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una declaració responsable per tal de garantir que es comprèn la importància de no portar els infants amb símptomes.
 • Es recomana també la comprovació diària de símptomes en el personal dels centres educatius.
 • Es considera imprescindible una bona comunicació i coordinació amb el centre d’atenció primària més proper o de referència pel centre educatiu.