Premi d’antiguitat i dies addicionals de vacances

PREMI D’ANTIGUITAT

Els dies de vacances es van treure. Consulteu circular. Article 35 pàgina 44 del Conveni de l’Ajuntament 2017.20
  • Als 25 anys de servei, una paga especial consistent en el 50% d’una mensualitat de retribucions.
  • Als 30 anys de servei, una paga especial consistent en el 55% d’una mensualitat de retribucions  
  • Als 35 anys de servei, una paga especial consistent en el 65% d’una mensualitat de retribucions 
  • Als 40 anys de servei, una paga especial consistent en el 75% d’una mensualitat de retribucions 
  • Als 45 anys de servei, una paga especial consistent en el 100% d’una mensualitat de retribucions 
DIES ADDICIONALS DE VACANCES
Pel nou conveni tenim dret a dies de vacances per antiguitat. Article 14 pàgina 20 del Conveni de l’Ajuntament 2017.20

En el supòsits d’haver completat els anys d’antiguitat en l’administració que consten a continuació
es tindrà dret al gaudiment dels següents dies addicionals de vacances anuals

  • Deu anys de servei: 1 dia
  • Quinze anys de servei: 2 dies
  • Vint anys de servei: 3 dies
  • Vint-i-cinc anys de servei: 4 dies
En l’annex del Consorci, concreta com ho poden gaudir els docents homologats, Article 3, pàgina 9 de l’Annex del CEB 
Pel que fa als dies addicionals de vacances per anys d’antiguitat a l’administració, a que
es refereix el segon paràgraf de l’article 14 de l’Acord de condicions de treball del
personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Barcelona, es podran gaudir segons les
opcions següents:
a) Acumular els dies que corresponguin, per a gaudir-los immediatament abans de la
finalització de la relació laboral.
b) Gaudir 1 o 2 dies com a màxim, al llarg del curs escolar, acumulant la resta de
dies per a gaudir-los immediatament abans de la baixa definitiva de la vinculació
amb el CEB.