Professionals perjudicats pel canvi de normativa per acreditar les especialitats EES/PT i PSI

Reproduïm el comunicat que ens fan arribar el col·lectiu de Professionals perjudicats pel canvi de normativa per acreditar les especialitats EES/PT i PSI per a donar a conèixer la situació d’incertesa i neguit en la qual es troben un gran nombre de professionals i estudiants de l’àmbit de la docència. 


Per tal de conèixer el context en què apareix l’actual problemàtica, cal apuntar que el Departament d’Educació, a més de les titulacions universitàries corresponents a les especialitats docents, reconeix i habilita un seguit de titulacions oficials que, combinades amb els estudis d’origen, permeten exercir les especialitats docents (en el nostre cas: l’especialitat d’Educació Especial (EES) / Pedagogia Terapèutica a l’etapa d’educació primària i d’Orientació Educativa (PSI) a l’etapa d’educació secundària). Les universitats, en la seva oferta formativa, han anunciat al seu torn aquestes sortides professionals als estudis corresponents. 

El passat divendres 24 de setembre de 2021 vam tenir coneixement, però, del document Informe sobre les titulacions requerides per accedir a les especialitats de (EES) Pedagogia Terapèutica, del cos de Mestres (597) i (PSI) Orientació Educativa, del cos de Secundària (590), a partir del curs 2022-2023, signat el 28 de juliol de 2021 i emès per la Directora general de Currículum i Personalització del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Maite Aymerich Boltà. 

Aquest document exclou certes titulacions (diplomatures i graus en combinació amb màsters i mencions) que actualment donen accés a les especialitats de (EES) Pedagogia Terapèutica, del cos de Mestres (597) i (PSI) Orientació Educativa, del cos de Secundària (590). 

El col·lectiu de professionals afectats per aquest canvi volem expressar la nostra disconformitat: Resulta del tot incoherent i inadmissible que havent cursat o trobar-se cursant els estudis oferts per les Universitats d’acord amb el Departament d’Educació per a l’obtenció de les titulacions oficials habilitades per a poder treballar en aquestes especialitats, se’ns impedeixi exercir-hi a partir del curs vinent (22/23). 

Per aquest motiu, l’aplicació de la nova normativa no hauria de tenir caràcter retroactiu, mantenint l’especialitat als professionals que: 

● Es troben exercint actualment en les especialitats EES/PSI.

● Estan en possessió de les titulacions reconegudes i habilitades fins ara per a exercir EES/PSI. 

● Han iniciat els estudis de les titulacions corresponents per a la seva habilitació professional a les especialitats EES/PSI. 

L’aplicació retroactiva implicaria que el temps, esforç i diners invertits en l’obtenció d’aquestes titulacions no permetrien realitzar una de les seves funcions principals, reconeguda i publicada pel mateix Departament: exercir les especialitats corresponents del personal docent. 

A més, cal tenir present que l’aplicació d’aquesta normativa implica: 

● La incoherència que professionals que s’han considerat aptes per a exercir fins ara, de cop i sense cap canvi en la seva formació i capacitació professional, siguin considerats no aptes. 

Un total menyspreu a l’Etapa d’Educació Infantil (titulació d’origen afectada per les exclusions), negant la formació de base en desenvolupament infantil i psicomotor, dificultats d’aprenentatge i trastorns del desenvolupament. S’ignora, a més a més, la rellevància de l’especialització en aquesta etapa: essent cabdal la importància de la detecció precoç i l’atenció primerenca en aquest període de desenvolupament. 

● L’obligació de cursar un segon Grau per a accedir a l’especialitat per la qual ja s’està format i especialitzat. El cost d’estudiar un segon grau té un increment respecte al primer Grau. 

Un temps mínim de dedicació a l’estudi de 4 anys. El personal que ja es troba actualment treballant pel Departament d’Educació no pot dur a terme els estudis amb una càrrega lectiva estàndard, donat que ja es troba realitzant una jornada laboral. A més, molts professionals es troben amb circumstàncies personals i familiars incompatibles amb l’estudi d’un segon grau per a poder continuar exercint. L’aplicació de la normativa pot implicar una clara discriminació cap a professionals amb càrregues familiars. 

● La pèrdua de confiança en les diferents Universitats i en les titulacions que ofereixen. Les sortides professionals que es publiciten a l’inici de la formació (tant per part de les universitats com del departament) varien de forma absoluta amb les que s’exigeixen en finalitzar-la. Cal garantir una regularitat en els itineraris professionals que donen accés a les diferents especialitats i llocs de treball docents. 

El col·lectiu de centenars de professionals afectats per la possible aplicació dels canvis normatius exposats a l’informe sol·licitem el seu suport per tal d’impedir la seva aplicació o, si més no, evitar que tingui efectes retroactius entenent com a tals aquells que afecten al conjunt de professionals titulats o matriculats amb anterioritat a la seva data de publicació.