Processos extraordinaris d’estabilització de plantilles docents

El Departament té previst convocar dos processos extraordinaris d’estabilització de plantilles docents:

 • un concurs excepcional de mèrits, i
 • un concurs oposició excepcional.

El Reial decret 270/2022, de 12 d’abril, regula aquests dos procediments extraordinaris.

Més endavant hi haurà també una convocatòria que seguirà el procediment ordinari:

 • un concurs oposició.

El Reial decret 276/2007, de 23 de febrer regula aquest procediment ordinari.

properes-convocatories

Procés extraordinari mitjançant concurs de mèrits

Té només la fase de concurs i es valoren els mèrits següents:

 • Experiència docent, amb un màxim de 7 punts.
 • Formació acadèmica, amb un màxim de 3 punts.
 • Altres mèrits, amb un màxim de 5 punts.

La puntuació màxima que es pot obtenir és de 15 punts.

Personal funcionari

Taula amb el número de les places detallat per cada cos de personal funcionari del concurs de mèrits

Concurs excepcional de mèrits. Personal funcionari

SubgrupCosPlaces
A2Mestres5.683
A1Professors d’ensenyament secundari6.615
A1Professors d’escoles oficials d’idiomes122
A1Professors d’arts plàstiques i disseny77
A2Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny7
Total 12.504

Personal laboral

Taula amb el número de les places detallat per cada cos de personal laboral del concurs de mèrits

Concurs excepcional de mèrits. Personal laboral

Places
SubgrupCategoriaTotalJornada senceraJornada parcial
A1Llicenciat/ada271710
BTècnic/a de gestió (especialistes)985939
BMonitor/a de Formació Ocupacional35350
Total 16011149

Procés extraordinari mitjançant concurs oposició

Té dues fases: 

 • Fase d’oposició (60%)
  Consta d’una prova única en dues parts:
  • Part A: Desenvolupament d’un tema
  • Part B
   • 1: Defensa d’una unitat didàctica
   • 2: Exercici pràctic (especialitats que inclouen continguts de caràcter aplicat, habilitats instrumentals o tècniques; a determinar per la convocatòria.)

Aquestes parts no són eliminatòries i la puntuació mínima de la prova única ha de ser de 5 punts per poder passar a la fase de concurs. Aquesta fase computa un 60% de la puntuació global.

 • Fase de concurs (40%)
  Es valoren els mèrits següents:
  • Experiència docent, amb un màxim de 7 punts.
  • Formació acadèmica, amb un màxim de 2 punts.
  • Altres mèrits, amb un màxim d’1 punt.

Aquesta part té una puntuació màxima de 10 punts i computa un 40% de la puntuació global.

Personal funcionari

Taula amb el número de les places detallat per cada cos de personal funcionari del concurs oposició
Concurs oposició excepcional. Personal funcionari

Places
SubgrupCosLliureReservades a persones amb discapacitatTotal
A2Mestres4.8585555.413
A1Professors d’ensenyament secundari8.2527839.035
A1Professors d’escoles oficials d’idiomes671077
A1Professors d’arts plàstiques i disseny53760
A2Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny718
Total  14.593

Personal laboral

Taula amb el número de les places detallat per cada cos de personal laboral del concurs oposició

Places
SubgrupCosLliureReservades a persones amb discapacitatTotalJornada senceraJornada parcial
A1Llicenciat/ada313341321
BTècnic/a de Gestió (especialistes)130121426775
Total   1768096

Procés ordinari de concurs oposició

Té dues fases:

 • Fase d’oposició (66,66%). Consta de dues proves.
 • Primera prova
  • Part A: Programació didàctica
  • Part B: Unitat didàctica
 • Segona prova
  • Part A: Prova pràctica
  • Part B: Desenvolupament d’un tema.

Aquestes proves són eliminatòries i la puntuació mínima de cada prova ha de ser de 5 punts per poder passar a la fase de concurs. Aquesta fase computa un 66,66% de la puntuació global.

Fase de concurs (33,33%)
Es valoren els mèrits següents:

 • Experiència docent, amb un màxim de 5 punts.
 • Formació acadèmica, amb un màxim de 5 punts.
 • Altres mèrits, amb un màxim de 2 punts.

Aquesta part té una puntuació màxima de 10 punts i computa un 33,33% de la puntuació global.

image_pdfimage_print