PREGUNTES FREQÜENTS [Laborals]

Nòmina/triennis

Cobrament nòmina

Cada treballador/a cobra diferent depenent dels triennis que tingui i del IRPF que cadascú/na té, depèn de moltes casuístiques.

Pel que fa al cobrament, el Departament i La Caixa tenen un acord per pagar el 25 de cada mes (com els jubilats) i la resta de bancs no tenen obligació de pagar abans de l’últim dia de cada mes. 

Cobrament triennis

És automàtic i es cobra als 3 anys i a mes vençut, és a dir, al mes següent.

Afegir formació al ATRI 

Primer comprovar quins cursos us surten i quins no (entrar a l’Atri i mirar Expedient)

Clicar a *el meu Expedient* i a baix de tot surt *Generar PDF*, llavors se us descarrega un document on podeu comprobar si teniu cursos fets que no us surtin a l’atri. Els que no us surtin, els heu d’escanejar, us els guardeu a l’ordinador i els intruduiu així: 

1️⃣ Entres a *Atri*

2️⃣ Vas a *Expedient*

3️⃣ Cliques *Sol·licituds a Recursos Humans*

4️⃣ Cliqueu a *Nova sol·licitud*

5️⃣ On posa *tipus de sol·licitud* cliques i al desplegable tries *incorporació de certificats de formació o titulacions*➡️ Permet tres certificats cada vegada, i on diu *observacions* podeu posar “que em reconeguin… (el títol del curs i les hores de durada)”

Com trobar el meu contracte al ATRI

Expedient – el meu expedient – dades administratives – vinculacions i situacions administratives – documentació de les vinculacions i situacions administratives (a la dreta ha d’aparèixer un document pdf, seria el contracte)

És important que us descarregueu de l’Atri tota la documentació que creieu que podeu necessitar algun dia (per tenir-ho si algun dia perdeu la vinculació amb el Departament)

Com es demana la mobilitat funcional

(VI Conveni, Art 15. Pàg 16)

Només és per al personal laboral fix.

Cal fer un correu al cap del Negociat del PAS del teu servei territorial (S’ha de fer la petició del municipi que vols per quan hi hagi una vacant tinguin en compte la teva sol·licitud, ja que ets personal fixe).

És per canviar de centre i no cal explicar els  motius (per familiar a càrrec es demana una excedència o reducció).

Es demana quan vulguis (tot i que és millor sol·licitar-ho al mes de juny) i t’ho concedeixen quan hi ha una vacant en aquell centre i/o població que tu has demanat. Cal tenir en compte que les vacants només es donen abans que s’iniciï el curs. 

Suspensió de la Borsa

Resolució de 5 de juliol de 2020 de la Directora de Serveis per la qual s’aproven les bases generals de funcionament i gestió de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Educació per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral. Normativa Borsa

Suspensió de la borsa de laboral.  Art. 15.  Causes de suspensió. (Bases generals de la Normativa de la Borsa de Personal Laboral)

S’anomena congelar per a la Borsa del personal docent. Per al personal PAS/PAE, el terme és suspensió.  

Es consideren causes de suspensió temporal de participació a la borsa i, per tant, de contractació, les següents:  … Art 15, pàg 16

La DURADA DE LA SUSPENSIÓ estarà vinculada al motiu de suspensió i serà de com a MÀXIM UN ANY, transcorregut el qual caldrà tornar a demanar la suspensió, si escau.

Si et fan una adjudicació de personal laboral i no l’agafes vas al final del bloc, i si no acceptes dos adjudicacions, vas fora de la borsa.

Motius d’exclusió de la Borsa de treball

Seran causes d’exclusió de la borsa de treball:   Art 14, Pàg 15-16

I podré tornar a entrar a la BORSA? 

En els casos d’exclusió de la borsa per renúncia a participar-hi o per rebuig de dues ofertes de treball o de dues renúncies a contractes de treball, les persones afectades podran tornar a formar-ne part amb ocasió d’una nova convocatòria, fent la corresponent sol·licitud de participació, sempre en cursos posteriors al de l’exclusió. Igualment podran tornar a formar-ne part en ocasió d’una nova convocatòria les persones que hagin estat excloses de la borsa de treball per no reunir els requisits exigits, si els acrediten, sempre en cursos posteriors als de l’exclusió.

Nomenaments de la borsa

Quan reps preadjudicacions de substitucions o vacants…

Entrar a BORPAS Borsa, Web de l’aspirant

Clicar en comunicats

A la lupa i acceptar o rebutjar

Recordeu que no es pot escollir una sola de les múltiples preadjudicacions.

Si et fan una adjudicació de personal laboral i no l’agafes aniràs al final del bloc, i si no acceptes dos adjudicacions, la normativa contempla l’expulsió de la borsa.

