Reunió CEB 14.10.21

1. Aprovació acta anterior 22062021

S’accepten esmenes de CGT i enviaran les dues últimes actes per aprovar-les via email.

En aquestes esmenes hi ha compromisos per part del CEB que encara no s’han complert, aquests són:

-Proporcionar el percentatge d’alumnat cursant FP dual

-Actualització de les borses docents

-Enviar un formulari als centres per recollir el professorat PT que disposa o no de la titulació necessària per ser PS

-Convocar la comissió de grau de Massana.

-L’acord per escrit sobre l’amortització de places de personal municipal als CRPs.

2. Informacions inici de curs

El CEB presenta un Excel amb el nombre de persones contractades de tots els centres de Barcelona, ens ho enviaran.

La part social diu que a la mesa de negociació de la Generalitat van dir que no hi ha retallades dels reforços covid, però que als centres municipals sí que n’hi ha, de 30 s’ha passat a 22,5 dotacions.

El CEB contesta que el nombre de dotacions és el mateix però repartides amb altres criteris.

3. Plantilles

La part social demanem les plantilles actualitzades

El CEB diu que no ens enviaran les plantilles actualitzades i que ho faran a través del SAP, preguntaran a l’IMEB com ho envien, diuen que el programa SAP de l’ajuntament no s’ajusta a les plantilles docents.

4. Actualització llistes

S’actualitzaran a partir de dilluns. Les persones que no han treballat no estan publicades perquè no tenen capacitat d’ordenar la borsa oberta. Hi ha especialitats exhaurides.

La CGT insistim que és cabdal la qüestió de la transparència per no crear una indefensió jurídica. 

La part social fa referència al decret de transparència 8/2021 del 19 de febrer 

5. Criteris de confecció de plantilles.

La CGT vam fer denúncia per e-valisa que no ha obtingut resposta respecte als criteris de confecció de plantilles on es contempla la possibilitat de no fer adjudicacions segons l’ordre de la llista sinó que poden passar per davant “aquelles persones crítiques pel projecte educatiu del centre”.

El CEB contesta que és com s’havia fet sempre però que ho han posat per escrit. Es comprometen a parlar-ho i també la qüestió de la gestió i normativa de les borses.

La CGT vam enviar un correu amb diferents casos de contractacions de persones que no estan a les llistes. No hem obtingut resposta.

El CEB contesta que els resulta molt difícil fer la provisió amb els mitjans que tenen, que els costa molt trobar gent amb algunes especialitats i que no cometen irregularitats.

La CGT insistim en la qüestió de la transparència i que tant els sindicats com el personal i els usuaris tenim dret a disposar de la informació.

El CEB es compromet a convocar la comissió de borses per tractar la qüestió.

6. Pla digital

La part social comenta que fa poc s’ha aprovat al departament d’educació pagar un complement a l’assessor digital, s’aplicarà també al personal docent municipal?

El CEB no ha rebut instrucció, quan la rebin l’aplicaran.

7. Quan enviaran els nomenaments?

El CEB diu que ja estan tots signats, però no saben quan els enviaran, creuen que aviat.

8. Intranet

Ja tenen els correus corporatius, manca el conveni entre IMI i CEB, per incorporar tot el personal. Donen marge fins al gener perquè tothom estigui introduït.

La part social reclamem un altre cop que se’ns facilitin els correus corporatius de la plantilla com contempla la Resolució 331/2018, de 15 de novembre de la GAIP (Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública)

9. Massana

La CGT vam enviar una instància l’11 d’agost sobre el canvi en el tipus de contractació perquè no s’havia informat del canvi a la part social. No hem rebut resposta.

També reclamem les plantilles, que no es van enviar a finals de juliol. 

Cap al novembre es farà la comissió de grau de Massana.

10. Altes i baixes de la Seguretat Social del personal interí.

La CGT vam registrar instància per e-valisa respecte a la situació del personal interí de baixa a 1 de setembre.

Aquesta va ser la resposta:

En resposta a la vostra e-valisa d’avui, informar-vos que:

El que s’ha fet aquest curs és:

– Professors i mestres que no es movien de posició ni de jornada. Cap moviment de SS (318)

– Professors i mestres que es movien a una posició equivalent en nivell i jornada. Cap moviment de SS (53)

– Professors i mestres que canvien de jornada o de nivell. Baixa i alta a SS (63), ja que el curs passat no va funcionar correctament la variació a SAP i SS

Per tant, hi ha 371 interins que no han tingut cap moviment de SS i, només, 63 que han tingut baixa i alta.

En el cas del personal de baixa per IT, si pertanyen a l’últim grup, se’ls reserva el lloc fins que pugui ocupar-lo.