Calendari escolar (19-20)

ORDRE EDU/56/2019, de 26 de març, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2019-2020 per als centres educatius no universitaris de Catalunya, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2019-2020 per als centres educatius no universitaris de Catalunya i es modifica el calendari escolar del curs 2018-2019.

Les principals novetats són:

  • L’inici de les classes es fixa per al 12 de setembre en el segon cicle d’educació infantil, primària, ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà, curs específic d’accés a cicles de grau mitjà, curs de preparació per a l’accés a cicles de grau superior i ensenyaments de règim especial (excepte idiomes, que començaran el 26 de setembre). En el cas dels cicles de grau superior i de la formació d’adults, les classes començaran el 18 de setembre.
  • Les vacances escolars seran del 21 de desembre al 7 de gener (Nadal), del 4 al 13 d’abril (Setmana Santa) i a partir del 20 de juny (estiu).
  • L’avaluació extraordinària de l’ESO passa a finals de juny, després de l’avaluació ordinària (per al curs 2018-2019, entre el 20 i el 26 de juny de 2019 i per al curs 2019-2020, entre 18 i el 23 de juny de 2020).
  • Les proves extraordinàries de primer de batxillerat i de cicles d’ensenyaments esportius i d’arts plàstiques i disseny es faran entre el 2 i el 4 de setembre de 2020.

adhesiu_cgt_2019_20.png

Article 7. Vacances escolars i dies festius

7.1 Tenen la consideració de període de vacances escolars:

Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020, ambdós inclosos.

Setmana Santa: del 4 al 13 d’abril de 2020, ambdós inclosos.

7.2 Així mateix, tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i els dos dies de festa local. En cas que un o ambdós d’aquests dies de festa local caiguin en dia no lectiu, els centres poden afegir-los als de lliure disposició establerts dins el curs escolar corresponent.

7.3 En el marc d’aquest calendari escolar, els centres poden establir tres dies festius de lliure disposició que s’han de distribuir equitativament entre els tres trimestres, no poden coincidir amb els d’inici i final de les classes, s’han de preveure en la programació general del centre i s’han de comunicar als serveis territorials. Excepcionalment, els serveis territorials poden autoritzar la proposta per part de la direcció dels centres d’establir els dies de lliure disposició consecutius en un mateix trimestre. En aquest cas cal l’acord previ del consell escolar del centre.

Els consells escolars municipals, un cop determinats els calendaris de festivitats locals, nacionals i estatals, han de fixar els dies que convindria que adoptessin tots els centres del mateix municipi.

calendari_cgt_2019_20.png