Accidents personals i assegurances d’assistència en viatge

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, mitjançant la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, té contractada una pòlissa d’accidents personals per cobrir la mort o la invalidesa i una pòlissa d’assistència en viatge. Ambdues donen cobertura a determinats col·lectius.

Cobertura d’accidents personals

Poden demanar la cobertura d’accidents personals (mort o invalidesa derivada d’un accident) les persones que pertanyin a algun dels col·lectius següents:

 • Personal funcionari i interí docent no universitari.
 • Personal funcionari interí pertanyent a la Mesa Sectorial d’Administració i Tècnic.
 • Professorat itinerant (itinerants rurals, logopedes (CREDA, EAP), logopedes (EAP cecs), psicòlegs d’EAP i inspectors)
 • Personal pas itinerant (assistents socials, treballadors socials, fisioterapeutes).
 • Personal docent: assessors LIC ( Pla per a la Llengua i Cohesió Social).
 • Col·lectius singulars de professorat de formació professional (tutors de pràctiques, coordinadors i coordinadors territorials).
 • Alumnes d’ensenyaments secundaris postobligatoris i ensenyaments artístics superiors que realitzen pràctiques o estades en empreses (inclosos els alumnes dels programes de formació i inserció).

Els docents jubilats que col·laborin en tasques de suport educatiu als centres públics del Departament d’Ensenyament, que estiguin incloses en la programació general anual de centre i que hagin estat aprovades pel consell escolar.

El termini per poder reclamar una indemnització pels danys i/o les lesions sofertes és de cinc anys. Per demanar la cobertura el centre ha de comunicar l’accident al servei territorial corresponent.

Assistència en viatge

La pòlissa d’assistència en viatge cobreix, entre d’altres, l’assistència sanitària, el robatori o pèrdua d’equipatge, les cancelacions de vols i la repatriació.

Poden demanar la cobertura d’assistència en viatge les persones que pertanyin a algun dels col·lectius següents:

 • Personal funcionari i interí docent no universitari.
 • Personal funcionari interí pertanyent a la Mesa Sectorial d’Administració i Tècnic.
 • Professorat itinerant (Itinerants rurals, logopedes (CREDA, EAP), Logopedes (EAP Cecs), psicòlegs d’EAP i inspectors).
 • Personal pas itinerant (assistents socials, treballadors socials, fisioterapèutes).
 • Personal docent: assessors LIC ( Pla per a la Llengua i Cohesió Social).
 • Col·lectius singulars de professorat de formació professional (tutors de pràctiques, coordinadors i coordinadors territorials).
 • Alumnes d’ensenyaments secundaris postobligatoris i ensenyaments artístics superiors que realitzen pràctiques o estades en empreses (inclosos els alumnes dels programes de formació i inserció).

peticio_assistencia_en_viatge.docEl centre ha d’emplenar aquesta petició d’assistència en viatge i l’ha d’enviar al Servei de Gestió d’Immobles i Règim Interior, mitjançant valisa electrònica. La petició s’ha d’enviar una setmana abans a la data d’inici del viatge perquè les targetes arribin amb suficient antelació.

El Departament farà arribar al centre les targetes d’assistència en viatge sol·licitades, mitjançant valisa electrònica.

Els assegurats que pateixin alguna incidència durant el seu viatge, que sigui objecte de cobertura d’aquesta pòlissa, l’han de comunicar, directament, a l’asseguradora trucant al telèfon que consta a la targeta. Si tinguessin qualsevol problema en fer-ho, poden contactar amb el Servei de Gestió d’Immobles i Règim Interior del Departament d’Ensenyament.

Tramesa de la documentació – e-Valisa

El centre ha d’enviar la documentació al Departament mitjançant valisa electrònica adreçada a Rosa M. Parrilla López i ha d’incorporar Cristina Rosquelles Pallarols com a ‘visualitzadora’
Accés Pas a pasInformació i suport

Normativa

 • Circular 1 SGRA/2013, de 4 de febrer de 2013, sobre les cobertures d’assegurances d’accidents personals contractades per la Generalitat de Catalunya.

Més informació