Pla d’emergència dels centres

Tots els centres han de disposar d’un pla d’emergència que vetlli per la seguretat i la protecció de tot el col·lectiu i que permeti que tothom sàpiga quines són les seves funcions i responsabilitats i les actuacions que cal seguir en cas d’emergència.

A continuació es facilita el document explicatiu del pla d’emergència d’un centre educatiu en general i la seva adaptació a les llars d’infants. Al costat de cada document es proporcionen les fitxes del pla d’emergència en format word per facilitar la seva elaboració.

Pla d’emergència del centre docent -1,43MB – .doc -1,3MB
Pla d’emergència adaptat per a les llars d’infants – 504kb – .doc -1,3MB

Simulacre d’evacuació als centres educatius

Durant el primer trimestre del curs escolar, els centres també han de comprovar que el pla d’emergència està actualitzat.

Abans de les vacances de Nadal, els centres educatius han de fer, com a mínim, un simulacre d’evacuació i/o confinament. L’objectiu és que l’alumnat, el professorat i el personal d’administració i serveis conegui com ha d’actuar en cas d’emergència, tenint en compte que, d’un any per l’altre, molts centres fan reformes que poden modificar els circuits d’evacuació.

Els centres han de comunicar a l’adreça de correu electrònic de la Direcció General de Protecció Civil simulacres_ pc@gencat.cat i amb una antelació de 10 dies a la data del simulacre, la següent informació:

  • Nom del centre educatiu i municipi
  • Dia i hora previst per realitzar el simulacre (d’evacuació o confinament)
  • Número aproximat de persones que s’han d’evacuar
  • Ubicació del punt de reunió

Així mateix, el dia de la realització del simulacre, els centres educatius simularan la trucada al 112 d’acord amb la guia de trucades de simulacres en centres educatius.