Plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius 19-20

1770082.pdfRESOLUCIÓ EDU/2919/2019, d’11 de novembre, per la qual s’aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d’Educació per al curs 2019-2020.

-1 Aprovar les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d’Educació per al curs 2019-2020.

-2 Les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius es distribueixen, segons la tipologia de centre, en els annexos següents:

– Annex 1: escoles, centres d’educació especial i zones escolars rurals.
– Annex 2: instituts d’ensenyaments secundaris, escoles oficials d’idiomes i escoles d’art i superiors de disseny.
– Annex 3: instituts escola.
– Annex 4: serveis educatius.
– Annex 5: centres de formació de persones adultes amb indicació dels que estan ubicats a centres penitenciaris.
– Annex 6: Institut Obert de Catalunya.

Tots els annexos s’ordenen d’acord amb el criteri d’àrea territorial, municipi, centre i lloc de treball. Les places que consten en números decimals són dotacions de jornada inferior a la completa.

-3 En els annexos s’indica, amb la sigla (EDIF) al final del nom del centre, els centres que tenen la consideració de dificultat especial a l’empara de la Resolució ENS/2466/2018, de 22 d’octubre, per la qual s’actualitza la relació de centres educatius i els llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial. Igualment, es detallen amb la sigla (CMC) al final del nom del centre, les escoles, instituts i instituts escola classificats pel Departament d’Educació com de complexitat màxima en funció d’indicadors de context socioeconòmic desafavorit en l’entorn on s’ubica el centre educatiu, que preveu l’article 1.1.a) de la Resolució esmentada, als efectes previstos a les disposicions addicionals primera i segona del Decret 39/2014, de 25 de març.

-4 A les plantilles dels centres educatius es detallen, a més dels llocs de treball docents ordinaris, els llocs de treball següents:

4.1. Els llocs de treball específics amb perfil professional, inclosos en la plantilla dels centres en aplicació del que estableix l’article 3.1.b) del Decret 39/2014, de 25 de març, que es detallen tot seguit:

– Lingüístic en llengua estrangera, AICLE (amb la indicació de l’idioma al final del nom de l’especialitat “IAN”, “IFR”, “IIT”, “IAL”).
– Competència digital docent (amb la indicació “TIC” al final del nom de l’especialitat).
– Atenció a la diversitat de l’alumnat (amb la indicació “DIV”).
– Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial (amb la indicació “GPS”).
– Lectura i biblioteca escolar (amb la indicació “LBI”).
– Immersió i suport lingüístic (amb la indicació “ISL”).
– Educació visual i plàstica (amb la indicació “EVP”).
– Docència de dues especialitats docents a l’ESO o altres especificacions requerides per a l’aplicació del projecte educatiu i/o projecte de direcció (amb la indicació “EDP”).
– Metodologies amb enfocament globalitzat (amb la indicació “EGI”).

Els requisits establerts per ocupar aquests llocs de treball específics són, a més d’acreditar l’especialitat docent del lloc, els previstos a la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Educació i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

Amb caràcter provisional només per al curs 2019-2020, alguns d’aquests llocs de treball definits i autoritzats com específics amb perfil professional han estat adjudicats com ordinaris per manca de docents candidats amb acreditació del perfil requerit.

4.2. Els llocs de treball específics amb caràcter temporal creats a l’empara de l’article 3.1.b) del Decret 39/2014, de 25 de març:

– Aules d’Acollida.
– Suport intensiu d’escola inclusiva.
– Llocs de suport intensiu a l’audició i el llenguatge de signes.
– Llocs de suport intensiu a l’audició i el llenguatge.
– Llocs destinats a impartir els programes de formació i inserció professional.
– Llocs destinats a impartir el currículum de la Formació Professional Bàsica.
– Llocs destinats a impartir els itineraris formatius específics per a alumnes amb necessitats educatives especials.
– Llocs d’Aula Integral de Suport.
– Llocs en centres d’educació especial proveïdors de serveis i recursos.

4.3. Les dotacions assignades a professorat especialista que corresponen als professionals contractats per impartir determinades àrees o matèries de la formació professional específica a l’empara del que preveu l’article 95.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

4.4. Les dotacions corresponents al professorat contractat per impartir l’àrea de religió.

-5 A l’annex 2, en els centres d’ensenyaments secundaris s’indiquen les places reservades al cos de mestres, assenyalades amb la (E) al final del nom de l’especialitat, i les ocupades per personal laboral, assenyalades amb la (L) al final del nom de l’especialitat. Pel que fa referència als llocs reservats al cos de mestres, cal indicar que es publiquen d’acord amb la seva qualificació, independentment que, segons la normativa que regula llur provisió, puguin estar ocupats actualment per professorat del cos d’ensenyaments secundaris.

També s’hi inclouen les places del cos de professors especials d’instituts tècnics d’ensenyament secundari a extingir que corresponen a l’especialitat d’educació física. En conseqüència, aquestes dotacions constaran per duplicat als centres en què coexisteixin places destinades a funcionaris de diferents cossos.

-6 A l’annex 4 de serveis educatius, els llocs corresponents als centres de recursos educatius, als camps d’aprenentatge i als equips de suport i assessorament en Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social que no tenen requisit d’especialitat poden ser ocupats tant per professorat del cos d’ensenyaments secundaris com del cos de mestres; és per això que es fa públic el nombre total de places d’aquest tipus assignades a cada centre o equip.

-7 A l’empara de l’article 15.6 del Decret 39/2014, de 25 de març, tots els llocs de treball reservats a funcionaris de carrera de l’Institut Escola Artístic Oriol Martorell (08053571), de Barcelona, tenen el caràcter de llocs de treball específics.

-8 D’acord amb l’article 3.1.b) del Decret 39/2014, de 25 de març, tots els llocs de treball dels centres i aules d’educació de persones adultes que figuren a l’annex 5 tenen el caràcter de llocs de treball específics.

-9 A l’annex 6, la plantilla de l’Institut Obert de Catalunya es compon de llocs de treball de caràcter específic, segons allò que preveu l’article 15.7 del Decret 39/2014, de 25 de març.

-10 Tots els llocs de treball docents que consten als annexos es classifiquen com a bilingües quant als coneixements de la llengua catalana i castellana, i també aranesa a Era Val d’Aran.

-11 Aquestes plantilles de personal docent tenen efectes des del dia 1 de setembre de 2019.

1770082.pdfRESOLUCIÓ EDU/2919/2019, d’11 de novembre, per la qual s’aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d’Educació per al curs 2019-2020.