Cal acceptar-les totes, sino ho feu així contaran com a rebutjos i penalitza
“La persona seleccionada haurà de posar-se en contacte amb l’àrea territorial de gestió que correspongui per a la seva contractació” 

13.2.1. Pàg 14. Adjudicació telemàtica. 

“La comunicació de la preadjudicació podrà incloure una o diverses propostes de contractació i s’informarà, per cada lloc de treball, de la categoria/grup professional, el nom i el municipi del centre de treball, la modalitat contractual i la jornada laboral. La persona disposarà d’un termini de 24 hores per confirmar o rebutjar la proposta de la preadjudicació, mitjançant la web de l’aspirant. El fet de no acceptar la proposta o propostes de preadjudicació comportarà que es considerin tants rebutjos com llocs de treball oferts, amb els efectes establerts a la base 14, llevat que s’acrediti un motiu de suspensió d’acord amb el previst a la base 15.”

Però el Departament no té l’obligació a trucar, sempre hem de mirar el web i el correu. 

“Malgrat que es pugui establir un sistema d’avisos per via de correu electrònic o SMS, l’únic mitjà vàlid per a la notificació de les adjudicacions serà la web de l’aspirant, la qual haurà de ser consultada per les persones candidates.” art. 13.2.1

Permís de lactància

Uns 24 dies laborables aproximadament.

Què passa si em trobo malament?

Ja no cal anar al metge. Des del dia 1 de març de 2023 tenim 15h anuals per indisposició per quedar nos a casa i sense anar al metge. Es justifica amb una declaració  responsable que facilitarà la direcció.  

S’introdueix a ATRI. Sempre per motiu de malaltia i necessitat de quedar-se a casa. És motiu d’expedient utilitzar-les per qualsevol altre motiu. Cal avisar sempre al centre de la  indisponiblitat per anar a treballar (i després introduir a l’Atri la declaració responsable). No et penalitzen en sou ni s’ha de recuperar.

Permís per anar acompanyar el meu fill/a metge, reunió amb el tutor/a

Permís Flexibilitat horària recuperable. Mesures Consiliació, LLEI 8/2006, de 5 de juliol

Llei 8/2006, de 5 de juliol (art.22).

Visites o proves mèdiques de familiars fins 2n grau consanguinitat o afinitat o reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills/filles.

Durada: D’1 a 7 hores recuperables durant la mateixa setmana en què es gaudeix del permís. 

Observacions: No regulat per l’EBEP. Als efectes de visites o proves mèdiques s’equipara el cònjuge o parella de fet al familiar de 1r grau. (Acord Govern 10.5.22)

Nous permisos publicats

  • 5 dies per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs domiciliari del cònjuge, parella de fet o parents fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, així com de qualsevol altra persona diferent de les anteriors, que convisqui amb la persona treballadora al mateix domicili i que en requereixi la cura efectiva.
  • 4 dies d’absència de la feina per causa de força major, quan sigui necessari per motius familiars urgents relacionats amb familiars o persones convivents, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la seva presència immediata. Aquestes hores d’absència han de ser retribuïdes quan no sobrepassin 4 dies l’any (d’acord amb el que s’estableix en el conveni col·lectiu o en acord entre l’empresa i la RLT). El motiu d’absència ha de ser acreditat.
  • Extret de Conciliació vida familiar

20 minuts de descans

És un dret que tots els treballadors laborals del diferents departaments de la Generalitat tenim i així queda recollit  al VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya on s’explica quines condicions s’han de complir per tenir-ne dret. Article 45.4 Pàg 92 

45.4 El personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest Conveni gaudirà d’una pausa en la jornada de treball de 20 minuts computable com a treball efectiu en una jornada de 37’5hores. Aquesta pausa serà de 30 minuts en jornades superiors a 8 hores.

No és a l’hora del pati, és al llarg del matí. 

Correus d’interès

🚨 Correu SSTT Catalunya Central
pas_ccentral.educacio@gencat.cat
🚨 Correu del consorci Bcn. Gestió del PAS
pas_com.educacio@gencat.cat
🚨 Correu SSTT Barcelonès pas_com.educacio@gencat.cat🚨 Correu SSTT Baix Llobregatpas_baix.educacio@gencat.cat 
🚨 Correu Maresme Valles Orientalpas_mvo.educacio@gencat.cat🚨 Correu Vallès Occidentalvall_pas.educacio@gencat.cat
🚨 Correu SSTT Tarragona pas_tar.educacio@gencat.cat🚨 Correu SSTT Terres de l’Ebre personal_pas_teb.educacio@gencat.cat
🚨 Correu SSTT Lleida pas_lle.eiu@gencat.cat🚨 Correu SSTT Girona pas_gir.educacio@gencat.cat
🚨 Correu SSTT Penedès Aquests serveis territorials encara no es troben plenament operatius, per tant, per a qualsevol gestió us heu d’adreçar als serveis territorials que us corresponen fins ara.
🚨 Correu SSTT Alt Pirineu i Aran Aquests serveis territorials encara no es troben plenament operatius, per tant, per a qualsevol gestió us heu d’adreçar als serveis territorials que us corresponien fins ara.